Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
philippians - 1 2 3 4
Bible Versions
Bible Books
యేసు కిరిస్తుని పనివారత్త పమలు, తిమోతి అత్త మమ్మ, పిలిపి ఇంథాని పటనాతె కిరిస్తు యేసుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మందనోరంథోరికి, ముక్కింగా సంగ పెద్దంకి, సంగతె సాయమ్ తుంగనోరికి వందనాకు కెచ్చి రాసాని ఉత్తరమ్ బాతథితుకు:
మన తప్పె అత్త థేమటగ్గనుంచి, పెబు అత్త యేసు కిరిస్తునుంచి మీకు దయ, సేంతి ఆదవాలె ఇంజోరె పాదన తుంగనామ్.
మీరు కుసేలి కబుటిని నమ్ముకుట్ట రోజినుంచి నేండుథాకా, కుసేలి కబురు కెత్తాని పనిథె నాకు తోడాసి మినీర్.
గాబట్టి నన్న మీ అంథోరిని గురుతు పెయుదనస్కె నా థేమటింకి దండాక్వు వాటనాన్.
నన్న తుంగాని పతి పాదనాతె మీ అంథోరుసెంకా బెస్కెటికి కుసేల్దె మొర వాటోరె మినాన్.
మీయగ్గ మంచి పనుంగు మొదలిస్తోండు, యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి వాథాని రోజుథాకా నడిపిసితో ఇంజి నమ్మనాన్.
మీ అంథోరు గురుంచి ఈలా అనుకుండటమ్ నాకు మంచిథి. బారితుకు మీరు నా రుదయతె మినిర్. నన్న జెయుల్దె మందనస్కె గోని, ఇంకా కుసేలి కబుటిని ఎథిరిసనోరికి నన్న జవాబు కెచ్చి నిలకడగా మందనస్కె గోని, మీరంథోరు నాతోటె కలియు థేమండు నాక్కిత్త దయతె పాలువారాసి మినిర్.
యేసు కిరిస్తుని పేమతిని పెయుసి మీ పొం్రొ నన్న బెచ్చో ఆసతోటె మినాన్ ఇందంథానికి థేమండే నాకు సాచ్చిగా మినొ.
ఇంకా మీరు థేమటె పొం్రొ మంథాని పేమతె, వేరేవారి పొం్రొ మీకు మంథాని పేమతె గొప్పంగ పెరసవాలె; థానితొటె కలియు, నిజాయుతి మందనవాంటినె లోతుగ అర్దమ్ తుంగాని తెలివి మందవాలే ఇంజి పాదన తుంగనాన్.
అస్కె థేమటింకిి గొప్పతనమ్ ఆదనాంకి యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె వాథాని మంచి పలాతె నిండాసి మంత్తీర్;
అస్కె కిరిస్తు వాథాని థినాతె మీరు సుబ్బరంగ మందనోరుగ, మరక ఇల్లోవారుగ తప్పు ఇల్లోవారుగ బతకవాలే ఇంజి పాదన తుంగనాన్.
జతగాక్కినిరె, నాకు జరగ్తవంతా కుసేలి కబురు పాకి థాయనాంకె సాయమ్ తుంగ్తె ఇంజి మీరు నిజంగా తెలుసుకుండవాలె ఇంజి నన్న ఇస్టపరసనాన్.
గాబట్టి కిరిస్తుని సేంకే నన్న గొలుసుతోటె తొత్తబరిసి మినాన్ ఇంజి రాజు బవనతె మంథాని బండ్రోతుర్కు అంథోరికి నినె మిగల్తోరికి తేటంగ తెలియు మింథె.
మన జతగాక్కినమటె థీబె మంథి, నన్న గొలుసుకినితోటెె తొచ్చి మందనద్దు ఊడి, వెర్దకుండా థేమటె మాట కెత్తనాంకి, థేమటమటె సేన దయుర్నమ్ తత్తోరు.
గోని కొంత మంథి నా పొం్రో మందని కుట్ర పగ పెయుుసి కిరిస్తుని గురుంచి బోథిసనోరు, ఇంకా కొంత మంథి మంచి మనుసుతోటెె కిరిస్తుని గురుంచి బోథిసనోరు.
కుసేలి కబురుసేంకా జవాబు కెత్తనాంకె పెబు నానిన్ రోత్తో ఇంజి కొంత మంథి పున్ని, పేమతోటె కుసేలి కబురు బోథిసనోరు.
