Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
మల్ల యేసు ఓరిని ఊడి: ఇగ్గ నిచ్చి మందనోరమటె కొంతమంథి థేమటె థేసమ్ అథికారంగా వాదంథాన్ని ఊడాని జేపు డొల్లోరు ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆరు రోజ్కు అత్త పాయ యేసు, పేతురు, యూకోబు, యోవానిని ఓనితోటె ఒరొ మెటాతె పొం్రొ ఒంటరిగా తీసొత్తొ. అగ్గ ఓరి మున్నె రూపమ్ మార్సి గొప్ప అత్తొ.
ఓని గుడా సేన తెల్లంగా మారి మెరస్తె. ఈ లోకాతె బేనోరు గుడ ఆలా తెల్లంగ ఉక్కిల్లోరు.
అస్కె మోసె, యేలియూ, యేసునితోటె తిరియోరె మందనోరుగా ఓరు ఊడత్తోరు.
అస్కె పేతురు యేసుని ఊడి: బోదకుండా, మనాడు ఇగ్గే మందటమ్ మంచిథి. నీక్కోరొ డేరా, మోసెంకొరొ డేరా, మల్ల యేలియూంకొరొ డేరా ఇంజి మూడు డేరాకు తొత్తితామ్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు బాగ వెరిసి మత్తోరు గాబట్టి ఓండు బాత కెత్తనోండో ఓనికె యెరక్కాథిల్లె.
అస్కె ఒరొ మొబ్బు ఓరి పొం్రొ వాసి నీడ ఇత్తె. అస్కె, "నన్న బాగ పేమిసాని నా మర్రి ఈండు; ఈని మాట కేంజాటి' ఇంజి అ మొబ్బుతెనుంచి ఒరొ సొరొమ్ వత్తె.
జపునె సిసూర్కు సుట్టుపక్క ఊడ్తస్కె యేసుని తప్పా ఇంకా బేనోరిని ఊడిల్లోరు.
ఓరు మెటాతెనుంచి డిగ్గి వాదనస్కె, ఓండు ఓరిని ఊడి: మనుసుని మర్రి డొల్లి అంజి మల్ల తెథాని జేపు, మీరు ఊడ్తథాని బేనోరికి కెల్ల గూడో ఇంజోరె ఆగ్నియపిస్తొ్త.
డొల్లి అత్తోరు మల్ల బేలా తేథిత్తోరు ఇందంథాని గురుంచి ఓరమటె ఒరోంకొరో వాథిసి, యేసుని మాటతికి లోబర్తోరు.
మొథోటి యేలియూ వాదవాలె ఇంజి పండితుర్కు కెచ్చనోరె అద్దు బేలా ఇంజి ఓనగ్గ తలప్తో్తరు.
థానికి ఓండు: అద్దు నిజమె. యేలియూ మొథోటి వాసి అన్నిటిని తయూర్ తుంగితొ. గోని మనుసుని మర్రి అత్త నన్న సేన బాథాక్కరిసి, సిగ్గు పర్తవాలె ఇంజి నానిన్ గురుంచి రాసి మింథెగథా? అద్దు బేలా ఇంజోరె తలప్తో.
అత్కన్న యేలియూ వత్తొ. గోని జనాకు ఓరికి ఇస్టమ్ వత్తాటు ఓనిని తుంగ్తోరు ఇంజి ఓని గురుంచి రాసి మింథె ఇంజి మీకు కెచ్చనాను ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ ఓరు మిగల్త సిసూర్కినగ్గ వత్తస్కె, థీబెమంథి జనమ్ ఓరిని సుట్టు నిచ్చి, ఓరితోటె పండితుర్కు వాథి వాటటమ్ ఓరు ఊడ్తోరు.
జనాకు ఓనిని ఊడ్తస్కె సేన ఆచ్చర్యపరిసి, ఓనగ్గ మిర్రి వాసి ఓనికి వందనా కెత్తోరు.
ఓండు పండితుర్కిని ఊడి, మీరు బాత్దాని గురుంచి ఈరగ్గ వాథి వాటనీరి ఇంజోరె తలప్తొ .
అస్కె జనాకినమటె ఒరోండు ఓనిని ఊడి: అయ్యూ మూగ థెయ్యమ్ పెయుత నా మర్రిని నీయగ్గ తీసి తత్తాను.
