Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఓరు యెరుసలేంతికి దగ్గర వాసి ఒలివ మారాకు మంథాని మెటాతగ్గ మంథాని బెత్పగె బెత్తానియ ఇంథాని నాకింకి వత్తస్కె ఓని సిసూర్కినమటె ఇరుమరుని కరెంగిసి,
మీకు ఎదురుంగా మంథాని గూడెతికి అన్నుటు. అగ్గ మీరు అత్త పాయ తొచ్చి మత్త ఒరొ గాడిథె పిల్లతిని ఊడితీరి. థాని పొం్రొ బేని మనుసుండన్నా బెస్క కుథిల్లో. థానిని మీరు లేచి ఇగ్గ తం్రాటి.
మీరు బారి ఈలా తుంగనీరింజి బేనోండన్న మీమిని తలప్తుకు, ఇథ్ది పెబుంకి అవసరమ్ ఇంజి కెల్లాటి. జపునె థానిని ఇగ్గ రోతితొ ఇంజోరె కెచ్చి ఓరిని రోత్తో.
ఓరు అంజి బాజారుతె ఒరొ లోత్తె వాకిల్దె ఒరొ గాడిథె పిల్లతిని తొచ్చి మందటమ్ ఊడి థానిని లేత్తోరు.
అస్కె అగ్గ నిచ్చి మందనోరమటె కొంతమంథి: మీరు బారి ఆ గాడిథె పిల్లతిని లేచ్చనీరి ఇంజోరె తలప్తోరు.
యేసు కెత్తాటు ఓరు ఓరికి జవాబు కెత్తోరు. అస్కె ఓరిని థాయనిత్తోరు.
ఓరు అ గాడిథె పిల్లని యేసునగ్గ తచ్చి, థాని పొం్రొ ఓరి గుడ్డా వాట్తోరు. అస్కె ఓండు థాని పొం్రొ తర్రి కుత్తొ.
సేనమంథి ఓరి గుడ్డాని అరిథె తాం్తోరు. ఇంకా కొంతమంథి మారాకిన్ కొమ్మ నరికి అరిథె తాం్తోరు.
మున్నె థాయనోరు నినె పెరికె వాదనోరు అంథోరు థేమటింకి దండమ్, థేమటిన్ పెథ్దెటె వాదనోండు గొప్పవాండు.
థేమటిన్ పెథెటె వాథాని మన ముత్త తాతాలత్త థావీదు పాలిసాని థేసమ్ గొప్పథిగా మందవాలె. థేమటింకి దండమ్ ఇంజోరె కూక వాట్తోరు.
అస్కె యేసు యెరుసలేంతికి వాసి, గుడిథికి అంజి సుట్టు అంతా ఊడ్తొ్త. ములుపట వేలాదనస్కె పన్నెండు మంథి సిసూర్కినితోటె బెత్తానియూ నాటింకి అత్తో.
మర్సట్ రోజు ఓరు బెత్తానియూతెనుంచి థెమ్మిరి వాదనస్కె ఓనికి కరువేస్తె్త.
అస్కె దూరంగా ఆకి మంథాని ఒరొ అంజురపు మారాతిని ఊడి, థాంటె బాతన్నా థొరికితెబోనో ఇంజి ఊడనాంకి దగ్గర వత్తొ. అద్దు అంజురపు పండి ఆథాని రోజ్కు అయ్యో గాబట్టి థాంటె ఆకి తప్పా ఇంకా వేరె బా
అస్కె యేసు థానిని ఊడి, ఇంకా బేనోగూడ నీ పండిని బెస్కె గూడ తీందకుండా మంత్తో ఇంజోరె కెత్తో. ఓండు కెత్త మాటని ఓని సిసూర్కు కేంజ్తోరు.
ఓరు యెరుసలేంతికి వత్తోరు. యేసు థేమటె గుడితికి వాసి అగ్గ అమ్మనోరిని అస్సనోరిని బయుథికి తురసిత్తొ. మల్ల అగ్గ మంథాని సిల్లేర్ డబ్బు యేపారమ్ తుంగనోరిని బల్లాకిని, బోడెకు అమ్మనోరిన్ పీటాకిని ఇడుపొ పార్దెంగిసి,
బేనోగూడ థేమటె గుడి అరిథె బాత పెయుసి థాయకుండా తుంగ్తొ.
