Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
మల్ల యేసు సముథ్రాతె ఒడ్డినగ్గ బోద కెత్తనాంకి మొదల్ వాట్తొ. అస్కె థీబెమంథి జనాకు కూడి వత్తోరింజి కెచ్చి ఓండు సముథిరాతె ఒరొ పడవ తర్రి కథి మత్తొ. జనుర్కు ఒడ్డినగ్గ నేల్దె కుథి మత్తోరు.
ఓండు వ్యాసోడి తిస్తె సేన కబుర్కు ఓరికి బోథిస్తొ. ఓండు బోథిసోరె ఈలా కెత్తొ:
కేంజాటి, ఒరొ రయుతు ఓని పొలాతె విత్తనా వీతనాంకి అత్తొ.
ఓండు విత్తనా వీతనస్కె కొన్ని గింజా అరిథె అర్తా. అడివి పిటేకు వాసి అ గింజాని పెక్కి తిత్తా.
కొన్ని గింజా ఎకువా మండుల్ ఇల్లో జేగాతె అర్తా. అగ్గ థానికి లోతు మండుల్ ఇల్లె గాబట్టి జపునె అ గింజా మొడతటమ్ మొదలిస్తా.
పొడుదు పెతస్కె, అ మొక్కె ఎథ్దికి మాడి, వేరు ఇల్లె గాబట్టి వత్తి అత్తె.
కొన్ని గింజా కొయ్యని పొథాని అం్తా. గింజా మొడత్తా గోని కొయ్యని పొథా వాటితోటె మొడిసి వాటిని అనిసి వాట్తా.
కొన్ని మంచి నేల్దె అం్తా. అమ్వ మంచిగా పెరిసి ఒరొరో కంకితె ముప్పయు గింజా, అరవయు గింజా, వంద గింజా మంజి, మంచి పంటతిని ఇత్తా.
కేంజనాంకి కెమ్వ మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె ఓరికి కెత్తో.
ఓండు ఒంటరిగా మత్తస్కె పన్నెండు మంథి సిసూర్కినితోటె ఓని సుట్టు మందనోరు అ వ్యాసోటిన్ బావమ్ బాత ఇంజోరె ఓనిని తలప్తోరు.
థానికి ఓండు: థేమటె రాజ్యాతె మంథాని రాసియమ్ తెలుస్కునుంజనాంకి థేమండు మీకు తెలివితిని ఇత్తొ గోని,
బయుథె మందనోరు థేమటాకె ఉడ్డి ఓని థోరింపినె వాథాని పాప సెమపనతిని ఏందవాలింజోరె, థేమటె థేసతిని గురింస్త రాసియమ్ ఓరికి వ్యాసోడి తిస్తె కెచ్చి మత్తొ. బారితుకు ఓరు కండ్కినితోటె ఊడ్కన్న ఊడిల్లోవాటె, కెమ్వకినితోటె కేంజ్కన్న కేంజిల్లోవాటె మంతోరు.
మల్ల ఓండు ఓరిని ఈలా తలప్తొ: సరె, ఈ వ్యాసోటిన్ బావమ్ మీకు తెలియో? ఆలాయుతుకు నన్న వేరె వ్యాసోడికిని కెత్తుకు మీరు బేలా అర్దమ్ తుంగితీరి?
వీతనోండు థేమటె మాటతిని వీతనొ.
అ మాటతిని కేంజ్తస్కె సయుతాను వాసి ఓరు రుదయూతె వీత మాటతిని తీసి వాటితో. ఈలోంటోరె కాల్ అరిథె అర్త గింజాని తిస్తె మినోరు.
మాటతిని సంతోసంగా కేంజి అంగిగరిసనోరు,
ఓరమటె వేరు ఇల్లకుండా మందటమ్వల్ల కొథ్ది రోజ్కే ఓరు నిచ్చి మంతోరు. థేమటె మాటకినిసెంకా బతుకినె కస్టాకు బాథాకు వాసి ఎదురు థెబ్బ తిత్కు అస్కె జపునె ఓరు అరిసి థెయుతోరు. ఓరే రాయు బోరిన్ వీత గింజాతిసె మినోరు.
కొథ్దిమంథి కొయ్యూని పొథ్దాని వీత గింజా తిస్తె మినోరు.
ఈరు మాటతిని కేంజ్తో్తరు గోని, ఈ లోకాతె బేలా బదకవాలో ఇంథాని విచారతె మునుంగి, బేలా డబ్కు సంపాథిసవాలో ఇంథాని ఆసాతె నలింగి థెయుతోరు. ఈలోంటి లోక ఆసాకు, ఓరు కేంజాని మాటతిని అథిమి వాట్తా. అంత్కాటె ఓరు పలితమ్ ఈదకుండా థెయుతోరు.
గోని కొథ్దిమంథి మంచి నేల్దె అర్త గింజా తిస్తె మినోరు. ఓరు మాటతిని కేంజి అంగీగరిసి, మంచి పంటా ఈతోరు. ఒరొరొ కంకితె ముపయు గింజా, ఇంకొరొ కంకితె అరవయు గింజా, మల్ల ఇంకొరొ కంకితె వంద గింజా మత్తె.
