Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
acts - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
Bible Books
పిరియమత్త తేయుపిలా, యేసు, ఓండు ఏర్పరస్త యేపార్కింకి సుబ్బరమత్త ఆత్మ థోరింపినె ఓరికి ఆగ్నియూ ఇత్త పాయ,
ఓండు పరలోకతికి అత్త రొజుథాకా, ఓండు తుంగ్త పనుంగిని గురుంచి, ఓండు కెత్త బోదకిని గురుంచి నా మొథోటి పుస్తకాతె నన్న రాస్తోన్.
ఓండు బాథాక్కరిసి, సిలువతె పొం్రొ డొల్లి అంజి మల్ల త్యాత్త పాయ నలపయు రోజుథాకా యేపార్కింకి వేడకత్తొ. అస్కె ఓండు, థేమండు పాలిసాని థేసతిని గురుంచి ఓరితోటె తిరియోరె, ఓండు బతికి మందంథాన్ని గురుంచి సేన రుజుకిన్తోటెె ఓరికి తేటంగా ఊపిస్తొ.
మల్ల ఓరు కూడి వాదనస్కె, ఓండు ఓరిని కలియు ఈలా కెత్తొ: యోవాను జనతిని ఏత్తె ముచ్చి బాప్తీసమ్ ఇత్తొ. ఇంకా కొథ్ది రోజ్కినె మీరు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా థోరింపినె బాప్తీసమ్ తీస్తిరి.
గాబట్టి మీరు నాయగ్గ కేంజ్త తప్పెని పమానమ్ నెరవేర్సనాంకి, మీరు యెరుసలేమ్ పటనతిని విడిసి బెగ్గ థాయొద్దు; అగ్గె మందవాలె.
అస్కె కలియు వత్తోరు ఓనిని ఊడి: పెబువా, ఈ రోజ్కినె గథా నిమ్మ ఇ్రసయేల్ జనాతిని దుస్టుర్కిని కయుథెనుంచి విడిపిసి రాజుగా పరిపాలిసితిని ఇంజోరె తలప్తో్తరు.
థానికి ఓండు: తప్పె ఓని అథికారతిన్ పెయుసి నిర్నయమ్ తుంగ్త ఆ కాలమ్ గురుంచి, ఆ సమయమ్ గురుంచి తెలుస్కుండాని పని మీవదయ్యో.
గోని మీరు ఇమ్వ తెలుస్కునుట్టు. సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా మీ పొం్రొటికి వత్తస్కె మీరు బలతిని ఏనితీరి. అస్కె మీరు యెరుసలేంతె, యూథేయూ నినె సమారియూ థేసాతె, ఈ లోకమ్ అంతా గూడ నాకు సాచ్చిగా మంత్తీరి ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓండు ఈ మాటా కెత్తస్కె, ఓరు ఊడోరె మన్నంగా, థేమండు ఓనిని పరలోకతికి తీసొత్తొ. ఓరి కండ్కు వేడకుంట ఒరొ మొబ్బు ఓనిని కమ్తె.
ఓండు పొం్రోటికి అంజోరె మన్నంగా, ఓరు ఆకాసతాకె ఇరమర్సి ఊడోరె మత్తోరు. అస్కె మత్తాటు మంజి, తెల్లటి గుడాకు కెర్త ఇరుమరు మనుసుర్కు ఓరగ్గ నిత్తోరు.
ఓరు: గలిలేయూ మనుసుర్కినీరె, మీరు బారి ఆలా నిచ్చి ఆకాసతాకె ఇరమర్సి ఊడనీరి? మీయగ్గనుంచి పరలోకాతికి ఈ యేసు మీ కండ్కిని మున్నె బేలా అత్తోండో ఆలే మల్ల వెయుతో ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓరు ఒలివ మారాకు మంథాని ఒలివ మెట్టతగ్గనుంచి యెరుసలేంతికి ఉడ్డి అత్తోరు. ఆ మెట్టతగ్గనుంచి యెరుసలేమ్ ఒరొ కొసుర్ దూరంగానె మింథె.
