Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
పులుసొ ఆరి తింథాని పస్కా ఇంథాని పండుమ్ వాదనాంకి రొండు రోజ్కు మత్తస్కె, పెద్ద పూజారిర్కు నినె పండితుర్కు యేసుని బొక్కిసి పెయుసి ఓనిని అమకవాలె ఇంజోరె ఎదురూడ్తోరు.
గోని జనాకినమటె గొడవ జరగకుండా మందనాంకి పండుమ్ థినాతె ఆలా తుంగ గూడో ఇంజి ఓరు కెత్తోరు.
ఓండు బెత్తానియూ నాటె పొడ రోగమత్త సీమోంతె లోత్తె బంతిత్కి కుథి మన్నంగా ఒరొ నాటోడి సేన కరిదత్త అచ్చమ్ అత్తరు సీసా పెయుసి వాసి, థాన్ని పయుసి అ అత్తరుతిని ఓని తలకయు పొం్రో తొస్తె.
అస్కె కొంతమంథి ఓరమటె సేన బాదపరిసి; ఇచ్చో కరిదత్త అత్తరుతిని బారి ఈలా పాడు తుంగవాలె?
థీనిని మూడు వందల యెండి డబ్బింకన్నా ఎక్కువా అమ్మెసి పూడకోరింకి ఈథొచ్చుగథా ఇంజోరె కెచ్చి, థానిని గురుంచి గొలంగ్తో్తరు.
అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: థాని జోలికి థాయొద్దు; బారి థాన్ని బాద పరసనీరి? అద్దు నాకు మంచి పనుంగు తుంగ్తె.
పూడకోరు అతుకు మీయగ్గ బెస్కెటికి మినోరు. మీకు కావలస్త సమయూతె మీరు ఓరికి సాయమ్ తుంగొచ్చు. గోని నన్నతుకు మీయగ్గ బెస్కెటికి మన్నోను.
థానికి కలగ్తథాని అద్దు తుంగ్తె్త. నా ఒల్దె పొం్రొ మున్నె అత్తరు తొస్సి, నానిన్ మిస్సనాంకి అద్దు తయూర్ తుంగ్తె్త.
ఈ లోకాతె కుసేలి కబురు బెగ్గ బెగ్గ కెచ్చనోరో అగ్గంతా థీనిని గ్యాపకమ్ తుంగనాంకి ఇద్దు తుంగ్తదు గూడ కెయుతోరు ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె పన్నెండు మంథితె ఒరోండత్త యూథా ఇస్కారియోత్తు ఇందనోండు, యేసుని పెద్ద పూజారిరిన్ కయుథె పెయుసి ఈదనాంకి ఓరగ్గ అత్తొ.
ఓరు ఓండు కెత్త మాటని కేంజి కుసేల్ పరిసి, ఓనికి సొమ్ము ఈత్తామ్ ఇంజి పమానమ్ తుంగ్తోరు. అస్కె ఓండు యేసుని పెయుసి ఈదనాంకి తగ్త సమయతిని ఎదురూడోరె మత్తొ.
పస్కా గొర్రెని అమకిసి పులుసొ ఆరి తింథాని రోజత్త మొథోటి థినాతె యేసుని సిసూర్కు ఓనగ్గ వాసి: నిమ్మ పస్కా థోడతిని తిందనాంకి మమ్మ బెగ్గ అంజి మీకు తయూర్ తుంగవాలె ఇంజి మినీన్ ఇంజోరె ఓరు తలప్తో్తరు.
అస్కె ఓండు ఓని సిసూర్కినమటె ఇరుమరుని కరంగి, మీరు పటనతికి అన్నుటు. అగ్గ కుండాతె ఏరు కాంజి వాథాని ఒరొ మనుసుండు మీకు మున్నె వెయుతో. ఓని పెరికె అన్నుటు.
ఓండు బేని లోతికి థెయుతోండో అ లోత్తె యెజమానిని మీరు ఊడి: నన్న నా సిసూర్కినితోటె పస్కా థోడా తిందనాంకి తగ్త జేగా బేథింజి బోదకుండు తలపనో ఇంజోరె కెల్లాటి.
అస్కె ఓండు మనాంకి కావలస్తవంతా తయూర్ తుంగి మత్త ఒరొ పెద్ద మేడ అంగడతిని మీకు తోపిసితొ. అగ్గ మనసెంకా తయూర్ తుంగాటి ఇంజోరె కెచి ఓరిని రోత్తొ.
ఆలాకె ఓని సిసూర్కు పటనాతికి అంజి ఓరికి కెత్తాటు జరగ్తదు ఊడి, పస్కా థోడతిని తయూర్ తుంగ్తోరు.
