Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఓండు అ జేగా విడిసి ఓని సొంత నాటింకి వత్తొ. ఓని సిసూర్కుగూడ ఓనితోటె కలియు వత్తోరు.
సొక్కు థినాతె పాదన గుడిథె బోథిసనాంకి మొదలిస్తొ. సేన మంథి ఓని మాట కేంజి ఆచ్చర్యపరిసి, ఇవ్వంతా ఈనికి బెగ్గనుంచి వత్తె. ఈని కయుథె గొప్ప పనుంగు తుంగిసనాంకి ఈనికి ఇత్త గ్యానమ్ బేలోంటద్దు.
ఈండు వడ్డలవాండ గథా? ఈండు మరియూని మర్రినె గథా? యూకోబు, యోసె, యూథా సీమోను ఇందనోరిని అన్నాలె గథా? ఈని యేలాడిర్కు గూడ ఇగ్గ మనమటె మినోరు గథా ఇంజోరె కెచ్చి ఓనిని చిన్న చూపు ఊడత్తోరు.
యేసు ఓరిని ఊడి: థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని సేవకుర్కిని అంథోరు మరియూద తుంగిత్తోరు. గోని ఓని సొంత నాటె ఓని కులత్తోరమటె లోత్తోరమటె ఓనికి మరియూద మన్నో ఇంజోరె కెత్తొ.
అగ్గ ఓండు గొప్పంగా బాత తుంగకుండా కొంత మంథి జబ్బు మందనోరిని పొం్రొ కయుకు వాటి బాగు తుంగి, ఓరి అవనమ్మకతిని ఊడి ఓండు సేన ఆచ్చర్యపర్తొ్త.
ఆపాయ ఓండు సుట్టుపక్క మంథాని నాక్కంతా ఉడ్డోరె బోథిసోరె మత్తొ.
ఓండు పన్నెండు మంథి సిసూర్కిని కరెంగిసి, థెయ్యూకిని పొం్రొ ఓరికి అథికారమ్ ఈసి,
అరిథె బాత తీసి థాయకుండ మందవాలె. సంచిగోని, థోడాగోని, డబ్బుగోని బాతగూడ తీసి అన్నోకా ఒరొ దుడ్డి మ్రాతమే తీసి థాయవాలె.
ఎరుపుకు కెరదకుండ, రొండు సొక్కా తీసోదకుండ మందవాలె ఇంజోరె ఆగ్నియపిస్తొ.
మల్ల ఓరిని ఊడి: మీరు బెగ్గన్న ఒరొ లోత్తికి సుట్టాకినా అతుకు ఆ జేగతిని విడిసి థాయనిథాకా అ లోత్తె మందవాలె.
బెనోరతుకు మీమిని ఎరుసకుండ మీ మాటని కేంజకుండ మతుకు మీరు ఆ జేగా విడిసి థాయనస్కె ఓరికి సాచిగ మందనాంకి మీ కాల్కిని దుబ్బతిని ఓరాకె దులుపాట్టి ఇంజోరె కెచ్చి, ఓరిని ఇరుమరు ఇరుమరినా రోత్తో.
ఓరు థెమిర్రి అంజి, పాపమ్ తుంగటమ్ సాలిసి థేమటె కుసేలి కబుర్తిని మీరు నమ్మాటి ఇంజోరె బోథిసి,
సేన థెయ్యూకిని గెర్మిసి, రోగాతె మందనోరిని సొముర్ వాటి బాగు తుంగ్తోరు.
ఓని పెథేరు పాక్తె గాబట్టి ఏరోదు రాజు ఓని గురుంచి కేంజి: బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవాను సామతెనుంచి త్యాతొ గాబట్టి ఓనగ్గ ఈలోంటి గొప్ప పనుంగు జరగ్తె ఇంజోరె కెత్తొ.
కొంత మంథి ఓండు ఏలియూ ఇంజోరె కెత్తోరు. ఇంకా కొంత మంథి ఓండు థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని ఒరొ సేవకుండు ఇల్లుకు పూర్వాతె థేమండు-కెత్త-మాట కెత్త సేవకుర్కిని ఒరోండు ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఏరోదు థానిని కేంజి నన్న అమక్త యోవాను ఈండే. ఓండు సామతెనుంచి మల్ల త్యాత్తొ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఏరోదు ఓని తమ్ముండు పిలిపుని ముత్తె యేరోథియుని ఓని ముత్తెనిగా తీసుకుట్టొ.
అస్కె యోవాను ఏరోదుని ఊడి: నీ తమ్మాని ముత్తెని నిమ్మ తాసటమ్ నీకు నాయమిల్లె ఇంజోరె కెత్తొ గాబట్టి ఏరోదు సయునుర్కిని రోచ్చి, యోవానిన్ పేయుసి, తొచ్చి జెయుల్థె వాట్తో.
