Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
john - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bible Versions
Bible Books
మీరు నమ్మకాతె థొసలకుంటా గెట్టింగా మందవాలింజి ఈ మాటకిని మీతోటె కెచ్చన్.
ఓరు మీమిని సమాజ గుడిథెనుంచి బయుథికి నెట్టితోరు. మీమిని అమకాని పతివాండు, నన్న థేమటె సేవ తుంగనాన్ ఇంజి అనుకుండాని రోజు వాసోరె మింథె.
ఓరు తప్పేని నినె నానిన్ పున్నిల్లో్లరు గాబట్టి మీకు గూడ ఆలే తుంగిత్తోరు.
గోని అమ్వ జరగాని సమయమ్ వాదనస్కె నన్న మీమిని జాగర్ద తుంగితాన్ ఇంజి మీరు గ్యాపకమ్ తుంగవాలె ఇంజోరె మీకు కెత్తాన్. నన్న మీతోటె మత్తాన్ గాబట్టి మొథొటినుంచి వాటిని కెత్తిలాన్.
గోని ఇంజె నన్న నానిన్ రోత్తోని దగ్గడికి థెయుతాన్. అత్కన్న నిమ్మ బెగ్గ అంజనీన్ ఇంజి మీయమటె బేనో గూడ నానిన్ తలిపిల్లీరి.
అత్కన్న నన్న ఈ కబుర్కిని మీతోటె కెత్తాన్ గాబట్టి మీరు సేన బాదతె మినీరి.
గోని నన్న ఒరొ మాట మీకు నిజంగ కెచ్చనాన్. అద్దు బాతథితుకు, నన్న థాయటమ్ మీకు మేలు అయుతె. బారితుకు నన్న థాయకుండా మతుకు మీకు సాయమ్ తుంగాని ఆత్మా మీ దగ్గెటికి వం్రొ. గోని నన్న అతుకు ఓనిని మీయగ్గ రోతితాన్.
ఓండు వాసి పాపకిని గురుంచి, నిజాయుతిటిని గురుంచి, థేమటె తీర్పిని గురుంచి ఈ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కింకి రుజు తుంగి తోపిసితో.
ఈ లోకాతె మంథాని జనాకు నానిన్ నమ్మిల్లోరు గాబట్టి ఓరు పాపకిని గురుంచి,
నన్న తప్పెనగ్గ థెయుతాన్, ఇంక మీరు నానిన్ ఊడాలిరి గాబట్టి నిజాయుతిటిని గురుంచి,
ఈ లోకతిని పాలిసాని థెయ్యతిని థేమండు ఇద్దువరికె తీర్పు తీర్సతో. గాబట్టి థేమటె తీర్పిని గురుంచి ఒప్పుకుండనాటు తుంగితొ.
నన్న మీకు కెత్తవలస్త కబురు ఇంకా బెచుకో మినాకు. గోని ఇంజె మీరు వాటిని ఓపిక పెయుథాలిరి.
గోని నిజమత్త ఆత్మా వత్తపాయ ఓండు మీమిని అన్ని నిజాయుతితె నడిపిసితొ. ఓండు ఓని సొంత అథికారతె బాత కెల్లో. గోని ఓండు కేంజతవాటిని, మల్ల వాథాని రోజ్కిన్ జరగంథాని గురుంచి మీకు తెలియ కెయుతొ.
ఓండు నావదంతా తీసి మీకు తెలియపరిసి నానిన్ గొప్ప తుంగితో.
తప్పేంకి కలగ్తవంతా నావాకె. అంత్కాటె ఆత్మా నావదంతా తీసి మీకు తెలియ పరిసితొ ఇంజోరె నన్న కెత్తాన్.
ఇంక కొథ్ది రోజ్కు మీరు నానిన్ ఊడీరి. మల్ల కొథ్ది రోజ్కు అత్తపాయ మీరు నానిన్ ఊడితీరి. బారితుకు నన్న తప్పెనగ్గ థెయుతాన్ ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె ఓని సిసూర్కినమటె కొథ్దిమంథి, ఇద్దు బాతథి, ఇంక కొథ్ది రోజ్కు నానిన్ ఊడీరింజి, మల్ల కొథ్ది రోజ్కు అత్తపాయ నానిన్ ఊడితీరింజి, మల్ల, మీరు నానిన్ ఊడీరి బారితుకు నన్న తప్పెనగ్గ అంజన
కొథ్ది రోజ్కు ఇంజి కెచ్చనోండె థాని బావమ్ బాతథి? ఓండు బాతథాని గురుంచి తిరియనోండో మనాంకి తెలియొ ఇంజోరె తిరియుత్తోరు.
