Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
james - 1 2 3 4 5
Bible Versions
Bible Books
థేమండత్త యేసు కిరిస్తుని పనివాండత్త యూకోబు, వేరె థేసకిని సెథిరి మంథాని పన్నెండు గ్రొతతొరికి వందనాకు కెచ్చి రాసనద్దు బాతథితుకు:
నా జతగాక్కినీరె, మీకు రక రక బాథాకు వత్తస్కె, అద్దు బెచ్చో మంచిథి ఇంజోరె అనుకునుటు.
బారితుకు మీ నమ్మకతిని పెయుసి వాథాని పరిచ్చ మీకు ఓపికతిని పుట్టిసితె ఇంజి తెలుస్కునుంజి, సేన కుసేలిగ మంథాటి.
మీరు బాథ్దాంటె గూడ తక్కువా ఇల్లోవారిగా సరిపడి మందనాంకి, ఓపిక థాని పనిని పూర్తిగా తుంగిసవాలె.
మీయమటె బేనోనిక్కన్నా తక్కువా గ్యానమ్ మత్తుకు ఓండు థేమటిని తలపవాలె. అస్కె ఓనికి ఈదకయుతె. థేమండు బేనోని గథ్దిసోకా అంథోరికి థారలంగా ఈదనోండు
అతుకు ఓండు బేమాతరమ్ అనుమానమ్ ఇల్లోకా నమ్మక్కంతోటె తలపవాలె. అనుమానమ్తోటె తలపనోండు గాల్దెతోటె తన్నబర్త సముథ్రాతె తల్కిన్ తిస్తె మినో.
ఆలోంటి నిలకడిల్లో మనుసుండు థేమటగ్గనుంచి బాతన్నా థొరికితె ఇంజి అనుకుండవొద్దు.
రొండు మనుసు కలియు మందనోండు ఓని అరిథె గట్టింగా మందనోండయ్యో.
బిద జతగాని ఒరోని థేమండు దనవంతునిగా తుంగి పొరొడ్కి నిలవాట్తుకు, ఓండు థాంటె కుసేలిగా మందవాలె.
థేమండు దనవంతుని బిదగా తాస్తుకు ఓండు థాంటె కుసేలిగా మందవాలె. బారితుకు ఓండు గడ్డి పుంగాని తిస్తె వత్తి థెయుతొ.
పొడుదు పెచ్చి ఎర్రనెథ్ది తన్ని గడ్డితిని మాడిసి వాటితె. అస్కె పుంగకు రాలి, అందంగా మందంథాని ఆకారమ్ పాడాసి థెయుతె. ఆలాకె దనవంతుడు ఓని పనుంగు తుంగోరె పాడాసి థెయుతో.
సోదన వతుకు థాన్ని ఓర్సుకునుంజి నమ్మక్కంగా మందనోండు గొప్పవాండు. ఓండు సోదనాతె నిచ్చి నమ్మక్కమ్ మందనోండింజి తోపిస్తస్కె, థేమటిన్ పేమిసనోరికి థేమండు మాట ఇత్త బెస్కెటికి మంథాని కిరీటతిని బమమానంగా ఏనిత్తొ.
సోదనాతె అర్త ఒరోండు, థేమండే నానిని సోథిసనో ఇంజి కెత్త గూడో. బారితుకు కీడుని పెయుసి సోథిసటమ్ థేమనికి కుదరొ; బేనోని గూడ ఓండు కీడుతెవల్ల సోథిసో.
పతివాండు ఓని పులుముచ్చి ఆసతె ఇరికి, థాంటె సోథిసబరసనో.
అస్కె దురాస డొక్కాసి పాపతిని పుట్టిసితె. పాపమ్ పెరిసి సామని కన్నితె.
నాతోటి జతగాక్కినీరె, మోసపర్తకీరి.
పతి మంచి మేలు, థీవన అంతా పరలోకాతె మంథాని థేమటగ్గనుంచి బమమానంగా వాసనా. ఓండు ఆకాసతె వెలుంగు ఈదనవాటిని తుంగ్తొ. ఓండు బెస్కెటికి మారి థాయూని నీడా తిస్తె మందకుండా, బెస్కెటికి మారాని థేమండాసి మినొ.
ఓండు తుంగ్త అన్నిటె మనాడు తొలుసూరాసి మందవాలింజి ఓండు తీర్మానిస్తొ గాబట్టి నిజమత్త థేమటె మాటతె థోరింపినె ఓండు మనాని కన్తో.
నాతోటి జతగాక్కినీరె, మీకు ఈ సంగతి అంతా ఎరకె. పతివాండు కేంజనాంకి ఆసతోటె మంజి, తిరియనాంకి ఓపిక పెయుసి మందవాలె. కోప్పర్దనాంకి నిథానంగా మందవాలె.
బారితుకు కొప పరదనోండు నీతిగా మంథాని థేమటె ఉథ్దేసతిని జరిపిసొ.
అంత్కాటె మీరు సెడ్డవాంటిని విడిసి, దుస్ట సొబావతిని సాలిసాటి. మీ రుదయతె వాట్త థేమటె మాటతికి లోబర్ముటు. బారితుకు ఆ మాటా మీ ఆత్మాకిని రచ్చిసనాంకి సకితి ఆసి మందనద్దు.
మీకు మీరే మోసపరదకుండ, కేవలమ్ మాటా కేంజనోరు మాతరమే అయ్యోకా థాని పకారమ్ నడదనోరాసి మంథాటి.
బేనోండతుకు థేమటె మాటతిని కేంజి థాని పకారమ్ నడదకుంటా మంత్తోండో, ఓండు ఓని ముకొతిని అథ్దాతె ఊడ్త మనుసుని తిస్తె మినో.
ఓండు ఓనిని అథ్దాతె ఊడి, మల్ల అబ్బెడికి అత్త పయు ఓని ఆకారతిని అసికే మరింగి అతోండుగా మంత్తో.
థేమటె ఆగ్నియకత్త కుసేలి కబురు సంపూర్నంగా మందనద్దు. బేనోండతుకు థాని పొం్రొ నమ్మక్కమ్ తాసి, థానిని మరంగకుండా, నిలకడగా మంజి, థాని పకారమ్ తుంగనోండో, ఓండు బానిసతెనుంచి విడుదల ఏంచిి, థీవిసబరితో.
ఒరోండు ఓనినె బకితిగలవాండింజి అనుకునుంజి, ఓని నాల్కెతిని నిలవాటకుండా మతుకు, ఓండు ఓని రుదయతిని మోసపరిసితో. ఆలా మతుకు ఓని బకితి వొట్టథాసి థెయుతె గథా?
థిక్కిల్లో పిల్లాని, ముండరాల్కిని ఓరి కస్టకిని ఆదుకూటమ్, మల్ల ఈ లోకాతె పాపమ్ ఇంథాని మరక అంటకుండా మందటమె, మన అయ్యూలత్త థేమటె మున్నె మచ్చ ఇల్లో సుబ్బరమత్త బకితి ఆసి మింథె.