Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఆపాయ ఓరు సముథ్రాతె అబ్బెరి మంథాని గదరేను ఇంథాని నాటింకి వత్తోరు.
ఓండు పడవతెనుంచి డిగ్తస్కె థెయ్యమ్ పెయుతోండొరోండు ఒలికికాడునుంచి ఓనికి ఎదురుంగా వత్తో.
ఓండు ఒలికికాడ్కినమటె కాపరమ్ మత్తొ. బేనోరు గూడ ఓనిని గొలుసుతోటె తొత్తాలిల్లోరు.
సేన సారి ఓని కయుకిని కాల్కిని గొలుసుతోటె గెట్టింగా తొత్కన్న అ గొలుసుని ఓండు తెగొట్టనోండు. ఓనిని బేనోరు గూడ తొత్తాలిల్లోరు.
ఓండు బెస్కెటికి నరక పయూల మెటాకిని ఒలికికాడ్కిని మంజి, కేయోరె ఓనికి ఓండే రాయుకినితోటె గాయమ్ తుంగోరె మత్తొ.
ఓండు దూరంగ మంథాని యేసుని ఊడి, మిర్రి అంజి, ఓనిని మొడక్కోరె,
పరలోకాతె మంథాని థేమటె మర్రి అత్త యేసు; నాతోటె నీకు బాత మింథె? నానిన్ బాదపరత్తొదు ఇంజోరె థేమటిన్ పెథేటె నీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె సేన గెట్టింగా కేయోరె కెత్తో.
బారితుకు యేసు ఓనిని ఊడి, ఓ థెయ్యూమా ఈ మనుసుని విడిసి దూరంగా అన్ ఇంజోరె కెచ్చి మత్తొ.
మల్ల యేసు ఓనిని ఊడి, నీ పెథేరు బాత ఇంజోరె తలప్తొ. థానికి ఓండు, మమ్మ థీబెమంథి మినామ్ గాబట్టి నా పెథేరు గుంపు ఇంజోరె కెచ్చి,
అ థేసాతెనుంచి రోత్తొదు ఇంజోరె థెయ్యమ్ పెయుత్తోండు ఓనిని సేన బతిమిలాడి మొర వాటి తలప్తొ.
అస్కె అగ్గ మెటా దగ్గర సేన పథ్ది మంద మేత మేయోరె మత్తా.
అస్కె అ థెయ్యూకు ఓనిని ఊడి, పథ్దిని లోపటికి థాయనాంకి వాటినమటె మామిని రోము ఇంజోరె ఓనిని తలప్తా.
యేసు సరె ఇత్కాడె ఆ థెయ్యూకు ఓనిని విడిసి థెమిర్రి పథ్దిని లోపటికి అత్తా. ఎంబాటె దగ్గర దగ్గర రొండు వేయుకు మంథాని అ పథ్దిని మంద మెటాతె పొం్రొనుంచి మిర్రి సముథిరాతె అరిసి ఊపిరి విడిసిి డొల్లి అత్తా.
పథ్దినోరు మిర్రి అంజి, జరగ్తవంతా పటనాతె మందనోరికి సుట్టు పక్క జనాకింకి కెత్తోరు. అస్కె జనాకు జరగ్తవంతా ఊడనాంకి థెమ్మిరి, యేసునగ్గ వాసి,
గుంపు ఇంథాని థెయ్యూకు పెయుతోండు మంచి మనుసుతోటె మంజి, గుడా కెర్సి, కుథి మందటమ్ ఊడి వెం్తోరు.
థెయ్యూకు పెయుదనోనికి, పథ్దింకి జరగ్తవంతా ఊడ్తోరు ఓరికి వివరంగా కెత్తోరు.
అస్కె జనాక్కంథోరు కలియు, ఓరి థేసతిని విడిసి థాయవాలె ఇంజోరె యేసునగ్గ మొర వాటనాంకి మొదలిస్తో్తరు.
మల్ల యేసు పడవ తర్తస్కె థెయ్యమ్ పెయుతోండు యేసునగ్గ వాసి, నన్న మీతోటె మందనాంకి నానిన్ మందనిసా ఇంజోరె బతిమిలాడ్తొ్త.
గోని యేసు ఒప్పుకుండిల్లో; నిమ్మ లోను అంజి థేమండు నీ పొం్రొ జాలి పరిసి నీకు తుంగ్తవంతా నీ సుట్టాకినగ్గ ఓరికి కెల్లా ఇంజోరె కెచ్చి ఓనిని రోత్తో.
ఆలాకె ఓండు అంజి థెక్కపోలి ఇంథాని థేసాతె యేసు ఓనికి తుంగ్తవంతా కెత్తనాంకి మొదలిస్తొ్త; అంథోరు సేన ఆచర్యపర్తో్తరు.
యేసు పడవ తర్రి మల్ల ఇబ్బెరి ఒడ్డింకి వాసి మత్కాడె థీబెమంథి జనాకు ఓనగ్గ కలియు వత్తోరు.