ములుపటెత్తు అత్తస్కె యేసు పన్నెండు మంథి సిసూర్కినితోటె అగ్గ వత్తొ.
ఓరు బంతితె కుథిమంజి థోడా తింజోరె మన్నంగా, యేసు ఓరిని ఊడి, నాతోటె బంతితె మంథాని మీయమటె ఒరోండు నానిన్ పెయుసి ఒపగిసిత్తొ ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె ఓరు విచ్చారపరిసి, నన్నా, నన్నా ఇంజి పతివాండు ఓనగ్గ తలపనాంకి మొదలిస్తోరు.
అస్కె ఓండు: నాతోటె ఆరిని గిన్నెతె ముక్కాని పన్నెండు మనుసుర్కినమటె ఒరోండు, ఓండే ఇంజోరె జవాబు కెచ్చి,
మనుసుని మర్రి ఓని గురుంచి రాసి మత్తాటు అంజనో. అతుకు బేని మనుసుండు మనుసుని మర్రిని పెయుసి ఒపగిసితోండో ఆ మనుసునికి తిప్పా అయుతె. ఆ మనుసుండు పుట్టకుండా మతుకు ఓనికి మంచిగా మంతె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు థోడా తింజోరె మన్నంగా, యేసు ఆరితిని కయుథె ఏంథి దండమ్ వాటి, థానిని విచ్చి, ఓరికి ఈసి: థీనిని మీరు ఏంథి తిన్నుటు. ఇద్దు నా ఒల్లు ఆసి మింథె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ ఓండు థాచ్చ రసమ్ మంథాని గిన్నెతిని కయుథె ఏంథి, దండమ్ వాటి, థానిని ఓరికి ఇత్తొ. ఓరంథోరు థాంటె ఉట్టోరు.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి: ఇద్దు థీబె మంథి జనాకినిసెంకా కార్సాని కొత్త పమానమ్తోటె తుంగ్త నా నెత్తురు ఆసి మింథె.
థేమండు రాజుగా పాలిసాని థేసాతె కొత్త రసతిని నన్న ఉండాని జేపు ఈ థాచ్చ రసతిని నన్న ఉన్నోను ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు దండాకు పదమ్ పార్తస్కె ఒలివ మారాకు మంథాని మెటాతికి థెమ్మిరి అత్తోరు.
అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: నన్న బోయుడిని అమకిత్తాను, అస్కె మేకాకు బోయుడిని విడిసి సిల్లగోలరమాసి థెయుతె ఇంజి రాసి మత్తాటు, ఈ నరక్క మీరంథోరు నానిన్ విడిసి థెయుతీరి.
గోని నన్నతుకు సామతెనుంచి త్యాతస్కె, మీకు మున్నె గలిలేయతికి థెయుతాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి పేతురు: అంథోరు నీనిన్ విడిసి అత్కన్న నన్న మాతరమ్ నీనిన్ విడిసి అన్నన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె యేసు ఓనిని ఊడి: నేండు, ఈ నరక, పుంజు రొండు సారి కూసొక మున్నె నిమ్మ నానిన్ బేనోండో పున్నోన్ ఇంజి మూడు సార్కు కెయుతిని ఇంజోరె నిజంగా నీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి ఓండు: నన్న నీతోటె డొల్లి థెయుతాను గోని నీనిని బేనోండో పున్నోను ఇంజి మాతరమ్ నన్న కెల్లోన్ ఇంజోరె సేన గెట్టింగా కెత్తొ. మిగల్తోరంథోరు గూడ ఆలాకె కెత్తోరు.
ఆపాయ, ఓరు గెచ్చెమనె ఇంథాని జేగతికి వత్తోరు. అస్కె యేసు ఓని సిసూర్కిని ఊడీ: నన్న పాదన తుంగాని జేపు మీరు ఇగ్గె కుథి మంథాటి ఇంజోరె కెచ్చి,
పేతురు, యూకోబు, యోవానిని ఓనితోటె కరింగి ఓసి, తిప్పరిసి సేన బాద పరసనాంకి మొదలిస్తొ.
అస్కె ఓండు నా రుదయమ్ సావింకి తగ్త బాదతె మింథె. మీరు ఉంజకుండా ఇగ్గె మంథాటి ఇంజోరె కెచ్చి,
అగ్గనుంచి ఉచ్చుటె దూరమ్ అంజి, నేల్దె అరిసి, బాథాకు వాథాని ఆ సమయమ్ వాదకుంటా తొలంగి థాయవాలె ఇంజి ఓండు పాదన తుంగ్తొ.
అయ్యూ, నిమ్మ అంతా తుంగాలితిన్. ఈ గిన్నెతిని నాయగ్గనుంచి తీసి వాటా. అత్కన్న నా ఇస్టమయ్యో గోని నీ ఇస్టమే జరగవాలె ఇంజోరె పాదన తుంగ్తో్త.