అద్దు అస్కస్కె ఓనిని బేని జేగా అత్కన్న పెయుసి, ఓనిని అగ్గె గోల తుంగిత్తె. అస్కె ఓని పమటెనుంచి బురుజు వాసి, పల్కిని నరనరా కొరికి బిర్రుగా నేల్దె అరివిస్తె. థానిని గెరమవాలె ఇంజి నీ సిసూర్కినగ
థానికి ఓండు: నమ్మకమిల్లో కులత్తోరే, నన్న బెచ్చొ జేపు మీయగ్గ మంత్తాన్? బెచ్చొ జేపు మీమిని ఓర్సవాలె? ఓనిని నాయగ్గ పెయుసి వం్రాట్టి ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓనిని యేసునగ్గ తీసి తత్తోరు. ఓండు యేసుని ఊడగానె ఆ థెయ్యమ్ ఓనిని గోల తుంగ్తె. అస్కె ఓండు నేల్దె అం్తొ. బురుజు ఓని పమటెనుంచి వత్తె.
యేసు అ పేకాని తప్పెని ఊడి: ఇద్దు ఈనికి బెచ్చుకు రోజ్కునుంచి మింథె ఇంజోరె తలప్తొ. థానికి ఓండు, సిన్నస్కెట్నుంచి మింథె.
ఈనిని అమకవాలింజి సేన సుట్టు కిస్దె అచ్చితె; ఏత్తె అర్దవాలె ఇంజి పయతనమ్ తుంగ్తె. నీకు సాథ్దియమతుకు ఈనికి నిమ్మ బాతన్నా తుంగావాలెయుతుకు మా పొం్రొ సుకురుపరిసి మాకు సాయమ్ తుంగా ఇంజోరె తలఎ్తోరు.
యేసు ఓనిని ఊడి: నీకు సాథ్దియమతుకు ఇంజి బారి కెచ్చనీన్?
జపునె పేకాని అయ్యూలు, పెబువా, నాకు నమ్మక్కమ్ మింథె. నా అవనమ్మక్కతిని తీసి వాటి, నాకు సాయమ్ తుంగా ఇంజోరె కండ్కినేరు కార్సి కేయోరె తలప్తొ.
అస్కె జనమంతా గుంపుగా కలియు మిర్రి వాదటమ్ యేసు ఊడి: ఆ థెయ్యతిని ఊడి: మూక చెవిటివాండత్త థెయ్యతినే, నిమ్మ ఈనిని విడిసి తొలగి అన్ను, ఇంకా ఈని లోపటికి థాయొద్దు ఇంజోరె నన్న నీకు ఆ
అస్కె అద్దు కూక వాటోరె ఓనిని సేన గోల గోల తుంగి థెమిర్రి అత్తె. ఓండు డొల్లి అత్తోని తిస్తె మత్తొ గాబట్టి, ఓండు డొల్లి అత్తొ ఇంజోరె సేనమంథి కెత్తోరు.
అతుకు యేసు ఓని కయు పెయుసి ఓనిని నిలవాటనాంకి ఓనికి సాయమ్ తుంగ్తొ్త. జపునె ఓండు నిత్తొ.
యేసు లోత్తె లోపటికి అత్తస్కె ఓని సిసూర్కు ఓనితోటె, థానిని గెరమనాంకి మాకు బారి కయుథెనాదకుండా అత్తె ఇంజోరె ఓండు ఒంటరిగా మత్తస్కె ఓనిని తలఎ్తోరు.
అస్కె ఓండు: ఇసోంటి థెయ్యూకు పాదనవల్లే గోని ఇంకా బేనివల్ల అన్నో.
ఆపాయ ఓరు ఆ జేగా విడిసి గలిలేయూ థాటి అత్తోరు. ఓండు మంథాని జేగతిని బేనోరుగూడ ఎరకాదకుండా మందవాలే ఇంజి ఓండు ఇస్టపం్తొ.
బారితుకు ఓండు ఓని సిసూర్కింకి బోద కెత్తవాలె ఇంజి అనుకుట్టొ. మనుసుని మర్రి మనుసుర్కిని కయుథె ఒపగిసబరిత్తొ. ఓరు ఓనిని అమకిత్తోరు; ఓండు డొల్లి అంజి మూడు రోజ్కు అత్త పాయ మల్ల తేథితొ ఇంజోరె కెత్తొ.
గోని అ మాట ఓరికి అర్దమాథిల్లె. ఓనగ్గ థాని గురుంచి తలపనాంకిగూడ ఓరు వెం్తోరు.
ఓండు కపెర్నగుమ్ వాసి, లోత్తె మత్తస్కె ఓరిని ఊడి: అరిథె మీరు బాతథాని గురుంచి వాథివాట్తీరి ఇంజోరె తలప్తొ.
