Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
mark - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
ఇద్దు థేమటె మర్రి అత్త యేసు కిరిస్తుని కుసేలి కబురు:
ఇథ్దొ నన్న నా దూతతిని నీకు మున్నె రోచనాన్. ఓండు నీకు మున్నె అంజి అర్దిని తయ్యూర్ తుంగితో.
పెబనిసెంకా అర్దిని తయ్యూర్ తుంగాటి. ఓనిసెంకా అరుంగు సుబ్బరమ్ తుంగాటి ఇంజోరె ఎడారితె కూక వాటాని ఒరోని లేంగు ఇంజోరె పూర్వాతె థేమండు- కెత్త-మాట కెత్తాని యేసాయూ ఓని పుస్తకాతె రాసి మత్తాటు.
బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవాను మెటా పరాంతతె మంజి మీరు పాపమ్ తుంగటమ్ సాలిసి, మారు మనుసు ఏంచి బాప్తీసమ్ తీసాటి; థేమండు మీ పాపకిని సెమిస్తొ ఇంజోరె బోథిసి బాప్తీసమ్ ఈసోరె మంతో.
అస్కె థీబె మంథి జనాకు యూథేయూ థేసాతెనుంచి నినె యెరుసలేమ్ పటనాతెనుంచి ఓనగ్గ వాసి ఓరు పాపక్కంతా ఒప్పుకునుంజి యోర్దాను వాంగినె బాప్తీసమ్ తీస్తోరు.
ఈ యోవాను లొట్టి ఒంటెతె కెల్కినితోటె తుంగ్త గుడాని కెరిసి నడుము సుట్టు తోలు మొలపయు తొచ్చి ఎడారితె మంథాని మిడత జునుమ్ తింతో.
ఓండు బోథిసోరె ఈలా కెత్తొ: నాకన్న సేన గొప్పవాండు నా పెరికె వాసనొ; నన్న వొంగి ఓని యెరుపుంకి వారిని లేతటాంకి గూడ నన్న మేలన్.
నన్న మీకు ఏత్తోటె బాప్తీసమ్ ఇసనాన్ గోని ఓండు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతోటె మీకు బాప్తీసమ్ ఈతొ.
అస్కె యేసు గలిలేయూతె మత్త నాజరేతెనుంచి వాసి యోవానిన్ కయుథె యోర్దాను వాంగినె బాప్తీసమ్ ఏంతొ.
బాప్తీసమ్ ఏంత పాయ యేసు ఒడ్డింకి వత్కాడె ఆకాసమ్ వీడి థేమటె ఆత్మా ఒరొ పమరతిస్తె ఓని పొం్రొ డిగ్గి వాదటమ్ ఓండు ఊడ్తో్త.
అస్కె ఆకాసతెనుంచి ఒరో లేంగు వాసి, "నన్న బాగ పేమిసాని నా మర్రిని నిమ్మ, నీ పొం్రో నాకు సేన కుసేలి మింథె' ఇంజోరె కెత్తె.
జపునె ఆత్మా ఓనిని ఎడారి పరాంతతికి నడిపిస్తె.
ఓండు అగ్గ నలపయు రోజుకు అడివి జీవికినితోటె మత్తొ. ఆస్కె సయుతాను ఓనిని బొక్కిస్తొ. అస్కె దూతాకు వాసి ఓనికి మంచి తుంగ్తో్తరు.
ఏరోదు రాజు యోవానిన్ జెయుల్తె వాట్తస్కె యేసు గలిలేయూ అంజి థేమటె కుసేలి కబుటిని గురుంచి బోథిస్తొ.
థేమటె సమయమ్ దగడ్కి వత్తె. థేమండు పాలిసాని రాజ్యమ్ దగర వాసోంథె. మీరు పాపొమ్ తుంగటమ్ సాలిసి థేమటె కుసేలి కబుటిని నమ్మాటి ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆలా యేసు గలిలేయూ యెరుమ కట్టతె పొం్రో అంజోరె మన్నంగా జాలరియురు అత్త సీమోనిని ఓని తమ్ముండు ఆంథిరేయూని ఊడ్తొ. ఓరు యెరువినె వల వాటోరె మత్తోరు.
యేసు ఓరిని ఊడి, నా పెరికె వం్రాటి, మనుసుర్కిని బేలా పెయుదవాలో నన్న మీకు నేర్పిసితాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఎంబటె ఓరు వలని విడిసివాటి ఓని పెరికె అత్తోరు.
ఓండు ఇంకొథ్దిగ దూరమ్ అత్త పాయ జబ్దేయు మర్కు అత్త యూకోబు నినె యోవాను పడవాతె, వల బాగు తుంగోరె మన్నంగా ఓరిని ఓండు ఊడి:
ఓరిని గూడ కరంగ్తొ. అస్కె ఓరు ఓరి అయ్యూల్ జబ్దేయుని జీతగాకినగ్గ పడవాతిని విడిసి యేసుని పెరికె అత్తోరు.
అస్కె యేసు ఓని సిసూర్కు అంథోరు కలియు కప్పర్నగుమ్ ఇంథాని బస్తితికి అత్తోరు. ఆపాయ సొక్కు థినాతె యేసు యూదుర్కు థేమటిని కొలసాని పదన గుడిత్కి అంజి బోథిస్తొ.