ఆపాయ ఓండు మలిసి వాసి ఆ ముమ్వరు సిసూర్కు ఉంజనద్దు ఊడి: పేతురుయూకె ఊడి: సీమోను నిమ్మ ఉంజనీనే? ఒరొ గంటా జేపుగూడ ఉంజకుండా తెల్దె మందటమ్ నీకు కస్టంగా మింథె?
మీరు సోదనాతె అరవకుండా మందనాంకి తేథి పాదన తుంగాటి. రుదయమ్ తయూరుగా మింథె గోని ఒల్దికి సకితి ఇల్లె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓండు మల్ల అంజి ఇంతక మున్నె తుంగ్త అథ్దె పాదనతిని మల్ల తుంగ్తొ.
ఓండు మలిసి వత్తస్కె ఓరు మల్ల ఉంజనద్దు ఓండు ఊడ్తొ. ఓరి కండుకు నిండ ఉంజకాడితె మత్తా గాబట్టి ఓనగ్గ బాత కెత్తవాలో ఓరు ఎరక్కాథిల్లోరు.
మూడొవ సారి ఓండు వాసి: మీరు ఇంకా ఉంజి సొక్కు తీస్తిరె? సాలు; సమయమ్ వత్తె. ఇథ్దొ మనుసుని మర్రి పాపమ్ తుంగనోరిన్ కయుథె ఒపగిసబర్సనొ.
తేథాటి మనాడు దక్కాడా. ఇథ్దొ నానిన్ ఒపగిసనోండు వాసి మినొ ఇంజోరె కెత్తొ.
జపునె, ఓండు ఈలా తిరియోరె మన్నంగా పన్నెండుమంథి సిసూర్కినమటె ఒరోండత్త యూథాసు వత్తొ. ఓనితోటె పెద్ద పూజారిర్కు, పండితుర్కు, పెథ్దాకు రోత్త థీబెమంథి జనాకు కసేర్కు, గుత్పాకు పెయుసి వత్తోరు.
ఓనిని పెయుసి ఒపగిసనోండు: నన్నా బేనొని బుర్రితానో ఓండే యేసు. ఓనిని పెయుసి మీరు జాగరదగా తీసొయుముటు ఇంజి ఓరికి గురుతు కెచ్చి మత్తొ.
ఓండు యేసునగ్గ అంజి, బోదకుండా ఇంజోరె కెచ్చి ఓనిని బుం్తో.
అస్కె ఓరు ఓని పొం్రొ కయుకు వాటి ఓనిని పెయుతోరు.
అస్కె అగ్గ నిచ్చి మందనోరమటె ఒరోండు, కసేటిని లాగి పెద్ద పూజారిని పనివానిన్ కెమ్వథిని నరక్తో.
అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: ఒరొ థొంగాని పెయుదనాంకి వత్తాటు, మీరు నానిన్ పెయుదనాంకి కసేకినితోటె గుత్పానితోటె వత్తిరె?
నన్న పతి రోజు మీ నడుమ మంజి థేమడు గుడిథె బోద కెచ్చోరె మత్తాన్. అస్కె మీరు నానిన్ పెయుథిల్లీరి. అతుకు ఇంజె థేమటె మాట జరగవలసి మింథె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె సిసూర్కంథోరు ఓనిని విడిసి థెమ్మిరి అత్తోరు.
ఒరొ వయుసివాండు ఒరొ దుప్పెటి వరకె ముచ్చి మంజి యేసుని పెరికె అంజోరె మత్తొ. కొంతమంథి ఓనిని పెయుత్తోరు.
అస్కె ఓండు ఓని దుప్పెటిని విడిసివాటి బం్రొల్దె ఓరిని విడిసి థెమ్మిరి అత్తొ.
అస్కె ఓరు యేసుని పెయుసి పెద్ద పూజారినగ్గ తీసి అత్తోరు. అగ్గ పూజారిర్కు, పెథ్దాకు, పండితుర్కు అంథోరు కలియు వత్తోరు.
పేతురు దూరాతె యేసుని పెరికె అంజి పెద్ద పూజారిని లోత్తె లోపటికి వాసి, అగ్గ సయునుర్కినితోటె కుథి మంజి, కిస్సు మాసి సలి కాంగోరె మత్తొ.
అస్కె పెద్ద పూజారిర్కు, యూథా మత పెథ్దాకు అంథోరు యేసుని అమకవాలింజి ఓనికి ఎదురుంగా బేనొరన్నా సాచ్చెమ్ కెత్తనాంకి వెయుత్తోరొబోనో ఇంజి ఎదురూడ్తోరు గోని బేనోరుగూడ థొరికిలో
థీబెమంథి ఓనికి విరోదంగా అబద్ద సాచ్చెమ్ కెత్తోరు గోని అవ్వంతా కుథిరిల్లె.
