Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
luke - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bible Versions
Bible Books
గొప్ప మరియూద ఏంత థెయొపిలు, ఇంజె మనమటె జరగ్తవాటిని గురించి రాసనాంకి థీబెమంథి మంచి పయతనమ్ తుంగ్తోరు.
మనాడు వాటిని గురుంచి కేంజి మత్తాడు. బేలాయుతుకు జరగ్తవాటిని పూర్వతెనుంచి ఊడ్తొరే మనాంకి కెత్తోరు. వాటిని గురుంచె ఓరు రాస్తోరు.
గాబట్టి, పూర్వతెనుంచి జరగ్తవాటిని సేన జాగర్దగ కేంజి, పున్ని మత్త నన్నగూడ, వాటిని వరసగా నీకు రాసటమ్ మంచిథి ఇంజి అనుకుట్టాన్.
బారిత్కు, నిమ్మ నేర్సుకుట్టవాంటె నిజమ్ బాతథి ఇంజి తెలుస్కుండవాలె ఇంజోరే రాసనాన్.
యూథేయూ థేసతిని ఏరోదు రాజు ఏలాని రోజ్కినె, అబియూ ఇంథాని పూజారి గ్రోతతె జకరియూ ఇంథాని పెథేరు అత్త ఒరొ పూజారి మత్తొ. ఓని ముత్తె ఆరోను మయూస్కినె ఒరొటి, థాని పెథేరు ఎలిసబెతు.
ఓరిరుమరు థేమటె మున్నె మంచిగ బతికి, థేమండు కెత్త మాటకింకి, ఆగ్నియకింకి లోబరిసి, తప్పు తుంగోవోరుగ మత్తోరు.
గోని ఎలిసబెతు గొడ్డుబోతురాల్ మత్కాడె ఓరికి పిల్లా ఇల్లకుండా మత్తోరు. మల్ల ఓరిరుమరు ముదురు వయుసువారుగ మత్తోరు.
ఆలా మన్నంగా ఒరొ రోజు, జకరియూ ఓని పూజారి పనిని పెయుసి థేమటె మున్నె పూజ తుంగోరె మన్నంగా,
పూజారి పనుంగు తుంగాని అలవాటిని పెయుసి, ఓండు థేమటె గుడిథె లాపటికి అంజి సాంబ్రాని కుంపొడి వాటనాంకి ఓని వంతు వత్తె.
ఆలా కుంపొడి వాటాని వేలాతె జనాక్కంథోరు కలియు బయుథె పాదన తుంగోరె మత్తోరు.
అస్కె థేమటె దూత ఒరొండు కుంపొడి వాటాని గథ్దె పీటాతె తిన పక్కాతె నిచ్చి మందనాటు ఓనికి వేడకత్తో.
అస్కె జకరియూ ఓనిని ఊడి తొందర్ పరిసి వెం్తో.
గోని ఆ దూత ఓనిని ఊడి: జకరియూ, నిమ్మ వెర్దకిన్. నిమ్మ తుంగ్త పాదన కేంజకత్తె; ని ముత్తె ఎలిసబెతు నీకు ఒరొ మర్రిని కన్నితె. ఓనికి యోవాను ఇంథాని పెథేరు వాటాటి.
నీకు సేన సంతోసమ్ వెయుతె. ఓండు పుట్తథాని పెయుసి థీబెమంథి కుసేలి పర్దితోరు.
ఓండు థేమటె మున్నె గొప్పవాండుగ మంతో. థాచ్చ రసమన్న, కల్లు సారా అత్కన్న ఓండు ఉన్నొ. ఓని యెవ్వాని డొక్కతె మత్తస్కెట్నుంచి సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతె నిండుగ మంత్తో.
ఓండు థీబెమంథి ఇ్రసయేల్ జనాక్కిని ఓరి థేమండత్త పెబునాకె నడిపిసితో.
ఓండు తప్పేర్కిని పిల్లాకిని సమా తుంగితో, లోబర్దిల్లోవోరిని నీతిమంతుర్కింకి మంథాని తెలివితికి మార్సితో, పెబునిసెంకా మంచి జనాకిని తయూర్ తుంగితో, ఓండు ఏలియూతోటె మత్త ఆత్మా, సకితి మందనోండుగ ఓనికి మున్నె థెయుతో ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె జకరియూ, నన్న బేలా థీనిని తెలుసుకుంటాన్? నన్న ముక్కానాసి అత్తాన్, నా ముత్తె గుడ ముక్కథాసి అత్తె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఆలా కెత్కాడే ఆ దూత ఓనిని ఊడి, నన్న థేమటె మున్నె నిల్లి మందనోండు; నా పెథేరు గ్రాబియేలు. నీతోటె తిరియనాంకి, నీకు ఈ కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి థేమండు నానిన్ రొత్తొ గాబట్టి నన్న వత్తాన్.