థీని గురుంచి ఓనిని తలపకాడా ఇంజి ఓరు అనుకుండనోరు ఇంజి యేసు పున్ని, ఓరితోటె ఈలా కెత్తో: ఇంకా కొథ్ది రోజ్కు నానిన్ ఊడీరింజి మల్ల కొథ్ది రోజ్కు అత్తపాయ నానిన్ ఊడితీరింజి నన్న కెత్తంథాని గురుంచి మీరు ఒరోంకొరొ ఆలోసిసనీర్ గథా?
నన్న నిజంగా మీకు కెత్తనద్దు బాతథితుకు: మీరు అడిసి సోకిసోరె మంతీర్ గోని థేమటింకి విరోదంగ పని తుంగాని ఈ లోకతె మంథాని మనుసుర్కుబోనో కుసేల్దె మంత్తోరు. మీరు సోకిసోరె మంత్తీర్ గోని మీ సోకమ్ కుసేలిగ మారి థెయుతె.
ఒరొ నాటోడికి థానికి కానుపు వాదనస్కె బెచ్చొ బాదపర్తితె. గోని పేకాలు పుట్త పాయ ఈ లోకాతె ఒరొ పేకాల్ పుట్తొ ఇంథాని కుసేల్దె థాని బాదకిని గురుతు తుంగుకున్నొ.
ఆలాకె మీరు గూడ ఇంజె దుక్కిసోరె మినీరి. నన్న మల్ల వాసి మీమిని ఊడిత్తాన్. అస్కె మీరు బెచ్చొ కుసేల్దె మంతీరి. బేనోగూడ మీయగ్గ మంథాని కుసేల్దిని తీసోథాలోరు.
ఆ రోజు వత్తస్కె మీరు నానిన్ బాత తలిపీరి. గోని నన్న మీకు ఇత్త అథికారతిని పెయుసి తప్పెని మీరు బాత తలప్తకన్న ఓండు మీకు ఈతొ ఇంజి నన్న మీతోటె నిజంగా కెచ్చనాన్.
ఇచ్చో జేలు మీరు నా పెదటె తప్పెని బాత తలిపిల్లీరి. తలపాటి అస్కె ఓండు మీకు ఈతో. అస్కె మీరు కుసేల్దె నిండి మందనాటు ఏంతీరి.
ఈ కబుర్కంతా మీతోటె థాసవాటి నన్న కెచ్చోరె మత్తాన్ గోని ఒరొ రోజు వెయుతె. అస్కె నన్న మీతోటె ఇంక థాసవాటి కెల్లకుండా తప్పెని గురుంచి మందనద్దు మందనాటె తేటంగా కెయుత్తాన్.
ఆ రోజిని మీరే నా పెదటె తలిపితీరి. మీసెంక తప్పెని నన్న తలిపితాన్ ఇంజి మీకు కెత్తని అవసరమిల్లె.
బారితుకు నన్న తప్పెనగ్గనుంచి వత్తాన్ ఇంజి మీరు నానిన్ నమ్మి పేమిస్తీర్ గాబట్టి తప్పె గూడ మీమిని పేమిసనొ.
నన్న తప్పెనగ్గనుంచి లోకతికి వాసి మినాన్. మల్ల ఈ లోకతిని విడిసి తప్పెనగ్గ అంజనాన్ ఇంజి ఓరితోటె కెత్తొ.
అస్కె ఓని సిసూర్కు: ఇథ్దో, ఇంజె నిమ్మ థాసవాటి బేదు కెల్లకుంటా తేటంగా తిరియనిన్ ఇంజోరె కెత్తోరు.
నీకు అన్ని తెలియుకె మినా ఇంజి ఇంజె మాకు తెలుసు. బేనోగూడ నీనిన్ బాత తలపాని అవసరమిల్లె. బారితుకు ఓరు బాత తలసనోరొ నిమ్మ పున్ని మినీన్. థీనిని పెయుసి నిమ్మ థేమటగ్గనుంచి వత్తిన్ ఇంజి మమ్మ నమ్మనామ్ ఇంజోరె కెత్తోరు.
థానికి యేసు: ఇంజెన్న మీరు నానిన్ నిజంగా నమ్మనీరే?
ఇథ్దొ మీరు సిల్లగొల్లరమాసి నానిన్ ఒంటరిగ విడిసి పతివాండు ఓని ఓని లోను థాయూని రోజు వెయుతె. అద్దు ఇంజే వాసి మింథె. అత్కన్న నన్న ఒంటరిగ మందటమిల్లె. నా తప్పె నాతోటె మంత్తో.
మీరు నాతోటె కలియు మందటమ్ థోరింపినె మీకు నిమ్మథి కలగవాలింజి ఈ మాటకిని మీతోటె నన్న కెత్తాన్. ఈ లోకాతె మందనోరు మీకు బాథాకు వాటితోరు. అత్కన్న మీరు దయుర్నంగా మంథాటి. నన్న లోకతిని గెలిసి మినాన్.