అస్కె కొథ్దిమంథి తేథి: మనుసుర్కిని కయుకినితోటె తొత్త ఈ థేమటె గుడిథిని నన్న పాడు తుంగి, మనుసుర్కిని కయుకినె తొలో ఇంకొరొథాన్ని నన్న మూడు రోజ్కినె తొత్తితాన్ ఇంజి ఈండు కెత్తనద
ఓనికి ఎదురుంగా అబద్ద సాచ్చెమ్ కెత్తోరు.
ఆలా కెత్కన్న ఓరి సాచ్చెమ్ కుథిరిల్లె.
అస్కె పెద్ద పూజారి తేథి, ఓరి నడుమ నిచ్చి, యేసుని ఊడి: ఈరు నీకు ఎదురుంగా కెత్తంథాని గురుంచి నిమ్మ బాత కెయుతిని ఇంజోరె తలప్తొ్త.
ఓండతుకు జవాబు బాత కెల్లకుండా కొటో మత్తొ. మల్ల పెద్ద పూజారి ఓనిని ఊడి: నిమ్మ గొప్పంగా మంథాని థేమటె మర్రి అత్త కిరిస్తునే, కెల్లా ఇంజోరె తలప్తొ.
థానికి యేసు: అద్దు నన్నే. మనుసుని మర్రి అన్ని సకితి మంథాని థేమటె తినకయు పక్కాతె కుథితొ. ఓండు ఆకాసతె మొబ్బునుంచి వాదటమ్ మీరు ఊడితీరి ఇంజోరె కెత్తొ.
పెద్ద పూజారి ఆ మాటా కేంజి, ఓని గుడాని ఈకిసి: ఇంకా సాచ్చెమ్ జోలి మనాంకి బారి?
ఓండు థేమటింకి విరోదంగా కెత్త మాటతిని మీరు కేంజ్తీరిగథా. మీరు బాత అనుకునుంజనీరి ఇంజోరె తలప్తొ్త. థానికి ఓరంథోరు: ఓనిని అమకవాలే ఇంజోరె తీర్పు కెత్తోరు.
అస్కె కొంతామంథి ఓని పొం్రొ ఉచ్చి, ఓని మొకొతిని ముచ్చి, ఓని తలకయు పొం్రొ తన్ని; నీనిని తంతోరు బేనో కెల్లా ఇంజి ఓనిని ఆస్కెమ్ తుంగనాంకి మొదలిస్తో్తరు. సయునుర్కు గూడ ఓనిని బుగ్గతె పొం్రొ తం
అ సమయూతె పేతురు, ఇడుపొ, లోత్తె వాకిల్దె మన్నంగా, పెద్ద పూజారిని పని మనిసి ఒరోటి వాసి,
సలి కాసోరె మంథాని పేతురుని ఊడ్తె్త. అద్దు ఓనిని ఇరమరిసి ఊడి, నిమ్మ గూడ అ నాజరేండత్త యేసునితోటె మత్తిన్ గథా ఇంజోరె కెత్తె.
థానికి ఓండు: నన్న ఓనిని పున్నోను. నిమ్మ బాత కెయుతినో నాకు తెలియో ఇంజోరె కెచ్చి, బయుథె వాకిల్దె మండపతికి అత్తొ. అస్కె పుంజు కూస్తె.
మల్ల పనిమనిసి ఓనిని ఊడి: ఈండు ఓరమటె ఒరోండు ఇంజోరె దగ్గర నిచ్చి మందనోరికి కెత్తె.
మల్ల ఓండు యేసుని తెలియొ ఇంజోరె కెత్తొ. కాసేపు అత్తపయు, మల్ల దగ్గర నిచ్చి మందనోరు పెతురుని ఊడి: నిజంగా నిమ్మ ఓరమటె ఒరోండు. నిమ్మ గలిలేయత్తోండే. నీ మాట థానిని తోపిస్తె్త ఇంజోరె కెత్తోరు.
థానికి ఓండు: మీరు కెత్తాని మనుసుని నన్న పున్నోను ఇంజోరె కెచ్చి, సాపిసి, పమానమ్ తుంగనాంకి మొదలిస్తొ.
జపునె పుంజు రొండు సారి కూస్తె. పుంజు రొండు సారి కూసోక మున్నె నిమ్మ నానిన్ మూడు సార్కు పున్నోనింజి కెయుతీని ఇంజి యేసు ఓనికి కెత్త మాటతిని పేతురు గురుతు తుంగి, సేన అడత్తో.