యేరోథియు గూడ ఓనికి కుట్ర తుంగి ఓనిని అమకవాలే అనుకుట్టె. గోని థానికి కయదనాథిల్లె.
బారితుకు యోవాను నీతిగా సుబ్బరంగా మందనోండు ఇంజి ఏరోదు తెలుసుకునుంజి, ఓనికి వెర్సి ఓనిని జాగరదగా తాస్తొ. ఓని ఆలోచనకిని కేంజి సేన పనుంగు తుంగి ఓని మాటాక్కంతా కుసేల్తోటె కేంజి వత్తొ.
సివరతికి యెరోథియుకి సమయమ్ వత్తె. అద్దు బేలాయుతుకు; యేరోదు ఓని పుట్త రోజిని గ్యాపకమ్ తుంగి, ఓని థేసాతె మంథాని అథికారిర్కిని నినె సయునుర్కింకి పెథ్దాని, ఇంకా గలిలేయూతె మత్త గొప్పవారిని కరెంగిసి ఒరొ పెద్ద విందు తుంగ్తొ.
అస్కె యేరోథియుని మాయూడి సబాతె నడుమ వాసి అరియు, ఏరోథిని ఓనితోటె మత్తోరిని కుసేలి పర్విస్తె. అస్కె రాజు అ పేకిటిని ఊడి: నీకు కావలస్తథాన్ని నాయగ్గ తలపా, నన్న నీకు ఈత్తాన్ ఇంజోరె క
నిమ్మ నాయగ్గ బాత తలప్త్కన్నా, అద్దు నా థేసాతె సగమ్ అత్కన్నా థానిని నీకు ఈత్తాన్ ఇంజోరె థానికి ఒట్టు వాటి కెత్తో.
అస్కె అద్దు బయుథికి అంజి, నన్నా బాత తలపవాలె ఇంజోరె థాని యెవ్వానగ్గ తలప్తె. అస్కె థాని యెవ్వా, బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవానిన్ తలకయుతిని తలపా ఇంజోరె కెత్తె.
జపునె అద్దు రాజునగ్గ తొందరగ మిర్రి వాసి, నిమ్మ బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవానిన్ తలకయుతిని ఒరొ పల్లెంతె వాటి ఇంజె నాకు ఈము ఇంజోరె తలప్తె్త.
అస్కె రాజు సేన బాదపర్తొ్త. గోని ఓండు ఇత్త ఒట్టుని పెయుసి, మల్ల ఓనితోనె బంతితె కుథి మందనోరిని పెయుసి థాని సాలిసనాంకి ఇస్టపరొకా,
జపునె యోవాని తలకయుతిని తీసి వాదవాలె ఇంజి సయునికుర్కింకి ఆగ్నియపిసి రోత్తో.
ఆలాకె ఓండు అంజి జెయుంథె మంథాని బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవానిన్ తలకయుతిని నరికి అ తలకయుతిని ఒరొ పల్లెంతె వాటి తీసోసి అ పేకిటికి ఇత్తొ. అ పేకిడి ఆ తలకయుథిని థాని యెవ్వాంకి ఇత్తె.
జరగతవంతా ఓని సిసూర్కు కేంజి, వాసి ఓని పీనుగతిని తీసి ఒరొ గోలిథె వాట్తోరు.
అస్కె యేసుని యేపారిర్కు యేసునగ్గ కలియు వాసి, ఓరు తుంగ్తవాటిని గురుంచి బోథిస్తవాటిని గురుంచి ఓనికి తెలియ కెత్తోరు.
ఓండు ఓరిని ఊడి: వం్రాటి మనాడు ఒంటరిగా కాసేపు మందనాంకి ఒరొ సోటింకి దక్కాడు ఇంజోరె కెత్తొ. బారితుకు ఓరగ్గ వాదనోరు థాయనోరు సేనమంథి మత్తోరు గాబట్టి ఓరు థోడా తిందనాంకి గూడ ఓరికి సమయమ్ ఆథిల్లె.
ఆలాకె ఓరు ఒంటరిగా మందనాంకి ఒరొ పడవ తర్రి అత్తోరు.
ఓరు థెమ్మిరి అంజోరె మన్నంగా జనాకు ఓరిని ఊడ్తో్తరు. ఓరు యేసుని గురుతు పెయుసి, పతి పటనాకినుంచి నడసోరె అ సోటింకి మిర్రి అంజి, ఓరికి మున్నె అగ్గ సేర్సకునుంజి ఓనగ్గ కలియు వత్తోరు.
యేసు ఒడ్డింకి వాసి సేనమంథి జనాకిని ఊడి, ఓరు బోయుండిల్లో గొర్రెని తిస్తె మినోరు గాబట్టి ఓరి పొం్రొ జాలిపర్తొ్త. ఓరికి సేన కబురు గురుంచి బోథిసనాంకి మొదలిస్తొ.
పొడుదు థాయనస్కె, ఓని సిసూర్కు ఓనగ్గ వాసి, ఇద్దు అడివి ్రపథెసమ్; సేన సమయమ్ గూడ ఆసి అత్తె.