అస్కె పాదన గుడిథె పెద్ద అత్త యవిరు ఇంథాని ఒరోండు యేసునగ్గ వాసి, ఓనిని ఊడి, ఓని కాల్కిని పొం్రొ అరిసి దండాకు వాటి;
నా మయూడి డొల్లి థాయని జబ్బుతోటె బాద పర్సోంథె. థాని జబ్బుని బాగు తుంగటాంకి నిమ్మ వాసి థాని పొం్రొ నీ కయుకు వాటుకు, అద్దు డొల్లకుండా బాగు అయుతె ఇంజోరె ఓని దగ్గర సేన బతిమిలాడ్తొ్త.
యేసు ఓనితోటె అత్తొ. థీబెమంథి జనమ్ ఓని పెరికె ఓనిని ఒత్తోరె మత్తోరు.
అస్కె పన్నెండు యేండుకినుంచి కాసి నెత్తురు కుసొమ్ రోగాతె మంథాని ఒరొ నాటోడి,
సేన వడ్డెర్కిని కయుథె బాథాకు అరిసి, థాని కోసత్కె డబ్బు అంతా కర్సు వాటి ఉచ్చుటె గూడ నయమాదకుండా సేన బాదపర్తె.
అస్కె అద్దు యేసుని గురుంచి కేంజి: నన్న ఓని గుడాని కేడతుకు బాగు అయుతాన్ ఇంజోరె థానికి అథ్దె అనుకునుంజి,
ఆ గుంపు లోపాలె ఓనికి పెరికె వాసి, ఓని గుడాని కేడ్తె్త.
అస్కె జపునె థాని జబ్బు నయమత్తె. థాని బాద తొలగి థాని ఒల్లు మంచిగా మందటమ్ అద్దు తెలుసుకుట్తె.
జపునె యేసు ఓనమటెనుంచి బాగు తుంగాని సకితి అత్తె ఇంజోరె తెలుస్కునుంజి జనాతాకె గిరుడ్డి ఊడి: నా గుడాని బేనో కేడ్తోరు ఇంజోరె తలప్తొ.
అస్కె ఓని సిసూర్కు ఓనితోటె: థీబెమంథి జనాకు నీనిని ఒత్తోరె మత్తోరుగథా? నిమ్మ బోనో థానిని ఊడి గూడ నానిన్ కేడతోరు బేనోరు ఇంజోరె బేలా తలపనీన్ ఇంజోరె తలప్తో్తరు.
అత్కన్న యేసు థీనిని తుంగ్తో్తరు బేనోరింజోరె సుట్టు ఊడ్తొ్త.
అస్కె అ నాటోడి గజ గజ వనొంగోరె, వెరిసి ఓని మున్నె వాసి ఓనికి దండాకు వాటి, థానికి నిజంగా జరగ్తవంతా ఓని దగ్గర కెత్తె.
ఓండు థానిని ఊడి: మయూటినె, నిమ్మ నమ్తిన్ గాబట్టి నిమ్మ బాగు అత్తిన్. ఇంకా నిమ్మ సంతోసంగ అంజి బాద ఇల్లకుండా విడుదల కలిగి మంథా ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు ఈలా తిరియోరె మన్నంగా పాదన గుడిథె పెథ్దాని లోతెనుంచి కొంతమంథి వాసి: నీ మయూడి డొల్లి అత్తె. ఇంకా బారి నిమ్మ బోదకుండిని బాద వాటనిన్ ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఓరు కెత్త మాటాని యేసు కేంజి, పాదన గుడిథె పెథ్దాని ఊడి: వెరతొద్దు. నమ్మకంగా మంథా ఇంజోరె కెచ్చి,
పేతురు, యూకోబు, యూకోబిని తమ్మాలత్త యోవానిని తప్ప ఇంకా బేనోని ఓనితోటె తీసోదకుండా,
పాదన గుడిథె పెథ్దాని లోతికి వాసి, అడసోరె కేయోరె మందనోరిని ఊడి,
లోపటికి అంజి: మీరు బారి గోల తుంగి అడదనీరి? పేకిడి డొల్లి థాయుల్లె. అద్దు ఉంజోంథె ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి ఓనిని ఊడి ఆస్కమ్ తుంగ్తోరు. ఓండు అంథోరిని బయుథికి రోచిసి పేకిటిని తప్పెని యెవ్వాని, మల్ల ఓనితోటె వత్తోరంథోరిని కరెంగిసి, పేకిడి మత్త సోటింకి అంజి,
పేకిటిని కయు పెయుసి: తలితకూమి ఇంజోరె కెత్తో. థానికి సిన పేకే తేథా ఇంజి నీకు కెచ్చనాన్ ఇంథాని అర్దమ్ వత్తె.
జపునె అ సిన పేకిడి తేథి నడత్తె. థానికి పెన్నెండు ఏండ్కు వయుసు మత్తె. ఓరు సేన ఆచర్యపర్సి ఆలా ఇరమరిసి ఊడ్తోరు.
థీని గురుంచి బేనోంకి కెల్లగూడో ఇంజి ఓరికి గెట్టీంగా ఆగ్నియపిసి, థానికి థోడా ఇముటు ఇంజోరె కెత్తొ.