ఇథో, నన్న కెత్త మాటాకు తప్పనెసరిగా జరిగితె ఇంజి నిమ్మ నా మాటకిని నమ్మిలిన్ గాబట్టి ఇమ్వ జరగాని రోజుథాకా నిమ్మ తిరియకుండా మూకవానిగ మంతిన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
జనాకు జకరియూసెంకా యదురూడోరె మత్తోరు. ఓండు గుడిథె సేన జేలు మత్త్తథాని పెయుసి ఆచ్చర్యపం్తోరు.
ఓండు బయుథె వత్తస్కె ఓరితోటె తిరియూలోకా మత్తో. ఆలా మత్తస్కె ఓండు గుడిథె ఒరొ దర్సనమ్ ఊడ్తో ఇంజి ఓరు పుత్తోరు, ఓండు తిరియూలోకా మత్తో గాబట్టి ఓండు ఓరికి కయు సయుగె తుంగ్తో.
ఓండు అగ్గ పని తుంగాని రోజ్కు అత్తస్కె ఓండు ఓని లోతికి అత్తో.
కొన్ని రోజ్కు అత్త పాయ ఓని ముత్తె ఎలిసబెతు డొక్కాతె మంజి, అయుదు నెలథాకా అనికి మత్తె.
బారిత్కు, జనాకినమటె నాకు మత్త నా సిగ్గుని థేమండు తీసివాట్తో. ఈలా థేమండు ఈ రోజ్కినె నాకు దయ తుంగ్తో ఇంజోరె కెచ్చి ఆలా అనికి మత్తె.
ఆరో నెలాతె గ్రాబియేలు ఇంథాని దూత, గలిలేయూ థేసాతె మత్త నజరేతు ఇంథాని ఒరొ నాటెంకి వత్తో,
థావీథిని లోత్తోండు అత్త యోసేపు ఇంథాని పెథేరు అత్త ఒరొ మనుసుండు మత్తో. ఆ మనుసునికి పతనమ్ తుంగి మత్త కన్య పేకిటినగ్గ ఓండు వత్తో. ఆ కన్య పేకిటిని పెథేరు మరియ.
ఆ దూత థానగ్గ వాసి, దయ ఏంతథానే, నీకు మంచి ఆదవాలె. పెబు నీకు తోడాసి మినొ. నాటోకినమటె నిమ్మ థీవన ఏంతిని ఇంజోరె కెత్తో.
గోని అద్దు ఓనిని ఊడి, ఓని మాటాంకి వెర్సి, ఈ కుసేలి మాట బేలంటథ్దొ ఇంజి ఆలోసిసోరె మత్తె.
అస్కె ఆ దూత థానితోటె, మరియూ, నిమ్మ వెర్దమా; థేమటె దయ నీ పొం్రొ మింథె.
ఇథో, నిమ్మ డొక్కాతె మంజి ఒరొ మర్రిని కన్నితిని, ఓనికి యేసు ఇంథాని పెథేరు వాటితిని.
ఓండు గొప్పవాండుగా మంత్తో, ఓనిని గొప్ప థేమటె మర్రి ఇంజోరె కెయుతోరు. పెబు అత్త థేమండు ఓని తప్పె అత్త థావీథిని అథికారతిని ఓనికి ఈతో.
ఓండు యూకోబిన్ లోత్తోరిని బెస్కెటికి ఏలితో. ఓండు పాలిసాని థేసమ్ బెస్కెటికి మంతె ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి మరియూ ఆ దూతనితోటె, ఇద్దు బేలా అయుతె? నన్న మనుసిని పున్ననిథానిగా మినాన్ ఇంజోరె కెత్తె.
అస్కె దూత థానితోటె, సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా నీ పొం్రొ వెయుతె; గొప్ప థేమటిని సకితి నీ పొం్రొ కమ్మితె; గాబట్టి నీయగ్గ పుట్టనోండు సుబ్బరంగ మందనోండు, థేమటె మర్రి ఇంజి కెయుతొర
ఇథ్దొ ఊడా, నీకు సుట్టాకత్త ఎలిసబెతు ముక్కథి అత్కన్న, ఇంజె అద్దు డొక్కాతె మింథె; గొడ్డుథి ఇంథాని థానికి ఇద్దు ఆరో నెల.