ఇంకా కొంత మంథి, నా గొలుసుకినితోటెె బాథాకు పెరసవాలె ఇంజోరె తలసి, మంచి మనుసుతోటె కిరిస్తుని బోథిసకుండా, కుట్ర పగ పెయుసి బోథిసనోరు.
అత్కన్న బాత? ముక్కియమత్తదు బాతథితుకు సెడ్డ ఉథ్దేసతె గోని మంచి మనుసుతోటె గోని, బేలాయుత్కన్న కిరిస్తుని కుసేలి కబుటిని బోథిసనోరు గాబట్టి నన్న కుసేలి పరసనాన్; ఇంకా న
బారిత్కు మీ పాదనతె థోరింపినె, ఇంకా యేసు కిరిస్తుని ఆత్మ థోరింపిన్వె వాథాని సాయతిని పెయుసి విడుదల కలిగితె ఇంజి నాకు తెలుసు.
నన్న బాత్దాంటెగూడ సిగ్గుపరిసి థాయకుండా, బెస్కెటికి మందనాటు ఇంజె గూడ సేన దయుర్నంత్తోటె మినాన్. నన్న బతికి మత్కన్నా, డొల్లి అత్కన్నా, కిరిస్తు నా ఒల్దె గొప్ప అయుతో ఇంజి ఆసతోటె నమ్మక్కంతోటె ఎదురూడనాన్.
బారిత్కు కిరిస్తు నాకు బతుకు ఆసి మినొ గాబట్టి నన్న ఓనిసెంకా బతికితాన్, గోని సామ నాకు గొప్ప లాబంగ మింథె.
గోని నన్న ఒల్దె బతికి మంజి కిరిస్తునిసేంకా పని తుంగ్కు నాకు పలితమ్ మింథే. గాబట్టి వీంటె బేథాన్ని నన్న తెలుసకుండవాలో నాకు తెలియుల్లె.
నన్న ఈ రొండు ఆసకినమటె ఇరికి మినాన్. ఒం్రొ పట్టు నన్న బతకవాలె ఇంజోరె మినాన్, ఇంకొరొ పట్టు ఈ ఒల్దిని విడిసి, కిరిస్తుతోటె మందవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనాన్, ఇద్దు నాకు సేన మంచిగానే మంత్తెె.
గోని నన్న ఒల్దె బతికి మందటమ్ మీకు ఇంకా సేన మంచిగా మంత్తెె.
నన్న మీతోటె కలియు మంతాన్ ఇంథాని నిరిచ్చన నాకు మింథె; నన్న మీతోటె కలియు మతుకు మీరు మీ నమ్మకాతె నిలకడగా మంజి థాని పెయుసి వాథాని కుసేల్దె పెరస్తీరి.
గాబట్టి నన్న మల్ల మీయగ్గ వాదనస్కె, కిరిస్తు యేసు నాకు తుంగ్తవాటిని పెయుసి మీరు ఇంకా ఎక్కువా నా గురించి కుసేలి పర్తీరి.
నన్న వాసి మీమిని ఊడుకన్న, ఊడ్తుకన్న, మీరు బోనో ఒం్రోటె మనుసు కలియు మందవాలె. కుసేలి కబుటిని ఎథిరిసనోరికి జవాబు కెచ్చి గెట్టింగా నిలబరిసి మందవాలె, ఒరొటె ఆత్మాతోటె కలియు మంజి కుసేలి కబుటిని పెయుసి వాథాని నమ్మకతిని సేంకా మయుసి, పరలోకాతికి చెంత్తోరుగా పతిథాంటె కిరిస్తుని కుసేలి కబుటింకి తగ్తాటు నడుముటు.
మీరు మి పగస్తుర్కింకి వెర్దకుండా మందటమ్ ఓరు పాడాసి థాయనాంకి గురుతుగా మంత్తె; గోని మీరు బోనో రచ్చిసబర్తీరి, ఇవ్వంతా మీకు థేమటె గొప్ప పని ఆసి మంతె.
బారితుకు కిరిస్తు పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనాంకి మ్రాతమే అయ్యోకా, ఓనిసేంకా బాథాకు అర్దనాంకి గూడ అవకాసమ్ ఈదబరిసి మినా.
మనాడు ఈ యుథ్దాతె కలియె మినాడ్. అత్త రోజ్కినె నన్న అర్త బాథాకిని మీరు ఊడ్తీరి, ఇంజే గూడ నన్న అం్దాని యుద్దతిని మీరు కేంజి మినీరి.