ఓండు ఒరొ పండితుని తిస్తె అయ్యోకా ఒరొ పెద్ద నాయుకుండిన్ తిస్తె అథికారంతొటె బోథిస్తొ గాబట్టి జనాకు ఓని బోదతిని కేంజి సేన ఆచ్చర్యపర్తో్తరు.
అస్కె థెయ్యమ్ పెయుత ఒరోండు పాదన గుడితికి వాసి,
నాజరేతువానె, యేసు, నీకు మాతోటె బాత పని మింథె? మామిని పాడు తుంగనాంకి నిమ్మ ఇగ్గ వత్తినె? నిమ్మ బేనొ ఇంజోరె నాకు తెలుసు. నిమ్మ థేమటగ్గనుంచి వత్త సుబ్బరమ్ మందనోండు ఇంజోరె కేయుతొ.
గోని యేసు, నిమ్మ కొట్టొ మంజి ఓనిని విడిసి బయుథికి అన్ ఇంజోరె థెయ్యతిని గథ్దిస్తొ.
అస్కె అ థెయ్యమ్ ఓనిని ఇడుపొ అచ్చిసి కూక వాట్టోరె ఓనిని విడిసి అత్తొ.
అగ్గ మత్త జనాక్కంథోరు ఒరోనితోటె ఒరోండు, ఇద్దు బాత ఇంజి ఆచ్చర్యపర్తో్తరు. ఇద్దు బోనో కొత్త బోదయునా మింథె; ఈండు బోనో అథికారమ్ మందనోనీన్ తిసె దయ్యూకీంకి కెత్తుకు అమ్వ ఓని వ
జపునె యేసుని గురింస్త కబురు గలిలేయూ సుట్టు పక్కంతా పాకి అత్తె.
ఆపాయ యేసు పాదన గుడిని విడిసి వాటి యూకోబు యోవాన్తోటె కలియు సిమోను ఆంథిరేయూని లొతికి అత్తోరు.
అగ్గ సిమోంతె పోయ యెడికితె పటి మత్కాడె థాన్ని గురుంచి ఓరు ఓనికి కెత్తోరు.
ఓండు థాని దగడికి అంజి థాని కయుథిని పెయుసి తేత్తొ. జపునె యెడికి థానిని విడిసి అత్తె. అస్కె అద్దు ఓరికి పని తుంగ్తె.
ములుపటెత్తు పొడుదు అత్తస్కె రక రక జబ్కు మందనోరిని థెయ్యమ్ పెయుత్తోరిని ఓనగ్గ తీసి తత్తోరు.
పటనాతె మందనోరంథోరు అ లోతె మున్నె, వాకీల్దె నీంగి మత్తోరు.
రక రక జబ్కిన్తోటె బాద పరత్తాని సేన మంతిని ఓండు బాగు తుంగి సేన థెయ్యకిని గెరమ్తో. అ థెయ్యూకు ఓనిని తెలుస్కుట్టా గాబట్టి వాటిని ఓండు తిరియూథిల్లొ.
పంగు వీయోరె మన్నంగా ఓండు తేథి లోను విడిసి యెడారితికి అంజి ఒంటరిగ అగ్గ పాదన తుంగ్తొ.
సీమోను మల్ల ఓనితోటె మందనోరంథోరు ఓనిని మెక్కోరె ఓని పెరికె అంజి,
ఓనిని ఊడి, నీనిన్ అంథోరు మెక్కనోరు ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఓండు ఓరిని ఊడి, నన్న పక్క నాటెంకి గూడ బోథిసవాలె గాబట్టి అ నాకింకి దక్కడ్ వం్రాటి; థీనిసెంక నన్న థెమ్మిరి వత్తాన్ ఇంజోరె కెచ్చి,
గలిలేయూ థేసతె ఓరి పాదన గుడిథె ఓండు బోద కెచ్చోరె, థెయ్యకిని గెర్మోరె మత్తొ.
అస్కె పొడరోగమ్ మందనోండు ఒరొండు ఓనగ్గ వాసి, ఓని మున్నె నేల్దె అరిసి, నీకు ఇస్టమ్ మతుకు నానిని సుబ్బరమ్ తుంగాలితీని ఇంజోరె బతిమిలాడ్తొ.
యేసు ఓని పొం్రో జాలిపరిసి కయు ఆచ్చి ఓనిని కేటి: నాకు ఇస్టమె, నిమ్మ బాగు పరుమ్ ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆలా ఓండు కెత్తకాడె, పొడరోగమ్ ఓనిని విడిసి అత్తె. ఓండు సుబ్బరమ్ అత్తొ.
అస్కె యేసు ఓనిని ఊడి, ఇంజె జరగ్తవంతా నిమ్మ బేనోరికి కెల్లకుండా జాగరదగా మందవాలె.
అత్కన్న నిమ్మ అంజి పూజారింకి నీనిని తోపిసి నిమ్మ సుబ్బరమ్ అత్తిన్ గాబట్టి, మోసే కెత్త బలితిని ఓరికి గురుతుగ ఈము ఇంజోరె కచ్చిదంగా కెచ్చి ఓనిని రోత్తో.
ఓండతుకు థెమిర్రి అంజి ఈ కబుర్కిని విస్తారంగ జనాతికి కెత్తనాంకి మొదలిస్తొ గాబట్టి యేసు పటనాతికి అంథోరు ఊడనాటు వాథిల్లొ. గాబట్టి ఓండు ఎడారితె మత్తొ. నాలు ఏప్కునుంచి జనాకు ఓనగ్గ వాసోరె మత్తోరు.