Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఆపాయ యేసు ఆ జేగతిని విడిసి, యోర్దాను వాంగిని థాటి, యూథేయూ పరాంతతికి అత్తొ. జనాకు ఓనగ్గ కలియు వత్తోరు. ఓండు ఓని అలవాటిని పెయుసి ఓరికి బోద కెత్తొ.
అస్కె పరిసేయుర్కు ఓనిని బొక్కిసవాలింజి ఓనగ్గ వాసి: ఒరొ ముతుపాలు ఓని ముత్తెని విడుదల వాటటమ్ న్యాయమేనె ఇంజోరె తలప్తోరు.
థానికి ఓండు: మోసే మీకు బాత ఆగ్నియూపిసి మినొ ఇంజోరె తలఎ్తో.
థానికి ఓరు: ఒరోండు విడుదల ప్రతమ్ రాసి ఓని ముత్తెని థాని పుట్త లోను రోత్తొచ్చు ఇంజోరె మోసే గూడ ఒప్పుకుట్టొ ఇంజోరె కెత్తోరు.
యేసు ఓరిని ఊడి: మీ రుదయమ్ మందపారి మింథె గాబట్టి ఈ ఆగ్నియతిని మీకు ఓండు రాసిత్తొ ఇంజి జవాబిత్తొ.
గోని మొట్ట మొథోటి, థేమండు మనుసుర్కిని తుంగ్తస్కె ఓరిని మనుసుండు, నాటోడి ఇంజి తుంగ్తొ్త.
థీనిసెంకా ఒరొ మనుసుండు ఓని తల్లి తప్పెని విడిసి ఓని ముత్తెనితోటె కలియు మంతో.
అస్కె ఓరిరుమరు ఒరొటె మనుసు కలిగి మంతోరు. ఈలా ఓరు ఇరుమరాసి మందకుండా ఒరోటె ఒల్లాసి మందనోరు.
గాబట్టి థేమండు జతగా తుంగ్త ముతుపాల్ ముత్తెని మనుసుండు విడిపిసి విడాక్లు తుంగకుండా మందవాలె ఇంజోరె కెత్తొ.
మల్ల ఓరు లోతికి గిరుడ్డి అత్త పాయ, ఓని సిసూర్కు అ కబురు గురుంచి మల్ల ఓనగ్గ తలప్తో్తరు.
అస్కె ఓండు: బేనోండతుకు ఓని ముత్తెని విడుదలవాటి తురసిసి ఇంకొరోథాన్ని పెల్లి తుంగితోండో ఓండు, ఓని మొథోటి ముత్తెంకి విరోదంగా లంజతనమ్ తుంగనోండయుతొ.
ఒరొ ముత్తె థాని ముత్తా్పలిని విడిసివాటి ఇంకొరోన్ని పెల్లి తుంగ్కు అద్దు లంజతనమ్ తుంగనదయుతె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె సంటి పిల్లాకిని పొం్రొ ఓని కయుకు వాటి ఓరిని థీవిసవాలె ఇంజి ఓరిని ఓనగ్గ తీసి తత్తోరు. తీసి తత్తోరిని సిసూర్కు గథ్దిస్తో్తరు.
యేసు థానిని ఊడి, కోప్పరిసి సంటి పిల్లాకు నాయగ్గ వాదనీముట్టు. ఓరిని ఆప్తుంకిరి. బారితుకు థేమటె థేసమ్ ఆలోంటోరథెసి మింథె.
సిన్న పిల్లాని తిస్తె బేనోండతుకు థేమటె రాజ్యతిని ఏందకుండా మంత్తోండో ఓండు థాంటె యెరో ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెచ్చి,
ఓరిని కంగాలిసి ఓరి పొం్రొ కయుకు వాటి ఓరిని థీవిస్తొ.
మల్ల యేసు థాయనాంకి మొదలిసి అంజోరె మన్నంగా, ఒరోండు మిర్రి వాసి, ఓని మున్నె మోకరిసి: మంచి గురువినె, బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని ఏందనాంకి నన్న బాత తుంగవాలె ఇంజోరె తలప్తొ్త.
థానికి యేసు: నిమ్మా బారి నానిన్ మంచివానిన్ ఇంజి కెయుతిని. థేమండు ఒరోండే గోని ఇంకా మంచివాండు బేనోండొల్లో.
లంజరికమ్ తుంగొద్దు, బేనోని అమకొద్దు, థొంగతనమ్ తుంగొద్దు, అబద్ద సాచ్చెమ్, కెత్తొద్దు, మోసమ్ తుంగొద్దు, నీ తల్లి తప్పెరిని మరియూద తుంగవాలె ఇంథాని ఆగ్నియక్కంతా నీకు ఎరక్కే గథా ఇంజొరె కెత్తొ.