అస్కె ఓరు తిరియకుండా కొట్టొ మత్తోరు. బారితుకు ఓరమటె బేనో పెథ్దా ఇందంథాని గురుంచి ఓరు అరిథె వాథివాట్తోరు.
అస్కె ఓండు కుథి మంజి పన్నెండు మంథి సిసూర్కిని కరెంగి, బేనోండన్న ఒరో పెథ్దోండుగా మందవాలితుకు ఓండు అంథోరికన్నా సిన్నోండుగా థాసుండాసి మందవాలింజి కెచ్చి,
ఒరొ సిన్న పిల్లాతిని కయుథె తీసి పెయుసి, ఓరి మున్నె నిలవాటి థానిని కాంగలిసి,
బేనోండతుకు ఈలోంటి పిల్లాకిని ఒరొథాన్ని నా పెథేటె ఏరిసితోండో ఓండు నానిన్ ఏరిసితొ. నానిన్ ఏరిసితోండు నానిన్ అయ్యో, గోని, నానిన్ రోత్తోనినె ఏరిసితో ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె యోవాను ఓనిని ఊడి: అయ్యూ, మన పెరికె వాథిల్లో ఒరోండు నీ పెథేటె థెయ్యకిని గథ్దిసోరె మన్నంగా మమ్మ ఊడ్తామ్; ఓండు మన పెరికె వాదనోండయ్యొ గాబట్టి ఓనిని మమ్మ ఆప్తుంతామ్ ఇంజ
థానికి యేసు: ఓనిని మీరు ఆప్తుంకిరి. నా పెథేటె గొప్ప పనుంగు తుంగనోండు నాగురుంచి తెలికంగా సెడు మాట కెల్లో.
మనాంకి కోడగానిగా ఇల్లోవాండు మనయూకె మినోండు.
మీరు కిరిస్తుని చెంతోరింజి నా పెథేటిని పెయుసి మీకు ఒరొ గలాసి ఏరు ఈదనోండు ఓని పతిపలాతిని ఏనిత్తొ ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
నా పొం్రొ నమ్మక్కమ్ తాసి మంథాని ఈ పిల్లాకిని ఒరోనికి బేనోండతుకు ఆటకంగా మంతోండో, ఓని మెడకయుథె వీసీర్ కల్లు తొచ్చి ఓనిని సముథ్రాతె పార్దెంగటమ్ ఓనికి మంచిగా మంతె.
నీ కయు నీకు ఆటంగా మతుకు థానిని కొయుసి తీసి వాటా. నీకు రొండు కయుకు మంజి పొత్తోరె మత్త కిస్సు మంథాని నరకతికి థాయటంకన్న ఒరొ కయు మంజి బెస్కెటికి మంథాని పరలోకతికి థాయటమ్ నీకు మంచిగా మంతె.
అగ్గ ఓరిని తింథాని పుడియు డొల్లి అన్నొ. పొత్తోరె మత్త కిస్సు తగ్గొ.
నీ కాలు నీకు ఆటంకంగా మతుకు థానిని కొయుసి తీసి వాటా. నీకు రొండు కాల్కు మంజి పొత్తోరె మత్త కిస్సు మంథాని నరకతికి థాయటంకన్న కుంటివాండుగా బెస్కెటికి మంథాని పరలోకతికి థాయటమ్ నీకు మంచిగా మంతె.
అగ్గ ఓరిని తింథాని పుడియు డొల్లి అన్నొ. పొత్తోరె మత్త కిస్సు తగ్గొ.
నీ కండు నీకు ఆటంకంగా మతుకు థాన్ని నిమ్మ తీసి వాటా. నిమ్మ రొండు కండుకు మంజి పొత్తోరె మత్త కిస్సు మంథాని నరకతికి థాయటంకన్న ఒరొ కండు మంజి థేమండు పాలిసాని రాజ్యతికి థాయటమ్ నీకు మంచిగా మంతె.
అగ్గ ఓరిని తింథాని పుడియు డొల్లి అన్నొ. పొత్తోరె మత్త కిస్సు తగ్గొ.
పతి బలి ఒవ్వొరితోటె సుబ్బరమ్ తుంగనాటు పతివాండు కిస్దెతోటె సుబ్బరమ్ తుంగబరిత్తొ.
ఒవ్వొరి మంచిథె. గోని అ ఒవ్వొరిని రుసి మాపి సప్పంగ మతుకు మల్ల బేలా థానిని రుసిగా తుంగితీరి. మీయమటె ఒవ్వొరి మందనాటు మంథాటి. ఒరోంకొరొ సమా మంథాటి.