Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఆ రోజుకినే థీబెమంథి జనాకు కలియు వత్తస్కె ఓరు తిందనాంకి బాత ఇల్లె ఇంథాని వేలతికి యేసు ఓని సిసూర్కిని కరెంగిసి:
జనాకినిసెంకా నన్న బాద పర్సనాన్. ఓరు ఇగ్గ నాయగ్గ మూడు రోజ్కు మంజి ఇంజె తిందనాంకి బాత ఇల్లకుండా మినోరు.
ఈరమటె కొంతమంథి సేన దూరాతెనుంచి వత్తోరు గాబట్టి ఈరిని కరువినితోటె ఓరి లోను రోతుకు అరిథె నీరసమాసి థెయొతోరుగథా ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి ఓని సిసూర్కు: ఇచ్చోమంథి జనాతికి కావలస్త థోడాతిని ఈ ఎడారితె ఒరోండు బెగ్గనుంచి తెయుతోండు ఇంజోరె కెత్తోరు.
థానికి ఓండు మీయగ్గ బెచ్చో ఆరి మినా ఇంజోరె తలప్తొ్త. థానికి ఓరు ఏడు ఆరి మినా ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓండు జనాకుంథోరిని నేల్దె బంతిత్కి కుప్పిసాటి ఇంజోరె కెచ్చి, ఆ ఏడు ఆరిని కయుథె ఏంచి, థేమటింకి దండమ్ వాటి, ఆ ఆరిని విచ్చి, ఓరికి పంచి వాటనాంకి ఓని సిసూర్కింకి ఇత్తో. ఓరుబోనొ జనాకీ
ఓరగ్గ కొంత కీకె గూడ మత్తా. ఓండు వాటిని గురుంచి గూడ థేమటింకి దండమ్ వాటి ఓరికి ఈసి పంచికుటి ఇత్తొ.
ఓరు డొక్క నిండ తిత్తోరు. మిగల్తవాటిని ఏడు గంపా నిండ ఎత్తోరు.
అగ్గ థోడా తిత్త అంథోరు సుమారు నాలు వేయుకుమంథి మత్తోరు. ఆపాయ ఓండు ఓరిని రోత్తో.
ఎంబాటె యేసు ఓని సిసూర్కినితోటె పడవ తర్రి దల్మనుతా ఇంథాని పరాంతాతికి అత్తొ.
అస్కె కొంతమంథి పరిసేయుర్కు ఓనగ్గ వాసి, వాథివాటి ఓనిని బొక్కిసవాలింజి ఆకాసతెనుంచి ఒరొ గురుతు తోపిసవాలింజి ఓనిని తలప్తో్తరు.
ఓండు ఓని రుదయూతె సేన బాదపరిసి, ఈ కులత్తోరు బారి గురుతుని మెక్కనోరు? ఇథ్దొ, మీకు నన్న నిజంగా కెచ్చనాను, ఈ కులత్తోరికి బాత్తొరొ గురుతు గూడ ఈదబర్దిల్లె ఇంజోరె కెచ్చి,
ఓరిని విడిసి, మల్ల పడవ తర్రి అబ్బెరి ఒడ్డింకి అత్తొ.
సీసుర్కు ఓరికి కావలస్త ఆరిని పెయుసి వాదనాంకి మరెంగి అత్తోరు. పడవతె ఓరికి ఒరొ సిన్న ఆరి ముక్కె మత్తె.
ఓండు ఓరిని ఊడి: పరిసేయుర్కిని పులస్త పిండితెసెంకా మల్ల ఏరోథిని పులస్త పిండితెసెంకా జాగరదగా మంథాటి ఇంజోరె కెత్తో.
అస్కె ఓరు, మనగ్గ ఆరి ఇల్లె గాబట్టి ఓండు ఈలా కెచ్చనొ ఇంజోరె ఓరమటె ఓరు అనుకుట్టోరు.
ఓరు బాత అనుకుట్టోరొ యేసు తెలుస్కునుంజి ఓరిని ఊడి మీయగ్గ ఆరి ఇల్లె ఇందంథాన్ని గురుంచి మీరు బారి అనుకునుంజనీరి? ఇంకా మీకు ఎరక్కాథిల్లె? ఇంకా మీ రుదయమ్ తెలుస్కునకుండా గెట్టీంగానె మింథె?
మీకు కండుకు మంజి గూడ ఊడిల్లీరి. కెమ్వకు మంజి గూడ కేంజిల్లీరి?
మీకు గురుతు మింథె? నన్న అయుదు ఆరిని అయుదు వెయుకిని మనుసురుకింకి వాటి మిగల్తవాటిని బెచ్చుకు గంపా నిండా కూడిప్తీర్ ఇంజోరె తలప్తొ్త. థానికి ఓరు పన్నెండు ఇంజోరె కెత్తోరు.
నన్న ఏడు ఆరిని నాలుగు వెయుకిని మంథితికి వాట్తస్కె మిగల్తవాటిని బెచ్చుకు గంపా నిండ కూడిప్తీర్ ఇంజోరె తలప్తొ్త. థానికి ఓరు ఏడు ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఆలాయుతుకు మీరు బేలా పున్నకుండా మినిరిి ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ యేసు బెత్సాయుథా నాటెంకి వత్తొ. అస్కె కొంతమంథి జనాకు ఒరొ గుడ్డివానిని యేసునగ్గ తీసి తచ్చి యేసు ఓనిని కేటవాలింజి వేడుకుట్టోరు.