థానికి ఓండు: గురువినె, ఇవ్వంతా నన్న సిన్నెస్కెటినుంచి లోబరిసి మినాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె యేసు ఓనిని ఇరమరిసి ఊడి, ఓనిని పేమిసి, నీయగ్గ ఇంకొరొ కొదవ మింథె. నిమ్మా అంజి నీకు మందనవంతా అమ్మెసి ఇల్లోవారికి ఇము. అస్కె థేమండు మంథాని పరలోకతె నీకు థేమటె ఆస్తి
ఓండు పెద్ద దనమంతుండు గాబట్టి ఈ మాట కేంజ్తస్కె ఓని మొకుమ్ సిన్నగాసి మత్తె. ఓండు విచ్చారంగా థెమ్మిరి అత్తో.
అస్కె యేసు సుటు మందనోరిని ఊడి, ఓని సిసూర్కినితోటె: దనమంతుర్కు థేమటె థేసాతికి థాయటమ్ ఓరికి బెచ్చొ కస్టంగా మంతె ఇంజోరె కెత్తొ.
సిసూర్కు ఓని మాట కేంజి ఆచ్చర్యపర్తో్తరు. మల్ల యేసు ఓరిని ఊడి: నా పిల్లాకినీరె ఆస్తిని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనోరు థేమటె రాజ్యతికి థాయటమ్ బెచ్చో కస్టంగా మంత్తె.
దనమంతుండు థేమటె థేసాతికి థాయటంకన్న ఒంటె సూథి బొసతె థాయటమ్ తేలికంగా మంతె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు ఇంకా సేన ఆచ్చర్యపరిసి, ఆలాయుతుకు బేనోండు రచ్చన ఏంథాలితొ ఇంజి ఓరమటె ఓరు తిరియుతోరు.
యేసు ఓరిని ఊడి: మనుసుర్కు థీనిని తుంగాలోరు గోని థేమండు థీనిని తుంగితొ. థేమటింకి అంతా సాథ్దియమయుతె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె పెతురు యేసుని ఊడి: ఇథ్దొ, మమ్మ అంతా విడిసి నీ పెరికె వత్తామ్ గథా ఇంజి కెత్తనాంకి మొదలిస్తొ్త.
థానికి యేసు: బేనోండతుకు నాసెంకా మల్ల కుసేలి కబురుతెసెంకా ఓని లోను, అన్నాల్ తమ్ముసూర్కు, అక్కాల్ యేలాడిర్కిని, తల్లి తప్పెరిని, ముత్తెని, పిలాకిని, బూమికిని విడిసిత్తోండో,
ఓనికి ఇంజె, ఈ లోకాతె, బాథాకినితోటె వంద పాలు లోక్కిని, అన్నా తమ్ముసూర్కిని, అక్కా యేలాడిర్కిని, తల్లూర్ పిల్లాకిని, బూమికిని మల్ల వాథాని లోకాతె బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని ఏనితొ ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
గోని ఇంజె సేనమంథి మున్నట్టోరుగా మందనోరు కొసత్తోరుగా మంత్తోరు. సేనమంథి కొసత్తోరుగా మందనోరు మున్నట్టోరుగా మంత్తోరు ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ ఓరు యెరుసలేంతికి పయనమాసి అంజోరె మన్నంగా, యేసు ఓరికి మున్నె నడిసి అత్తొ. అస్కె ఓరు ఆచ్చర్యపరిసి బాగ వెర్సోరె ఓని పెరికె అత్తోరు. అస్కె ఓండు పన్నెండు మంథి సిసూర్కిని కరంగిసి, ఓనికి జరగవల్సింథాని గురుంచి మల్ల ఓరికి కెత్తనాంకి మొదలిస్తొ.
ఇథ్దొ మనాడు యెరుసలేంతికి అంజనాడు. అగ్గ మనుసుని మ్రరిని పెద్ద పూజారిర్కిని కయుథె నినె పండితుర్కిన్ కయుథె ఒపగిసితోరు. ఓరు ఓనిని అమకనాంకి తీర్పు కెచ్చి, వేరె జనాకిని కయుథె ఒపగిసితోరు.
ఓరు ఓనిని ఆస్కెమ్ తుంగి, ఓనిని సెర్నకోలాతె తన్ని, ఓని పొం్రొ ఉచ్చి, ఓనిని అమకిత్తోరు. గోని ఓండు మూడు రొజ్కు అత్తపాయ సామతెనుంచి తేథిత్తొ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె సెబథేయుని మర్కు అత్త యూకోబు, యోవాను ఓనగ్గ వాసి: అయ్యూ, మమ్మ తలప్తవాంటిని నిమ్మ మాకు తుంగవాలె ఇంజి మనుమి తుంగనామ్ ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి, నన్న మీకు బాత తుంగవాలింజి మీరు కోరనీరి ఇంజోరె తలప్తొ్త.
