Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
2 thessalonians - 1 2 3
Bible Versions
Bible Books
సివరతికి నా జతగాక్కినీరె, మీయగ్గ పెబుని మాట పాకి గొప్ప ఆదనాటు, అద్దు అన్ని జేగాతికి పాకి గొప్ప ఆదవాలె ఇంజి పాదన తుంగాటి.
దుస్టుర్కు అత్త సెడ్డ మనుసురకిని కయుథెనుంచి మమ్మ విడుదలాదవాలె ఇంజి మాసేంకా గూడ పాదన తుంగాటి; అంథోరు నమ్మటమిల్లోరు గథా.
గోని పెబు నమ్మకమ్ మందనోండు, ఓండు మీమిని బలపరిసి, సెడ్డవాంటెనుంచి కాపాడిత్తో.
ఇంకా, మమ్మ మీకు ఆగ్నియూపిస్తాటు మీరు అంతా తుంగనీరింజి, ఇంకా మున్నెటికి తుంగితీరింజి, మీగురించి పెబునమటె నమ్మకమ్ తాసి మినామ్.
పెబు మీ రుదయకిని థేమటాకె పేమా తాసనాంకి, కిరిస్తుని ఓపికాతె మీరు కలియు మందనాంకి మీమిని నడిపిసవాలె.
ఇంకా, జతగాక్కినీరె, మమ్మ నేర్పిస్తాటు నడదకుండా, సోమరిబోతుగా బతక్కాని బేని జతగానిని గూడ మీరు విడిసి ఈదవాలె ఇంజి మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని పెథేటిని పెయుసి మీకు ఆగ్నియపిసనామ్.
బారితుకు మాచెంతమ్ బేలా నడదవాలో మీరు పున్ని మందవాలె. మమ్మ మీయగ్గ మత్తస్కె మమ్మ సోమరిబోతుగా మంథిల్లామ్.
బేనోనగ్గ గూడ మమ్మ ఉట్టిగా థోడా తిందకుండా మత్తామ్, మీయమటె బేనోనికి గూడ మమ్మ బరుమగా మందకుండా నరక పయూల మమ్మ కస్టబరిసి ఉరుబు కాసోరె పని తుంగి థోడా తిత్తామ్.
మీ పొం్రొ బరుమ వాటనాంకి మాకు అథికారమ్ ఇల్లె ఇంజి అయ్యో గోని, మీరు మాచెంతమ్ నడదవాలే ఇంజి మమ్మ మీకు గురుతుగా మందనాంకి ఆలా తుంగ్తామ్.
బారితుకు ఒరోంకి పని తుంగనాంకి ఇసటమిల్లె ఇతుకు, ఓండు థోడా గూడ తింద గూడో ఇంజి మమ్మ మీయగ్గ మత్తస్కె మీకు ఆగ్నియపిస్తామ్ గథా?
బారితుకు మీయమటె కొంత మంథి బేని పనుంగు గూడ తుంగకుండా, సోమరిబోతుగా బతికి అడ్డగోలె ఉడ్డనోరు ఇంజి మమ్మ కేంజతామ్.
ఈలోంటోరు మంచిగా మంజి, ఓరికి కావలస్త థోడాతె సేంకా ఓరు పని తుంగి బతకవాలె ఇంజి మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని పెథెటె ఓరికి ఆగ్నియపిసి బుథ్ది కెచ్చనామ్.
గాబట్టి జతగాక్కినీరె, మీరు మంచి తుంగనథాంటె అలిసి థాయకుండా మందవాలె.
ఇంకా, ఈ ఉత్తరాతె మమ్మ కెత్త మాటకింకి ఒరోండు లోబర్దకుండా మత్కు, ఓండు బేనోండింజి గురుతు పెయుసి, ఓనికి సిగ్గు వాదనాటు ఓనితోటె కలియకుండా మంథాటి.
అత్కన్న ఓనిని పగస్తుండు ఇంజి అనుకునకుండా జతగాండు ఇంజి అనుకునుంజి, ఓనికి బుథ్ది కెల్లాటి.
సేంతంగ మంథాని పెబువే బెస్కెటికి, అన్ని పరిస్తితితె మీకు బెస్కెటికి మంథాని సేంతతిని ఈతోండు. పెబు మీకు తోడాసి మందవాలె.
పమలు అత్త నన్న, నన్న రాసాని ఉత్తరాక్కన్నిటె నా సొంత కయుథె వందనాకు కెచ్చి రాస్తాటు మీకు గూడ ఇంజె రాసనాన్. ఇథ్దె మీకు గురుతుగా మంత్తె.
మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని దయ మీ అంథొరుతోటె మందవాలె. ఆమెన్.