ఓండు గుడ్డివానిన్ కయుథిని పెయుసి, నాటెని బయుథికి తీసోసి, ఓని కండ్కిని పొం్రొ ఉచ్చి, ఓని కండ్కిని పొం్రొ కయుకు వాటి, బాతన్న ఊడకాసోంథె ఇంజోరె తలప్తొ.
అస్కె ఓండు కండ్కు తేచి, నన్న జనాకిని ఊడనాన్. ఓరు మారాని తిస్తె ఊడకాసనోరు. ఓరు నడదటమ్ నన్న ఊడనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ యేసు, ఓని కండ్కిని పొం్రొ మల్ల కయుకు వాటి ఓనిని తేచి ఊడనాటు తుంగ్తొ. అస్కె అ గుడ్డివాండు నయమాసి అంతా మంచిగా ఊడ్తో.
ఆపాయ యేసు ఓనిని ఊడి: నిమ్మ నాటెని లోపటికి థాయకుండా నీ లోను అంజి బేనోరికి బాత కెల్లకుండా మందవాలె ఇంజోరె ఆగ్నియపిసి ఓనిని రోత్తో.
ఆపాయ యేసు ఓని సిసూర్కు పిలిపు కయుసర్యా ఇంథాని పటనాతె సుట్టుపక్క మంథాని నాటెంకి అత్తోరు. ఓరు అంజోరె మన్నంగా అరిథె, యేసు ఓరిని ఊడి, జనాకు నానిన్ బేనో ఇంజోరె కెచ్చనోరు కెల్లాటి ఇంజోరె తలప్తొ్త.
థానికి ఓరు: కొంతమంథి నీనిన్ బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవాను ఇంజి, ఇంకా కొంతమంథి యేలియూ ఇంజీ, ఇంకా కొంతమంథి పూర్వాతె థేమండు-కెత్త-మాట కెత్త సేవకుర్కినమటె బేనోండో ఒరోండు ఇంజోరె కెచ్చనోరు ఇంజోరె కెత్తోరు.
థానికి ఓండు: మీరు నానిన్ బేనోండింజి కెచ్చనీరి ఇంజోరె తలప్తొ. థానికి పేతురు: నిమ్మ కిరిస్తు ఇంజోరె జవాబిత్తొ.
అస్కె ఓండు, థీని గురుంచి బేనోనికి కెత్తమాటి ఇంజోరె గెట్టింగా ఆగ్నియూపిస్తొ్త.
మనుసుని మర్రి సేన బాథాక్కరిసి, పెథ్దాని కయుథె, పెద్ద పూజారిరిన్ కయుథె, పండితుర్కిన్ కయుథె సిగ్గుపాటు అరిసి అమకబరిత్తొ. గోని మూడు రోజ్కు అత్త పాయ సామతెనుంచి మల్ల తేథితో ఇంజి ఓరికి బోథిసనాంకి మొదలిస్తొ్త.
ఇవ్వంతా ఓండు సేన తేటంగా ఓరికి వివరిసి కెత్తొ. అస్కె పేతురు, ఓనిని పక్కతికి తీసోసి ఓనిని గథ్దిసనాంకి మొదలిస్తొ్త.
అస్కె యేసు ఓని సిసూర్కినాకె మలిసి, పేతురుని ఊడి, సయుతానా, నానిన్ విడిసి అన్ను. నిమ్మ థేమటె ఆలోచన తుంగకుండా మనుసుర్కిని ఆలోచన తుంగనీన్ ఇంజోరె కెచ్చి ఓనిని గథ్దిస్తొ.
ఆపాయ ఓండు, జనాకిని, ఓని సిసూర్కిని ఓనగ్గ కరెంగిసి: ఒరోండు నా పెరికె వాదనాంకి ఇస్టపరతుకు, ఓండు ఓనిసేంక బతకోకా, ఓని సిలువతిని మోసి నా పెరికె వాదవాలె.
బేనోండతుకు ఓని పానతిని కాపాడవాలింజి ఇస్టబరిత్తోండో ఓండు థానిని మాపితొ. గోని బేనోండతుకు నాసెంకా, ఇంకా కుసేలి కబురుసేంకా ఓని పానతిని మాపితోండో ఓండు థానిని కాపాడితొ.
ఒరొ మనుసుండు లోకమంతా సంపాథిసి ఓని పానతిని మాప్తుకు ఓనికి బాత లాబమ్ మింథె?
ఒరొ మనుసుండు ఓని పానాతికి బదులుగా బాత ఈథాలితొ?
గాబట్టి అవనమ్మకమ్, పాపమ్ మంథాని ఈ లోకాతె, బేనోండతుకు నాగురుంచి, నా మాట గురుంచి సిగ్గుపరిత్తీండో ఓనిని గురుంచి మనుసుని మర్రి గూడ ఓని తప్పెని వెలుంగాసి మంథాని సుబ్బరమత్త దూతాకినితోటె వాదనస్కె సిగ్గు పరిసిత్తొ ఇంజోరె కెత్తొ.