Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
colossians - 1 2 3 4
Bible Versions
Bible Books
థేమటే ఇస్టతిని పెయుసి కిరిస్తు యేసుని ఏపారిగ మంథాని పమలత్త నన్న, మన తమ్మాలత్త తీమొతి ఇరువమ్ కలియు,
కొలొసె ఇంథాని పటనాతె కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసి మంథాని జతగాకింకి వందనాకు కెచ్చి రాసాని ఉత్తరమ్ బాతథితుకు, మన అయ్యూలు అత్త థేమటగ్గనుంచి మీకు దయ, సేంతి ఆదవాలె.
కిరిస్తు యేసుని పొం్రో మీకు మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి, థేమటె జనాక్కంథోరు పొం్రొ మీకు మంథాని పేమతిని పెయుసి,
పరలోకతె మీసెంక తాసి మంథాని నమ్మక్కతిని పెయుసి,
మమ్మ మొర వాటనస్కె మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని అయ్యలత్త థేమటికి మీసెంకా మమ్మ బెస్కెటికి దండమ్ వాటోరె మినామ్. అ నమ్మకతిని గురుంచి మీరు ఇంతక మున్నె థేమటె నిజమత్త మాట అత్త కుసేలి కబుటిని మీరు కేంజ్తిరి.
ఈ కుసేలి కబురు లోకమంత పాకి పలితమ్ ఈదనాటు, అద్దు మీయగ్గ వత్కాడె మీరు గూడ థానిని కేంజి, నమ్మి, థేమటె దయతిని నిజంగ తెలుస్కుటగ్గనుంచి అద్దు మీయగ్గ గూడ పలితమ్ ఈసోంథె.
మాకు పేమగ మంథాని మాతోటెి పనివాండత్త యెపాపిరాతు ఇంథాని కిరిస్తుంకి నమ్మకమత్త పనివానగ్గ మీరు నేర్సుకుట్టిరి.
ఆత్మతికి చెంత మీ పేమతిని ఓండే మాకు తెలియ కెత్తొ.
థీని పెయుసి మమ్మ ఈ కబురు కేంజ్త రోజినుంచి మీసెంక బెస్కెటికి పాదన తుంగనామ్. మీరు సంపూర్తిగ థేమటే గ్యానాతె, ఆత్మతికి చెంత తెలివితె, ఓని ఇస్టతిని పూర్తిగ అర్దమ్ తుంగాని మనుసుతోటె నిండి మందవాలింజి,
మీరు అన్ని మంచి పనుంగినె పలితమ్ ఈసి, థేమటింకి చెంత తెలివితె పెరిసి, పతిథాంటే పెబుని కుసేలి పరివిసి, ఓని ఇస్టతిని పెయుసి నడదవాలింజి,
సంతోసంతోటె అన్ని ఓపిగ పెయుసి, తొందర పర్దకుండ సేంతంగ మందవాలింజి, ఓని గోప్ప బలతిని పెయుసి పతిథాంటె మీరు బలవంతుర్కాసి మందవాలింజి మీసెంక మమ్మ పాదన తుంగనామ్.
గాబట్టి వెన్నెలతె మంథాని థేమటె జనాకినితోటెె పాలివారాదనాంకి మనాని అక్కుథారిర్కిన తుంగి,
సీకటితికి సంబంథిస్త అథికారతెనుంచి మనాని విడిపిసి ఓనికి పేమగా మత్త మర్రిని థేసాతె కాపరమ్ మందనాంకి మనాని నడిపిస్త థేమటింకి దండమ్ వాటవాలె.
మర్రి అత్త ఓని థోరింపినె, ఇతుకు, ఓని నెత్తురుతె మన పాపకిన్ మన్నిసి మనాంకి పాపతెనుంచి విడుదల ఇత్తో.
బేనొగూడ ఊడ్కాథిల్లో థేమటె రూపతిన్వి ఓండు మనాంకి సంపూర్నంగ తోపిస్తో. సర్వ లోకతిని తుంగోక మున్నె ఓండు అన్నిటికన్న మున్నె మత్తొండు.