మల్ల యేసు ఓరిని ఈలా తలప్తొ్త: బేనోరన్నా థీపెతిని నీర్సి గంపతె ఇడుపొ గోని, కటూల్తె ఇడుపొ గోని వాటిత్తోరా? థీపె సుడిథె పొం్రొ థానిని వాటనాంకి పెయుసి వెయుత్తోరు గథా?
రాసియంగా మందనవంతా బెస్కెటికన్న బయుథె అర్తితా గోని మరుగాసి మన్నో.
కేంజనాంకి కెమ్వకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె కెత్తొ.
మల్ల ఓండు ఓరితోటె: మీరు జాగరదగా కేంజాటి. మీరు బేలా కొలసనీరో ఆలె మీకు గూడ కొలిసి ఈతోరు. ఇంకా ఎక్కువానె మీకు ఈతోరు.
మందనోనికి ఇంకా ఎక్కువా ఈతబరితె. ఇల్లోవానికి ఓనగ్గ మందనవంతా గూడ తీస్తబరితె ఇంజోరె కెత్తొ.
మల్ల ఓండు ఓరిని ఊడి: థేమటె రాజ్యమ్ ఈలా మింథె; బేలాయుతుకు ఒరొ రయుతు ఓని పొలాతె విత్తనా వీతస్కె,
ఓండు నరక ఉంజి పయూల్ తేద్త వేలతికి, ఓనికే తెలియకుండా మొడత్త పయురు తిస్తె మింథె.
బేలాయుతుకు బూమి మొథోటి మొక్కెతిని మొడతీసి, ఆపాయ కంకి వాసి, ఆపాయ ఆ కంకితె సేన గింజా పండ్తా.
పండి కోతత్కి వత్తస్కె కొయుదనాంకి ఓండు కూలి మనుసుర్కిని రోత్తొ ఇంజోరె కెత్తో.
మల్ల ఓండు ఓరిని ఊడి: థేమటె థేసమ్ బేలా మింథె ఇంజి బేలా మనాడు కెత్తాలిత్తాడు? బేని వ్యాసోడి చెంతమ్ కెచ్చి థానిని వివరంగా కెత్తాలిత్తాడు ఇంజోరె కెత్తొ.
అద్దు ఒరొ ఆవా గింజాని తిస్తె మింథె. అ గింజాని నేల్దె వీతస్కె బూమితె పొరొ మంథాని విత్తనాక్కన్న అ గింజా సేన సిన్నంగా మంతె.
అ విత్తనా నేల్దె వీతస్కె, అద్దు పెరిసి, అన్ని పొథ్దాకన్న పెద్దదయుత్తె. థాని కొమ్మ నీడతికి ఆకాసతె మంథాని పిటెకు వాసి సొక్కు తీర్సనా ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు కేంజోరె మత్తోరు గాబట్టి వ్యాసోడి థోరింపినె యేసు మాటతిని కెత్తొ.
వ్యాసోడింకు తప్పా ఓరికి వేరె బాత కెత్తిల్లో. గోని ఓండు ఓని సిసూర్కిన్తోటె ఒంటరిగ మత్తస్కె అన్నిటిని ఓరికి వివరంగ కెత్తొ.
అ రోజు ములుపట వేలాతె యేసు ఓరిని ఊడి: అబ్బెరి దక్కన్ వం్రాటి ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు జనాకిని రీచ్చిసి ఓండు మంథాని పడవతోటె ఓనిని తీసి అత్తోరు. వేరె పడవాకు గూడ ఓనితోటె మత్తా.
అస్కె ఒరొ పెద్ద సుడి గాలి సముథిరమ్ పొం్రొ వాసి తల్కిని పొర్లిస్తా గాబట్టి పడవా ఏత్తె నిండి సముథ్రాతె మునుంగాని సమయమ్ వత్తె.
యేసుబోనో పడవ పెరికె ఒరొ సోటినె తలథిండుతె పొం్రొ తలకయు వాటి ఉంజోరె మత్తొ. అస్కె ఓరు ఓనిని తేచి, అయ్యూ, అయ్యూ, మమ్మ మునుంగి థెయుతామ్ ఇంథాని బాద మీకు ఇల్లే ఇంజోరె తలప్తో్తరు.
ఓండు తేథి గాల్దిని గథ్దిసి సముద్రతిని ఊడి, గోల తుంగొద్దు కొటొ మంద ఇంజోరె కెత్తొ. అస్కె గాలి ఆంగి, సముద్రమ్ కొటొ మత్తె.
ఓండు ఓరిని ఊడి: బారి ఈలా వెర్తీరి? బారి మీకు నమ్మకమ్ ఇల్ల కుంట అత్తె ఇంజోరె తలప్తొ్త.
ఓరుబోనో బాగ వెరిసి: ఈండు బేలోంటోండో? గాలి సముద్రమ్ ఈని మాటతికి లోబర్తితా ఇంజోరె ఒరోంకొరొ తిరియుతోరు.