ఓరు పటనాతికి వత్తస్కె, ఓరు మంథాని లోత్తె మేడ అంకడతికి అత్తోరు. ఓరు బేనోరితుకు పేతురు, యోవాను, యూకోబు, ఆంథ్రేయూ, పిలిపు, తోమా, బర్తలోమియూ, మత్తాయు, అల్పయుతె మర్రి అత్త యూకోబు, జేలోతె ఇంథాని గుంపింకి చెంత సీమోను, యూకోబిని మర్రి యూథా.
అగ్గ ఈరంథోరు, ఈరితోటె కలియు కొన్ని నాటోకు, యేసుని తల్లురత్త మరియూ, ఓని తమ్ముస్కు అంథోరు కలియు వాసి, ఒరోటె మనుసుతోటె పాదన తుంగోరె మత్తోరు.
ఆ రోజినె థాథాపు నూట ఇరవయు మంథి థేమటిని నమ్ముక్కుటోరు. ఓరంథోరు అగ్గ కలియు మన్నంగా పేతురు ఓరి నడుమ తేథి ఈలా కెత్తొ:
జతగాక్కినీరె, యేసుని పెయుదనాంకి అర్రి ఊపిస్త యూథాని గురుంచి పూర్వాతె సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా థావిదుతోటె కెత్త థేమటె మాట జరగవలసి మత్తె.
యేసు యూథాని తెలుస్కుట్టొ. ఈ సేవతిని కలియు తుంగనాంకి ఓండు గూడ మనత్తోటె ఒరోండాసి మత్తొ.
(ఓండు అన్యాయంగా సంపాథిస్త డబ్బునితోటెె ఒరొ పొలమ్ అస్సి థాంటె ఓండు తలకయు ఇడుపొడికి అరిసి ఓని డొక్క పయుసి పొక్కు బయుథికి వాసి డొల్లి అత్తొ.
ఈ కబురు యెరుసలేంతె మందనొరు అంథోరికి ఎరకత్తె్త. ఆ పొలమ్ ఓరి బాసాతె అకెల్దమా ఇంత్తోరు. థానికి నెత్తురు బూమి ఇంథాని అర్దమ్).
కీర్తన పుస్తకాతె ఓని లోను పాడాసి థాయవాలె. థాంటె బేనోగూడ కాపరమ్ మందకున్నోరు. ఓని సేవా వేరెవానికి థాయవాలె ఇంజోరె గూడ రాసి మింథె.
ఆలాయుతుకు, యోవాను బాప్తీసమ్ ఇత్త రోజినుంచి, పెబు అత్త యేసు మనగ్గనుంచి పరలోకాతికి అత్త రోజుథాకా,
యేసు పెబు మనతోటె మత్త రోజ్కంతా మనతోటె మత్త ఒరోండు, యేసు పెబు డొల్లి అంజి మల్ల త్యాత్తొ ఇంజోరె మనతోటె కలియు సాచ్చమ్ ఈదనాంకి ఒరోన్ని మనాడు ఏర్పరసవాలె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె ఓరు యుస్తు ఇంథాని బర్సబా ఇంజి కరెంగాని యోసేపుని, మత్తియూని నిలవాటి, ఈలా పాదన తుంగ్తో్తరు:
అంథోరి రుదయతిని తెలుస్కునుంజి మంథాని పెబువా, యూథాసు ఓని సోటింకి థాయనాంకి విడిసి అత్త ఈ యేపారి పనుంగిని తుంగానాంకి,
ఈ ఇరుమరమటె నిమ్మ బేనోని తెలుసుకుట్టిన్ ఇంజోరె మాకు ఊపిసా ఇంజోరె పాదన తుంగి,
ఓరిని గురుంచి సిట్టి వాట్తోరు. అస్కె మత్తియూ పెథేటె సిట్టి వత్తె. అస్కె ఓండు పదకొండు మంథి యేపారిర్కినితోటెె కలియు అత్తొ.