థేమనికి కయుథెనయ్యొ పనుంగు బాత ఇల్లె ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి మరియూ, ఇథో నన్న పెబుని పని తుంగనథాన్ని. నిమ్మ కెత్తాటె నాకు ఆదవాలె ఇంజోరె కెత్తె. అస్కె ఆ దూత థానగ్గనుంచి విడిసి అత్తొ.
ఆ రోజ్కినె మరియూ తేథి, మెటాని థేసాతె మత్త యూథేయ ఇంథాని ఒరొ నాటింకి జప్పునె అంజి,
జకరియూ లోను అంజి, ఎలిసబెతుని ఊడి మంచి కెత్తె.
ఎలిసబెతు మరియూని కుసేలి మాట కేంజ్తస్కె, థాని డొక్కాతె మత ్త పిల్ల తుల్తె. అస్కె ఎలిసబెతు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మాతె నిండి మంజి,
మరియూని ఊడి, నాటోకినమటె నిమ్మ థీవన ఏంథి మినిన్; నీ డొక్కాతె మత్త పిల్లగూడ థీవన ఏంథి మింథె.
నా పెబుని తల్లూరు నాయగ్గ వాదటమ్ నాకు బెచ్చో మరియూద థొరక్తె.
ఇథో, నిమ్మ కెత్త కుసేలి మాట నన్న కేంజ్తస్కెనే, నా డొక్కతె మంథాని పిల్లగూడ కుసేలితోటె తుల్తె.
పెబు కెత్త మాటాకంతా అయుతె ఇంజి బేనొ అతుకు నమ్తథ్దో అదు గొప్పథి ఇంజోరె కెత్తె.
అస్కె మరియూ, నా ఆత్మా పెబుని గొప్ప తుంగోంథె.
నా పానమ్ నా రచ్చకుండత్త థేమండమటె కుసేలి పరసోంథె.
ఓండు ఓని పనినాటొని గ్యాపకమ్ తుంగి ఊడ్తొ; ఇథో, ఇంజెటినుంచి అన్ని రోజ్కు నానిన్ గొప్పథాన్ని ఇంజోరె కెయుతోరు.
సకితి మంథాని థేమండు గొప్ప పనుంగు నాకు తుంగ్తొ; ఓని పెథేరు సుబ్బరమ్ మందనద్దు.
బేనోరతుకు ఓనికి వెం్తోరో ఓరికి ఓని పేమ తరతరాకింకి మంతె.
ఓని బుజాతె గొప్ప పనుంగు తుంగ్తొ; బేనోరతుకు రుదయూతె గర్వంగా మందనోరోరిని కోసతికి గెథిమితొ.
ఓండు బలంగా మంథాని రాజుర్కిని ఓరి అథికారాతెనుంచి నూకి, పేదవారిని పొం్రోటికి తర్పిస్తొ.
కరుమతె మందనోరిని మంచి థోడ పథార్తంతోటె డొక్క నిండిసి, దనమంతుర్కత్త సంసారిర్కిని వట్టిగా రోచ్చి మినొ.
ఓండు మన ముత్తాతలోరికి కెత్తాటు, అబ్రగామికి ఓని కులతోరికి బెస్కెటికి సాయమ్ తుంగవాలె ఇంజి అనుకునుంజి,
ఓని థాసుండత్త ఇ్రసయేలిని ఆదరిస్తొ ఇంజోరె కెత్తె.
ఆపాయ మరియూ ఇంచి మించి మూడు నెలథాకా ఎలిసబెతుతోటె మంజి ఆపాయ థాని లోతికి మలిసి అత్తె.
ఎలిసబెతు ఏరు పూంథాని రోజు వాదనస్కె, అద్దు ఒరొ మర్రిని కన్తె్త.
పెబు ఓని పేమతిని థాని పొం్రొ బాగ తాస్తొ ఇంజి వేరేవారు, సుట్టాకు అంథోరు కేంజి, థానితోటె కుసేలి పం్తోరు.
ఎనిమిథోవ నాడు ఓరు ఆ పిల్లాతికి సున్నతి తుంగిసవాలె ఇంజి కలియు వత్తోరు. అస్కె ఆ పిల్లాతికి జకరియూ ఇంజి ఓని తప్పేని పెథేరు వటవాలె ఇంజి మత్తోరు.