అస్కె ఓరు: వెలుంగాసి మంథాని థేసాతె నిమ్మా రాజుగా గథ్దె పీటాతె పొం్రొ కుతస్కె మాయమటె ఒరోని నీ తిన పక్కతె, ఇంకొరోని నీ రొడ్డ పక్కతె కుప్పిసవాలె ఇంజి తలపనామ్ ఇంజోరె కెత్తోరు
యేసు ఓరిని ఊడి: మీరు తలపనద్దు బాత ఇంజి మీకు ఎరకాథిల్లె. నన్న అరథాని బాథాకిని మీరు అరిసి, నన్న ఏంత కస్టాకిని మీరు ఏంథాలిత్తీరె ఇంజొరె తల్పతొ.
థానికి ఓరు: మాకు కనయుత్తె ఇంజోరె జవాబిత్తోరు. అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: నన్న అరదని బాథాకిని మీరు అరిథితిరి; నన్న ఏంథాని కస్టాకిని మీరు ఏంథితీరి.
గోని, నా తిన పక్కతె, రొడ్డ పక్కతె కుద్దనాంకి బేనోరికి తయ్యూర్ తుంగతబర్తో ఓరికే గోని, ఇంకా బేనోరికి థానిని ఈదటమ్ నా పనయ్యో ఇంజోరె కెత్తొ.
మిగల్త పథిమంథి సిసూర్కు థాన్ని కేంజి, యూకోబు యోవానిన్ పొం్రొ కొపర్తోరు.
అస్కె యేసు ఓరిని దగ్గర వం్రాటి ఇంజోరె కెచ్చి, వేరె జనాకిని పాలిసాని రాజుర్కు జనాకిని పొం్రొ థొరతనమ్ తుంగనోరు. ఓరమటె నాయుకుర్కు ఇంజి కెచ్చనోరుబోనో ఓరి అథికారతిని కూరంగా వాడ
మీయమటె ఆలా మందగూడో. మీయమటె బేనోండతుకు పెథ్దోండుగా మందవాలింజి ఇస్టపరత్తోండో ఓండు మీకు పాలేరు తిస్తె మందవాలె.
మీయమటె బేనోండతుకు అన్నిటె మొథోటిగా మందవాలింజి ఇస్టపరత్తోండో ఓండు అంథోరికి పని తుంగనోండుగా మందవాలె.
ఆలాకె మనుసుని మర్రి పని తుంగిసనాంకి వర్రకుండా పనివాండుగా పని తుంగనాంకి వత్తొ. మల్ల డొల్లి థాయనాంకి, ఓని పానతిని ఈసి సేన మంథిని విడిపిసనాంకి వత్తొ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆపాయ ఓరు యెరికొ ఇంథాని నాటింకి వత్తోరు. ఓండు నినె ఓని సిసూర్కు, మల్ల థీబెమంథి జనాకు యెరికొని విడిసి థాయూని వేలతికి, తిమ్మేని మర్రి అత్త బర్తిమేయు ఇంథాని ఒరొ గుడ్డివాండు, అరిథె కుథి మంజి తలపోరె మత్తొ.
అస్కె ఓండు నజరేయుండత్త యేసు వాసనొ ఇంజి కేంజి: యేసు, థావీథి మర్రినే, నా పొం్రొ దయ తోపిసా ఇంజి కరంగనాంకి మొదలిస్తొ్త.
కొటొ మంథా ఇంజి ఓనిని సేనమంథి కేయు కెత్తోరు. గోని ఓండతుకు థావీదు మర్రినె నా పొం్రొ దయ తోపిసా ఇంజి ఇంకా గెట్టింగా కరెంగతొ.
అస్కె యేసు నిచ్చి, ఓనిని తీసి తం్రాటి ఇంజోరె కెత్తొ. అస్కె ఓరు ఆ గుడ్డివానిని కరంగిసి, దయుర్నంగా మంథా, తేథా, ఓండు నీనిన్ కరంగనో ఇంజోరె కెత్తో్తరు.
జపునె ఓండు ఓని పొం్రొ మత్త గుడాని పార్దెంగి, తేథి యేసునగ్గ వత్తొ.
యేసు ఓనిని ఊడి, నన్న నీకు బాత తుంగవాలింజనీన్ ఇంజోరె తలఎ్తొ. థానికి ఆ గుడ్డివాండు: పెబువా నాకు సూపు వాదవాలె ఇంజోరె కెత్తొ.
యేసు ఓనిని ఊడి, నిమ్మ అన్ను. నీ నమ్మక్కమ్ నీనిన్ బాగు తుంగితె ఇంజోరె కెత్తొ. జపునె ఓండు కండ్కు ఊడకాసి అరిథె యేసుని పెరికె అత్తొ.