Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
jude - 1
Bible Versions
Bible Books
యేసు కిరిస్తుని పనివాండు, యూకోబిని తమ్ముండత్త యూథా ఇంథాని నన్న రాసనద్దు బాతథితుకు: తప్పె అత్త థేమండు మీమిని కరింగి, మీమిని పేమిసనొ. యేసు కిరిస్తు మీమిని కాపాడనొ.
మీకు థేమటె దయ, ఓని సేంతి. ఓని పేమ ఎక్కువా ఆదవాలె.
నా జతగాక్కినీరె, మనగ్గ మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి మీకు రాసవాలె ఇంజోరె మన్నంగా థేమటిని నమ్ముకుట్టోరికి థేమండు ఒరొ పాలు ఒపగిస్త నిజమత్త బోదతిని సేంకా దయుర్నంగా పోరాడవాలె ఇంజి మీకు మొర వాటి, రాసటమ్ నాకు అవసరమత్తె.
బేలాయుతుకు, కొంత మంథి మంచి అరిథెనుంచి తప్పి అంజి, మీకు తెలియకుంటా సాటినె మీయమటె నీంగి మినోరు. ఓరు బేలా నాసనమయుతోరు ఇంజి థేమండు ఇంతక మున్నె రాసి మినొ. ఓరు థేమటె దయతిని ఓరి ఎసన పనుంగింకి కుదరనాటు వాడుకుంటోరు. ఓరు యేసు కిరిస్తుని పెబు ఇంజోరె, థేమండు ఇంజోరె ఒప్పుకున్నోరు.
ఇవ్వంతా మీకు మున్నె ఎరకాసి మత్కన్న, వీటిని మీకు గ్యాపకమ్ తుంగనాన్. అద్దు బేలాయుతుకు: థేమండు ఎగిప్తు థేసాతెనుంచి ఓని జనాతిని రచ్చిసి తీసి తత్తో. గోని ఓరమటె నమ్మక్కమ్ ఇల్లోవోరిని అరిథె ఓండు అమక్తో.
ఆలాకె దూతాకు, ఓరికిత్త పెద్దతనాతె నిలకడగా మందకుండా, ఓరు కాపరమ్ మంథాని ఓరి జేగతిని విడిసి అత్తోరు. ఓండు ఓరిని పెయుసి, గొలుసుకినె తొచ్చి, గొప్ప తీర్పు థినమ్ వాథాని థాకా, ఓరిని కట్కె ఈకడ్దె తాసి మినొ.
ఆలాకె సోథోమ గొమరా బస్తితె మందనోరు ఓరి సుట్టుపక్క బస్తితె మందనోరు అంథోరు, దూతాకిన్ తిస్తె లంజరికమ్ తుంగి, వేరేవారితోటె ఎసన పనుంగు తుంగ్తోరు. ఆలా తుంగి, బెస్కెటికి పొత్తోరె మంథాని కిస్దె వేసోరె మినోరు. ఇమ్వంతా మనాంకి గురుతుగా మింథె.
ఆలాకె ఈ అబద్ద బోదకుర్కు, మాయత్త కలా గంచోరే ఓరి ఒల్దిని రోత తుంగి, థేమటె అథికారతిని సెడ్డగ తిరియు, ఓని గొప్పతనతిని సాపిసనోరు.
గోని థేవ దూతాకిని పెద్ద అత్త మిక్కాయేలు గూడ, మోసేని కట్టెసెంకా థెయ్యత్తోటె వెజ్జమ్ వాట్తస్కె ఓనిని సాపిసి, తప్పు వాటనాంకి దయుర్నమ్ ఆలోకా, థేమండే నీకు తీర్పు తుంగవాలే ఇంజోరె కెత్తో.
గోని ఈరతుకు, ఓరికి ఎరకయ్యో సంగతి గురుంచి సెడ్డగా తిరియనోరు. తెలివిల్లొ అడివి జంతుకిన్ తిస్తె ఓరికి ఎరక్కత్తదు బేథో, వాంటే, ఓరికి ఓరే పాడాసి థెయుతోరు.
ఆలోంటోరు పాడాసి థెయుతోరు. ఈరు కయ్యును నడత అరిథె నడసనోరు. డబ్బు ఆస పెయుసి, బిలాము నడత తప్పు అరిథె తొందర్ తొందరగా మిర్రి ఓండు తుంగ్త తప్పు పనుంగినె ఈరు గూడ తుంగ్తోరు. కోరాగు తుంగ్తాటు ఎదురు గిరుడ్డి తిరియు పాపమ్ తుంగి పాడాసి అత్తోరు.
