Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
యేసు థేమటె గుడిథెనుంచి థెమ్మిరి వాదనస్కె, ఓని సిసూర్కినమటె ఒరోండు ఓనిని ఊడి: బోదకుండా ఇథ్దొ, ఈ రాయుకు బెచ్చొ గొప్పంగా మినా, ఈ డాబాకు బెచ్చొ గొప్పంగా మినా ఊడా ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి యేసు ఓనిని ఊడి: ఇచ్చొ గొప్పంగా మంథాని డాబాకిని ఊడనినె; ఒరొ కల్లు పొం్రొ ఇంకొరొ కల్లు ఇల్లకుండా అంతా పాడాసి థెయుతె ఇంజోరె నన్న కెచ్చనాన్ ఇంజోరె జవాబిత్తొ.
ఆపాయ యేసు థేమటె గుడితికి ఎదురుంగా మంథాని ఒలివ మెటాతగ్గ ఒంటరిగా కుథి మత్కాడె, పేతురు, యూకోబు, యోవాను, ఆంథింేయూ ఈరు ఓనగ్గ వాసి,
నిమ్మ కెత్తనవంతా బెస్కె జరిగిత్తె? అవ్వంతా జరగాని రోజ్కిని సోద్యమ్ బాత ఇంజి మాకు కెత్తవాలె ఇంజోరె తలప్తోరు.
అస్కె యేసు: బేనోగూడ మీమిని బొక్కిసకుండా మందనాటు జాగరదగా మంథాటి.
బారితుకు థీబెమంథి నా పెథేటె వాసి: నన్నె కిరిస్తు ఇంజి కెచ్చి థీబెమంత్తిని బొక్కిసితోరు.
మీరు యుద్దకిని గురుంచి యుద్ద కబుర్కిని గురుంచి కేంజ్నస్కె వెరతకీరి. ఇవ్వంతా జరగవలసింథే గోని అంతమ్ జపునె వం్రొ.
జనాకింకి విరోదంగా జనాకు, థేసాతికి విరోదంగా థేసాకు తేథి మయుథిత్తోరు. థీబె జేగాతె బూకంపమ్ వెయుతె. కరుమకు, కొట్లాటా జరిగితె. గోని ఇవ్వంతా బాథాకిని మొథొలె గోని అంతమయ్యో.
గోని మీకు జరగ్తథాన్ని గురుంచి మీరు జాగరదగా మంథాటి. బారితుకు మీమిని పెయుసి కోర్టింకి ఒపగిసితోరు. పాదన గుడిథె మీమిని తన్నితోరు. నాసెంకా రాజుర్కు పెథ్దాకు మున్నె సాచ్చెమ్ కెత్తనాంకి మీమిని నిలవాటిత్తోరు.
మొథోటి పతి గ్రోతతోరికి కుసేలి కబురు కెత్తవలసి మింథె.
ఓరు మీమిని పెయుసి కోర్టింకి తీసి ఓదనస్కె, బాత తిరియవాలో ఇంజి బాదపరిసి ఆలోచ్చన తుంగ్కీరి. థేమండు అస్కె మీకు బాత ఈత్తోండో థానిని మీరు తిరియూటి. బారితుకు తిరియనోరు మీరయ్యో గోని సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మావే తిరియుతొ.
అథ్దె అయ్యోక్కా అన్నాలు తమ్ముని, తప్పేర్ పిల్లాంకి విరోదంగా తేథి డొల్లి థాయనాంకి ఒపగిసితోరు. తల్లూర్ తప్పెంకి విరోదంగా పిల్లాకు తేథి ఓరిని అమకిత్తోరు.
నా పెథేటెసెంకా అంథోరు మీమిని కుట్ర తుంగితోరు. అతుకు బేనోండతుకు బతుకిని ఆకరిథాకా నిలకడగా మందనోండో ఓండే రచ్చిసబరిత్తొ.
ఇంకా పాడు తుంగాని అ సెడ్డథాని గురుంచి థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని థానియేలు ఇంథాని సేవక్కుండు కెచ్చి మినోగథా? (సదవనోండు థీనిని అర్దమ్ తుంగవాలె): ఆ సెడ్డథి బెగ్గ మందగూడో అగ్గ నిచ్చి మందనద్దు నిమ్మ ఊడ్తుకు, యూథేయూ థేసాతె మందనోరు మెట్టాంకి మిర్రవాలె.
లోత్తె పొం్రొ మందనోండు ఓని లోత్తె లోపటికి అంజి ఓనికి కావలస్తథాన్ని తీసి ఓదవాలింజి కెచ్చి లోత్తె లోపటికి థాయూకుండా మందవాలె.
పొలాతె మందనోరు ఓని గుడాని తీసనాంకి మల్ల లోను థాయకుండా మందవాలె.
ఆ రోజ్కినె డొక్కాతె మందనోరికి సంటి పిల్లాంకి పాలు ఈదనోరికి బాద కలిగితె.