అస్కె ఓని తల్లూరు, ఆలా అయ్యో, ఓనికి యోవాను ఇంథాని పెథేరు వాటవాలె ఇంజోరె కెత్తె.
అస్కె ఓరు, నీ సుట్టాకినమటె ఈలొంటి పెథేరు మందనోండు బేనోగూడ ఇల్లెగథా ఇంజి కెచ్చి,
ఓని తప్పెని ఊడి, ఈనికి బాత పెథేరు వాటవాలె ఇంజి మినీన్ ఇంజోరె ఓనికి కయు సయుగ తుంగ్తోరు.
అస్కె ఓండు రాసాని పలక ఒరోటి తలిపి, ఈని పెథేరు యోవాను ఇంజోరె రాస్తో; అస్కె ఓరు అంథోరు ఆచ్చర్యపరత్తోరు.
అస్కనే ఓని పమరు తేచి మంజి, ఓని నాలిక విడిసి మంజి, థేమటింకి దండాకు వాటి తిరియుత్తో.
ఆలా జరగ్దాని పెయుసి ఓరి సుట్టు ఏరి మందనోరంథొరికి బయమ్ వత్తె. ఇంకా ఆ కబురు అంతా యుథేయూ థేసాని మెటా నాక్కంతా పాకి అత్తె.
ఆ కబురు కేంజ్తోరంథొరు, ఈ పేకాలు బేలోంటొండో ఇంజోరె ఓరి రుదయూతె ఆలోసిస్తోరు. గోని పెబుని కయు ఆ పిల్లాతికి తోడాసి మత్తె.
ఆపాయ ఓని తప్పె అత్త జకరియూ సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మాతె నిండి మంజి, ఈలా థేమండు కెత్త మాట కెత్తో:
ఇ్రసయేలుకిని థేమండత్త పెబుంకి గొప్ప ఆదవాలె. బారితుకు ఓండు ఓని పజాకింకి సాయమ్ తుంగి ఓరికి విడదల ఈదనాంకి వత్తొ.
ఓండు ఓని పనివాండత్త థావీదు లోతెనుంచి మనాంకి గొప్ప సకితి మంథాని రచ్చన ఈసి మినొ.
బేలాయుతుకు పూర్వాకాలాతె థేమటె మాట కెత్త ఓని సుబ్బరమత్త పనివార్కిని పమటె ఓండు కెచ్చి మత్తాటు,
ఓండు మనాని మన పగవారిని కయుథెనుంచి రచ్చిసి, మనాని దూసిసనోరిని కయుథెనుంచి కాపాడితొ.
ఓండు మన ముత్తాతలోరికి పమానమ్ తుంగ్తాటు ఓని దయతిని ఓరికి తోపిస్తొ.
ఓండు మన తప్పె అత్త ఆబ్రగామికి ఇత్త పమానతిని నెరవేర్సితో.
బేలాయుతుకు, ఓండు మనాని మన పగవారిని కయుకినుంచి తప్పిసి, మనాడు బతికి మంథాని కాలమంతా వెర్దకుండా,
ఓనికి మున్నె సుబ్బరంగా మంథాని ఆత్మాతోటె సేవ తుంగనాంకి మనాని ఏర్పరస్తొ.
గోని, నా మర్రినే, నిమ్మ, గొప్ప థేమటిన్ మాట కెత్తాని సేవకుండి ఇంజి నీగురించి కెయుతోరు; నిమ్మ పెబుని మున్నె అంజి పెబుంకి అర్రిథిని తయ్యూర్ తుంగితిని.
మన థేమటె గొప్ప పేమతిని పెయసి ఓని పజాకిని పాపకిని మన్నిసి, ఓరికి రచ్చన ఇత్తో ఇందంథాని తెలియ కెచ్చనాంకి ఓనికి మున్నె నడిసి థెయుతిని.
ఈకటితె మంజి, సావిని నీడాతె కుథి మందనోరికి వెన్నిలా ఈదనాంకి;
మన కాల్కిని మంచి అరిథె నడిపిసనాంకి, థేమటె గొప్ప పేమతిని పెయుసి, పరలోకాతెనుంచి మనాంకి పంగువీయు కాలమ్ వాసి మింథె ఇంజోరె కెత్తో.
ఆ పేకాలు పెర్సి, ఆత్మాతె బలమ్ మందనోండుగా మత్తొ. ఓండు, ఓనినె ఇ్రసయేలింకి తోపిసాని రోజ్కిని జేలు అడివితె మత్తో.