ఈరు మరక మందనోరాసి మీతోటె కలియు మీ పేమ బంతితిని సెడ్డ తుంగనోరుగా మినోరు. బయమ్ బాత ఇల్లకుండా బంతి తింజోరె ఓరికి ఓరే మేత్తితోరు. ఈరు గాలిథె ఈకె ఆకె తూడి థాయూని ఏరు ఇల్లో మొబ్బినా మినోరు. ఆకి రాలి అంజి పండిల్లొ మారా తిస్తె మినోరు. రోండు పటుకు డొల్లి అంజి వేకిన్ తోటె పీక్త్త మారాకిన్ తిస్తె మినోరు.
సముద్ర తల్కు బుర్జిని తచ్చి ఒడ్డినె విడిసి అత్తాటు ఈరు ఓరి సిగ్గుని ఓరి పెరికె విడిసి థెయుతోరు. ఈరు అర్రి తప్పి ఉడ్డాని ఉక్కా తిస్తె మినోరు. ఈరి సెంకా బెస్కెటికి మంథాని కట్కె ఈకడి తయ్యూరు తుంగి మింథె.
ఆథాము రోజ్కినుంచి ఏడోవ తరాతె మత్త ఏనోకు, ఈరిని గురుంచి మున్నె ఈలా కెచ్చి మత్తో: అంథోరిని తీర్పు తీర్సనాంకి, ముక్కియంగా థేమండిల్లోవారు తుంగ్త అన్ని పాప పనుంగిని గురుంచి,
థేమండిల్లోవారు థేమటింకి విరోదంగ కెత్త సెడ్డ మాటని గురుంచి, ఓరిని పాడు తుంగనాంకి, థేమండు వేయుకినె మంథి దూతాకినితోటె వెయుతొ ఇంజి కెత్తొ.
ఈరు పతిథానికి గొలంగ్తోరు. బాత్దాంటె గూడ సరి అత్తె ఇంజి బెస్కె గూడ కెత్తిల్లోరు. ఈరు ఓరి సెడ్డ ఆసకినితోటె నడిసి సెడ్డ పనుంగినె తుంగవాలె ఇంజి ఇస్టపరదనోరు. ఈరు పమరు బొల్లె మాటకిని తిరియుత్తె. ఈరు ఓరి సొంత అరిథె థాయనాంకి వేరేవారిని పొగిడితోరు.
గోని నా జతగాక్కినీరె, మన థేమండత్త యేసు కిరిస్తుని ఏపారిర్కు, మున్నె కెత్త మాటకిని మీరు గ్యాపకమ్ తుంగాటి.
ఆకరి రోజుకినె జనాకు, థేమటిని విడిసి, ఓరి సెడ్డ ఆసకినితోటె నడిసి, కుసేలి కబుటిని ఆస్కెమ్ తుంగనోరు వెయుతోరు ఇంజి మీకు కెచ్చి మత్తోరు గథా?
ఈరు వీడి థాయనోరుగా మినోరు. ఈరు ఈ లోకాతికి చెంత మనుసుర్కినా మినోరు. ఈరమటె థేమటె ఆత్మా ఇల్లె.
గోని నా జతగాక్కినీరె, మీరు మీకు మంథాని సుబ్బరమత్త నమ్మకాతె కూకుడి వేరు తిస్తె గెట్టింగా నిలవాటి, సుబ్బరమత్త ఆత్మాతోటె పాదనా తుంగి,
థేమటె పేమ సేంక మీరు ఎదురూడోరె మంథాటి. బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని సేంకా మన థేమండత్త యేసు కిరిస్తుని దయతెసేంకా ఎదురూడోరె మంథాటి.
ఇంకా, అనుమానమ్ మందనోన్ పొం్రొ మీరు దయ తోపిసి;
కిస్దెనుంచి బయుథికి లాగ్తాటు ఓరిని రచ్చిసాటి. వేరెవారికి మీ దయతిని తోపిసాటి. గోని బేమాతరమ్ ఓరి పాప మరక, మీ ఒల్దె అరవకుండా జాగరదగా మంథాటి.
మీరు పాపతె అరిసి థాయకుండా మీమిని కాపాడనాంకి సకితి మందనోండు ఓండే. ఓండే థేమటె గొప్ప తీర్పు థినాతె మీమిని పాపమ్ ఇల్లోవారిగా, గొప్పంగా మంథాని థేమటె మున్నె సేన కుసేల్తోటె నిలవాటనాంకి సకితి మందనోండు.
ఓండు ఒరోండే థేమండు, ఓండే మన రచ్చకుండు అత్త పెబు అత్త యేసు కిరిస్తు. ఓనికె ఇంజె, మల్ల బెస్కెటికి గొప్పతనమ్, మరియూద, సకితి, అథికారమ్ ఆదవాలె. ఆమెన్.