Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
మల్ల ఓండు పాదన గుడితికి అత్తొ. అగ్గ ఒరొ ఊస కయుదనోండు మత్తొ.
యేసు సొక్కు థినాతె ఓనిని బాగు తుంగుతుకు ఓని పొం్రొ తప్పు వాటవాలె ఇంజోరె అగ్గ మందనోరు ఓనిని యెదురూడోరె మత్తోరు.
అస్కె ఓండు ఆ ఊస కయుథేనిన్ ఊడి, నిమ్మ తేథి అంథోరు మున్నె నిల్లా్ల ఇంజోరె కెచ్చి,
ఓరిని ఊడి: సొక్కు థినాతె మంచి పనుంగు తుంగటమ్ మంచిథా సెడ్డ పనుంగు తుంగటమ్ మంచిథా? పానతిని బథ్కిసటమ్ దర్మమా, పానతిని పాడు తుంగటమ్ దర్మమా, థీంటె బెదు నాయమ్ ఇంజోరె తలప్తొ. అస్కె ఓరు కొటొ మత్తోరు.
ఓరు రుదయూతె గట్టింగా మినోరింజి ఓండు ఊడి, దుక్కపరిసి, కోపంతోటె ఓరిని సుట్టు ఊడి, అ మనుసునితోటె, నీ కయుథిని ఆచ్చి మంథా ఇంజోరె కెత్తొ. ఓండు ఓని కయు ఆత్తో. అస్కె ఓని కయు బాగపర్తె.
జపునె పరిసేయుర్కు బయుథికి అంజి, ఓనికి విరోదంగా ఏరోదుర్కిన్తోటె కలియు ఓనిని బేలా అమకవాలో ఆలోసిస్తో్తరు.
యేసు ఓని సిసూర్కిన్తోటె కలియు గలిలేయూ సముద్ర ఒడ్డింకి అత్తొ. అస్కె థీబెమంథి జనాకు ఓనిని ఊడి ఓని పెరికె వత్తోరు.
ఓండు బెచ్కొ గొప్ప పనుంగు తుంగనొ ఇంజోరె కేంజి థీబెమంథి జనాకు యూథేయూ థేసతెనుంచి, యెరుసలేమ్ పటనతెనుంచి, ఇదుమెయ పటనతెనుంచి, యోర్దాన్ వాంగు అబెటెనుంచి, దూరంగా మంథాని తూరు సీథోను పరాంతతెనుంచి జనాకు ఓనగ్గ గుంపు గుంపుగా కూడి వత్తోరు.
థీబెమంథి జనాకు వాసి నా పొం్రొ అరవకుండా నాకు ఒరొ సిన్న పడవ తయ్యూరుగ మందవాలె ఇంజోరె ఓని సిసూర్కినితోటె కెత్తొ.
ఓండు సేనమంథి జనుర్కిని బాగు తుంగ్తొ. అస్కె రోగాతె మందనోరంథోరు ఓనిని కేటవాలె ఇంజోరె ఓని పొం్రొ అర్సోరె మత్తోరు.
థెయ్యమ్ పెయుతోరు ఓనిని ఊడ్తస్కె ఓని మున్నె నేల్దె అర్సి నిమ్మ థేమటె మర్రిని ఇంజోరె కేయత్తోరు.
ఓండు బెసుంటోండొ ఇంజి ఓని గురుంచి గొప్ప తుంగొద్దు ఇంజోరె గెట్టింగా ఓరికి ఆగ్నియపిస్తొ.
ఆపాయ ఓండు ఒరొ మెటా తర్రి అంజి, ఓనికి ఇస్టమత్తోరిని ఓనగ్గ కరంగిస్తొ. ఓరు ఓనగ్గ వత్తోరు.
అస్కె ఓండు పన్నెండు మంథి సిసూర్కిని తెలుస్కునుంజి ఓరిని యేపారిర్కు ఇంజి కరెంగి, ఓరు ఓనితోటె మందనాంకి ఏర్పరస్తొ.
కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి ఓండు ఓరిని రోత్తవాలింజి, రోగాకిని కుదురిసి, థెయ్యూకు పెయుతొరిని విడిపిసనాంకి, ఓండు ఓరికి అథికారమ్ ఇత్తొ.
ఓరు బేనోరితుకు, సీమోను, ఈనికి పేతురు ఇంథాని మారు పెథేరు వాట్తొ.