తిందనాంకి ఈరగ్గ బాత ఇల్లె గాబట్టి ఈరు ఓరిసెంకా థోడా తీసనాంకి పటనాంకి సుట్టుపక్క మంథాని నాకింకి ఈరిని రొమ్ము ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఓండు ఓరిని ఊడి: మీరె ఓరికి థోడా వాటాటి ఇంజోరె కెత్తొ. థానికి ఓరు: మమ్మ అంజి రొండు వందల యెండి డబ్బింకి ఆరి అస్సి తిందనాంకి ఈరికి ఈథాలిత్తాడా ఇంజోరె తలప్తో్తరు.
థానికి ఓండు: మీయగ్గ బెచ్చొకు ఆరి మినా అంజి ఊడాటి ఇంజోరె కెత్తొ. ఓరు ఊడి వాసి, అయుదు ఆరి, రొండు కీకె మినా ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓరంథోరిని పచ్చ గడ్డితె పొం్రొ వరసగా బంతితికి కుప్పిసాటి ఇంజోరె ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.
ఆలాకె ఓరు వరసగా యేబయు యేబయు మంథినిగా, వంద వంద మంథినిగా కువ్పిస్తోరు.
ఓండు ఆ అయుదు ఆరిని రొండు కీకెని కయుథె ఏంచి ఆకాసతాకె ఊడి, థేమటింకి దండమ్ వాటి, ఆ ఆరిని విచ్చి ఓరికి పంచి వాటనాంకి ఓని సిసూర్కింకి ఇత్తొ. ఆలాకె ఆ రోండు కీకెని అంథోరికి బంతి వాట్తొ.
అంథోరు డొక్క నిండ తిత్తోరు.
ఆపాయ మిగల్త ఆరిని, కీకెని ముక్కాని పన్నెండు గంపా నిండ కూడిపిత్తోరు.
అగ్గ థోడా తిత్త మనుసుర్కు మాతరమె సుమారు అయుదు వెయుకిన్ మంథి మత్తోరు.
ఓండు జనాతిని రోత్తస్కె, ఓని సిసూర్కిని ఒరొ పడవ తర్రి అబ్బెడి మంథాని బెత్సయుథాంకి ఎదురుంగా, ఓనికి మున్నె థాయనాంకి ఓరిని తొందరపరస్తొ.
ఓండు జనాతిని రోత్తస్కె, పాదన తుంగనాంకి ఒరొ మెటా తర్రి అత్తొ.
ములుపటెత్తు వేలతికి పడవా సముథ్రాతె నడుమ మత్తె. యేసుబోనో ఒంటరిగా ఒడ్డినే మత్తొ.
అస్కె గాలి ఓరికి ఎదురుంగా తోల్తె గాబట్టి ఓరు పడవతిని నడిపిసాలోకా బాద పర్సటమ్ ఓండు ఊడి, అ నరక నాలోవ జామతె యేసు సముథ్రాతె పొం్రొ నడిసి, ఓరగ్గ వాసి, ఓరిని థాటి థాయనాటు
ఓండు సముథ్రాతె పొం్రొ నడదటమ్ ఓరు ఊడి, అద్దు ఒరొ థెయ్యమ్ ఇంజి, వెరిసి పెద్దంగా కూక వాట్తో్తరు.
ఓరంథోరు ఓనిని ఊడి బాగ కంగార్ పం్తోరు. జపునె ఓండు: దయుర్నంగా మంథాటి నన్నే, వెరదకీరి ఇంజోరె కెచ్చి:
ఓరు మత్త పడవ తం్తొ. అస్కె గాలి ఆంగ్తె. గాబట్టి ఓరమటె ఓరు సేన ఆచర్యపర్తోరు.
ఓరి రుదయమ్ మందపారి మత్తె గాబట్టి యేసు ఆరిని విచ్చి అయుదు వెయుకిని మంథితిని పోసిస్తథాని గురుంచి తెలుసుకుండిల్లోరు.
ఓరు సముద్రమ్ థాటి గెన్నెసరేతు ఇంథాని నాటింకి వాసి, ఒడ్డిని పెయుతోరు.
ఓరు పడవతెనుంచి డిగ్తస్కె జనాకు ఓనిని గురుతు పెయుసి,
సుట్టుపక్క నాకింకి మిర్రి అంజి, ఓండు మంథాని సోటింకి, జబ్బుతొటె మందనోరిని పడకత్తోటె మోసి అత్తోరు.
అథ్దె అయ్యోకా, ఓండు అత్త పతి నాక్కు, పటనాకినె మత్తోరు జబ్బుతోటె మత్తోరిని బాజాటికి తీసి తచ్చి, ఓరు ఓని గుడా అంచిని కేడనాంకి సెలా ఇయుమ్ ఇంజోరె ఓనిని బథ్మిలాడ్తో్తరు. ఓనిని కేడతో