బారితుకు సర్వ లొకతిని ఓండె పుట్టస్తో.్వ పరలోకతె మందనవత్కన్న, బూలోకతె మందనవత్కన్న, ఊడనవత్కన్న, ఊడాలోవత్కన్న, రాజుర్కు కుథ్దాని సిమ్మాసనమ్ అత్కన్న, పెబుతువమ్ అత్కన్న, గొప్పవారత్కన్న, అథిక్కారమ్ మందనవత్కన్న, అన్ని ఓని థోరింపినె ఓనిసెంక పుట్టిస్తో.
ఓండు అన్నిటికన్న మున్నె మత్తోండు. అంత ఓనమటె కదలకుండ గెట్టింగ నిచ్చి మినా.
సంగమ్ ఇంథాని ఒల్దింకి ఓండె తలకయు ఆసి మినో. అన్నిటే ఓండు మున్నెట్టోండాసి మందనాంకి అన్నిటికి ఓండు తొలుసురాసి మినొ. డొల్లి తేతోరమటె గూడ ఓండె మొట్ట మొదటివాండుగ మినొ.
ఓనమటె అన్ని సర్వ సంపూర్తిగ కలియు మందవాలింజి,
ఓండు సిలువతె పొం్రొ కార్సత నెత్తురుతె థోరింపినె మనాని సమాపరిసి ఈ లొకతె మందనవత్కన్న, పరలోకతె మందనవత్కన్న అన్నిటిని ఓని థోరింపినె అయ్యలత్త థేమండుతోటె సమాపర్దవాలింజి అయ్యంకి ఇస్టమత్తె.
మల్ల మీరు ఇంతక మున్నె పరయవారాసి సెడ్డ పనుంగు తుంగ్తథాని పెయుసి మీ రుదయతె పగవారుగ మత్త మీమిని సుబ్బరంగ తుంగి,
సిచ్చతికి ఒపగిసిల్లొవారిగ తుంగ్తో. అయ్యని మున్నె మనాని తప్పు ఇల్లోవారిగ నిలవాటనాంకి ఓని ఒల్దె అర్త సావిని థోరింపినె ఇంజె మనాని అయ్యనగ్గ సమాపరస్తో్త.
మీరు కేంజ్త కుసేలి కబురుతె థోరింపినె వాథాని నమ్మకతెనుంచి కదలకుంట నిలకడగ మతుకు ఆలా జరిగితె. ఈ కుసేలి కబురు మొబ్బిని ఇడుపొ మంథాని మనుసుర్కిన్ అంథొరికి కెత్తబర్సోంథె. థీనిసెంక పమల్త నన్న పనివానిగ మినాన్.
ఇంజె నన్న మీసెంక అర్దాని బాథాకినె కుసేలి పర్సి, కిరిస్తుని బాథాతె కొదవాసి మందంథాని, ఓని ఒల్లు అత్త సంగతెసెంక నా ఒల్దె పూర్తి తుంగనాన్.
థేమటె మాటకిని సంపూర్నంగ తెలియ కెత్తనాంకి థేమండు నాక్కిత్త బాద్యతిని పెయుసి మీసెంక నన్న అ సంగతికి పనివాండాసి మినాన్.
పూర్వ కాలకినె తరతరకినె తాసి మత్త ఆ రాసియతిని ఇంజె ఓనిని నమ్ముకుట్టోరికి బయుథె వాట్తో.
పరయవారమటె తోపిస్త అ రాసియూతె మంథాని గొప్పతనమ్ బాతథింజి థేమండు ఓనిని నమ్ముకుట్టోరికిి తెలియపరసవాలె ఇంజి ఇస్టపర్తో. కిరిస్తు మీయమటె గొప్ప నమ్మక్కమాసి మందటమె అ రాసియమ్.
పతివానిని కిరిస్తు యేసుని మున్నె పెరస్తోండుగ నిలవాటవాలె ఇంజి పతివానికి ఓని గురుంచి కెచ్చి, పతివానికి బుథ్ది కెచ్చి, అన్ని గ్యానతోటె పతివానికి థేమటె మాట కెచ్చనామ్.
థాని పెయుసి నన్న నామటె బలంగ మంజి పని తుంగిస్త ఓని సక్తిని పెయుసి మయుసోరె పయతనమ్ తుంగనాన్.