జబథేయుండిన్ మర్రి అత్త యూకోబు, ఓని తమ్ముండత్త యోవాను. ఈరిరుమరింకి బోయనెర్గేసు ఇంథాని కొత్త పెథేరు వాట్తొ. బొయనెర్గెసు ఇతుకు ఉరుమనోరు ఇంథాని అర్ద్దమ్.
ఆంథిరేయూ, పిలిపు, బర్తొలోమయు, మత్తెయు, అల్పాయు మర్రి అత్త యూకోబు, తద్దయ్యు, కానానియుండత్త సీమోను.
ఓనిని ఒపగిస్త యూథా స్కరియోతు ఇందనోరె.
ఆపాయ యేసు ఓని సిసూర్కు అంథోరు లోను వత్తోరు. ఓరు థోడా తిందనాంకిగూడ సమయమ్ ఇల్లకుంటా థీబెమంథి జనాకు మల్ల గుంపు కూడి వత్తోరు.
ఓని లోత్తోరు ఈ కబురు కేంజి ఓనికి పిచ్చి త్యాతె ఇంజి కెచ్చి, ఓనిని పెయుదనాంకి వత్తోరు.
యెరుసలేంతెనుంచి వత్త మత బోదకుర్కు, ఈండు బయల్జెబిని పెయుసి మత్తొ. థెయ్యకింకి రాజు అత్త ఈ బయల్జెబిని సకితితె ఈండు థెయ్యకిని గెర్మనొ ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఓండు ఓరిని కరెంగిసి వ్యాసొడి తిస్తె ఈలా కెత్తొ: ఒరొ థెయ్యమ్ థానికి అథ్దె ఇంకొరొ థెయ్యతిని బేలా విడిపిస్తె?
ఒరొ థేసమ్ థానికి అథ్దె విరోదంగా వేరె అరిసి మతుకు ఆ థేసమ్ పాడాసి థెయుత్తె గథా?
ఒరొ లోను థానికి అథ్దె వేరుగా మంజి మతుకు ఆ లోను పాడాసి థెయుత్తె గథా?
సయుతాను థానికి అథ్దె విరోదంగా తేథి వేరె అరిసి మతుకు అద్దు మందకుండా పాడాసి థెయుతె.
ఒరోండు బలంగా మంథాని ఒరోని లోతె నీంగి ఓని ఆస్తిని డోచ్చవాలితుకు మున్నె బలంగా మందనోనిని బంథిసవాలె; ఓనిని బంథిసుకుంటా థోచ్చవాలితుకు కుదరొ.
నన్న మీకు కెచ్చనాన్; మనుసుర్కు తుంగాని అన్ని పాపకిని అన్ని ఊసూర్కిని థేమండు మన్నిస్తొ.
గోని ఒరోండు సుబ్బరంగా మంథాని ఆత్మతికి విరోదంగ దూసన మాట కెత్కు థేమండు ఓనిని సెమిస్సొ; గోని ఆత్మతికి విరోదంగ కెత్కు ఓనికి బెస్కెటికి మంథాని సిచ్చవెయుతె.
బారితుకు ఓండు థెయ్యమ్ పెయుసి మినొ ఇంజి ఓరు కెత్తోరు గాబట్టి యేసు ఆలా కెత్తొ.
అస్కె ఓని తమ్ముస్కు, ఓని ఎవ్వా వాసి బయుథె నిచ్చి ఓనిని కరిగిసనాంకి మనుసుర్కిని ఓనగ్గ రోత్తోరు.
జనాకు ఓని సుట్టు కుథి మత్తోరు. ఓరు యేసునగ్గ, ఇథ్దొ మీ ఎవ్వా, మీ తమ్ముస్కు బయుథె నిచ్చి నీసెంకా మెక్కోరె మినోరింజి ఓనితోటె కెత్కాడే,
ఓండు: నా ఎవ్వా నా తమ్ముస్కు బేనోరింజోరె కెచ్చి,
ఓని సుట్టు కుథి మందనోరిని ఊడి, ఇథ్దొ నా ఎవ్వా నా తమ్ముస్కు ఈరే.
బేనో అతుకు థేమటె ఇస్టటతిని తుంగనోండో ఓండే నా తమ్ముండు, నా యెలాడి. నా ఎవ్వా ఇంజోరె కెత్తొ.