ఇవ్వంతా వర్స కాలాతె జరగకుండా మందనాంకి పాదన తుంగాటి.
బారితుకు, అమ్వ సేన బాథాకు ఆథాని థినాకు. థేమండు ఈ లోకతిని తుంగ్త రోజ్కినుంచి ఇంజెటిథాకా జరగో బాథాకు ఆ రోజ్కిని జరిగితె. మల్ల బెస్కెగూడ ఆలోంటి బాథాకు జరగో.
గోని పెబు ఆ రోజ్కిని తగ్గిసిత్తొ. ఓండు తెలుసుకుట్ట జనాకినిసెంకా ఆ రోజ్కిని తగ్గిసిత్తొ. ఆలా ఓండు తగ్గిసకుండా మతుకు బేనోరుగూడ బతకాలోరు.
అస్కె బేనోండన్నా ఊడా, ఇగ్గ కిరిస్తు మినొ ఇంజోరె కెతుకు, ఇల్లుకు ఊడా అగ్గ కిరిస్తు మినొ ఇంజోరె కెతుకు ఓని మాటతిని నమ్మికిరి.
బారితుకు అబద్ద కిరిస్తుకు, తేథి సాద్యమతుకు థేమండు తెలుస్కుట్టోరిని గూడ బొక్కిసనాంకి గొప్ప పనుంగిని, ఆచ్చర్యపర్దాని పనుంగిని తుంగిత్తోరు.
గోని మీరు జాగరదగా మంథాటి. ఇథ్దొ, ఇవ్వంతా జరగోక మున్నె మీకు నన్న కెచ్చి మినాన్.
ఆ రోజ్కినె ఆ బాథాకు అర్తపాయ, పొడుదు సీకడాసి అయుతె. నెలా వెన్నెలి ఈదకుండా థెయుతె.
ఆకాసతె మంథాని ఉక్కాకు ఇడుపొ అర్దితా. ఆకాసకినమటె మంథాని సకితికు కదలితా.
అస్కె మనుసుని మర్రి వెలుంగాసి మంజి, గొప్ప సకితి మందనోండుగా మొబ్బినమటె వాదనద్దు ఓరు ఊడిత్తోరు.
అస్కె ఓండు, ఓని దూతాని రోచ్చి, నేల్దె ఒరొ ఏప్కునుంచి ఇంకొరొ ఏప్కుథాకా, నేల్దె పొం్రొ ఓండు తెలుసుకుట్టోరిని నాలు ఏప్కునుంచి కూడిపితో.
అంజురపు మారాతెనుంచి ఒరొ పాటమ్ నేరుసకునుటు. థాని కొమ్మా లేతథాసి ఇగురు వత్తస్కె వెసవి కాలమ్ దగ్గర వత్తె ఇంజి మీరు పున్నితీరి.
ఆలాకె ఈదంతా జరగ్తదు మీరు ఊడనస్కె ఓండు దగ్గర వాసి మినొ ఇంజి తెలుస్కునుటు.
ఇవ్వంతా జరుగుకు మున్నె ఈ తరము మాయో ఇంజోరె నిజంగా నన్న మీకు కెచ్చనాన్.
ఆకాసమ్ బూమి మాయత్తా గోని నా మాట బెస్కెటికి మాయో. అ రోజు, ఆ సమయమ్ బేనోగూడ పున్నో.
అ రోజు, అ సమయమ్ తప్పెనికి ఒరోనికె తప్పా ఇంకా వేరె బేనోగూడ పున్నొ. పరలోకాతె మంథాని దూతాకుగూడ పున్నోరు. థేమటె మర్రింకి గూడ తెలియొ.
ఇవ్వంతా జరగాని ఆ సమయతిని మీరు పున్నిరి గాబట్టి జాగరదగా మంజి పాదన తుంగి ఎదురూడాటి.
ఒరొ మనుసుండు ఓని లోత్తిని విడిసి వేరె థేసతికి పయనమాసి అత్తాటు మింథె. ఆలా థాయనస్కె ఓండు ఓని పని మనుసుర్కిని కరంగిసి పతివానికి తుంగనాంకి పనుంగు ఈసి, కావెలి మందనోనిన్ జాగరదగా మందవాలింజి ఆగ్నియపిసి అత్తాటు మింథె.
ఆలాకె మీరుగూడ జాగరదగా ఎదురూడాటి. బారితుకు లోత్తె యెజమాని ములుపట వేలత్కో, ఇల్లుకు సర్సగమ్ నరకాతికొ, ఇల్లుకు పంగువీన పొథ్దినో, ఇల్లుకు వెర్వెటికొ బెస్కె వెయుత్తోండో ఇంజి మీరు పున్నిరి.
మీరు అనుకున్నో వేలతికి ఓండు వాసి, మీమిని ఉంజనోరుగా ఓండు ఊడకుండా మందనాటు మీరు జాగరదగా మంథాటి.
నన్న మీకు కెత్తనథ్దె అంథోరికి కెచ్చనాన్. జాగరదగా మంథాటి.