నా లోను జనాక్కంథోరికి పాదన తుంగాని లోను ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాస మింథె గోని మీరుబోనో థానిని థొంగాకు అనక్కాని బొసా చెంతమ్ తుంగ్తీరి ఇంజోరె కెచ్చి ఓరికి బోథిస్తొ్త.
అస్కె పెద్ద పూజారిర్కు నినె పండితుర్కు థాన్ని కేంజి ఓనిని అమకవాలింజి సమయమ్ ఊడోరె మత్తోరు. గోని జనాకు అంథోరు ఓని బోథా కేంజి ఆచ్చర్య పరతోరు గాబట్టి ఓనికి వెం్తోరు.
ములుపటెత్తు పటనాతెనుంచి ఓండు థెమ్మిరి అత్తొ.
మర్సట్ రోజు వెర్వె, ఓరు అరిథె అంజోరె మన్నంగా అంజురపు మారా వేక్కినితోటె మాడి అత్తద్దు ఊడ్తోరు.
అస్కె పెతురు గురుతు పెయుసి, ఓనిని ఊడి: పెబువా, ఇథ్దొ నిమ్మ సాపిస్త అంజురపు మారా మాడి అత్తె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: థేమటాకె నమ్మకంగా మంథాటి.
బేనోండన్నా ఈ మెటాని ఊడి: నిమ్మ ఇగనుంచి తేథి సముథ్రాతె అరుమా ఇంజి కెత్కు, ఓండు కెత్తాటు జరిగిత్తె ఇంజి ఓని రుదయతె అనుమానమ్ ఇల్లకుండా నమ్ముకుటుకు, ఓండు కెత్తాటె జరిగితె ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
గాబట్టి మీరు పాదన తుంగనస్కె బాత్దాని గురుంచి మీరు తలపనీరో వాటిని యూనిత్తాడ్ ఇంజి నమ్మాటి. అస్కె అమ్వ మీకు ఈదబరిత్తె ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.
గాబట్టి మీరు పాదన తుంగనాంకి నిచ్చి మన్నంగా బేనోని పొం్రొన్నా బాత్తాన్నా మీకు తప్పు మతుకు, పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పె మీ తప్పుకిని మీకు సెమిసనాంకి ఓని తప్పుకిని మీరు సెమిసాటి.
మీరు సెమిసకుండా మతుకు పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పెగూడ మీ తప్పుకిని మీకు సెమిస్సో ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు మల్ల యెరుసలేంతికి అత్తోరు. అగ్గ థేమటె గుడిథె యేసు అంజోరె మన్నంగా పెద్ద పూజారిర్కు నినె పండితుర్కు, జనాకిని పెథ్దాకు అంథోరు ఓనగ్గ వాసి,
నిమ్మ బేని అథికారతె వీటిని తుంగనీన్. వీటిని తుంగాని అథికారతిని నీకు బేనో ఇత్తో ఇంజోరె ఓనిని తలఎ్తోరు.
థానికి యేసు నన్న గూడ మీమిని ఒరొ మాట తలిపిత్తాన్. మీరు నాకు జవాబు ఈమూటు. అస్కె బేని అథికారతె వీటిని నన్న తుంగనాన్ ఇందంథాని గురుంచి మీకు కెయుతాన్.
యోవాను బాప్తీసమ్ ఈదనాంకి బేనో ఓనికి అథికారమ్ ఇత్తోరు థేమండా, ఇల్లుకు మనుసుర్కా? నాకు జవాబు కెల్లాటి ఇంజోరె తలప్తో.
అస్కె ఓరు, థేమండు ఇత్తొ ఇంజోరె కెత్కు, ఆలాయుతుకు మీరు బారి ఓనిని నమ్మిల్లీరి ఇంజి తలిపిత్తొ.
మనుసుర్కు ఇత్తోరు ఇంజోరె కెత్కు జనాకింకి వెరదవాలె. బారితుకు జనాకంథోరు యోవాను నిజంగా థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోండు ఇంజి అనుకునుంజనోరు ఇంజోరె ఓరమటె ఓరు ఆలోసిసి,
యేసుని ఊడి: మాకు తెలియ్యొ ఇంజోరె కెత్తోరు. అస్కె యేసు నన్నగూడ బేని అథికారతె వీటిని తుంగనాన్ ఇంజోరె మీకు కెల్లోన్ ఇంజోరె ఓరికి కెత్తొ.