Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
2 corinthians - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bible Versions
Bible Books
థేమటె ఇస్టతె థోరింపినె, యేసు కిరిస్తుని యెపారి అత్త పమలత్త నన్న, మన జతగాండత్త తీమొతి, కొరింతు పటనాతె మంథాని థేమటె సంగతికి, అక్కాయూ థేసమంతా పాకి మంథాని థేమటె జనాకు అంథోరికి రాసనద్దు బాతథితుకు:
మన తప్పె అత్త థేమటెనుంచి, పెబు అత్త యేసు కిరిస్తునుంచి మీకు సేంతి, దయ ఆదవాలె.
మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని తప్పె అత్త థేమండు, మనాంకి దయ తోపిసాని అయ్యూలు ఆసి మినో. ఓండు, అన్ని తిరినె మనాని ఓథారిసాని థేమండాసి మినొ గాబట్టి ఓనికి దండాకు ఆదవాలె.
కస్టకినె మందనోరిని మమ్మ ఓథారిసనాంకి, మాకు కలగ్త అన్ని కస్టకినె థేమండే మామిని ఓథారిసితో. థేమండు మామిని బేలా ఓథారిస్తోండో ఆలే మమ్మ గూడ వేరేవారిని ఓథారిసగలిగితామ్.
బేలాయుతుకు, కిరిస్తుని బాదకినె మమ్మ గూడ ఎక్కువా పాలువరాసి మందనాటు, కిరిస్తుని థోరింపినె వాథాని ఓథార్పినె గూడ మమ్మ ఎక్కువా పాలువరాసి మినామ్.
మమ్మ బాథాకు అర్తుకు అద్దు మీకే మేలు అయుతె. బారితుకు ఆ బాథాకిని పెయుసి మీరు బేలా ఓథార్సబరితీరి ఇంజి, ఇంకా మీరు బేలా విడుదల అయుతీరి ఇంథాని కబుటిని మీకు కెచ్చనామ్. మమ్మ ఓథార్సబర్తకు, థాని థోరింపినె మీమిని బేలా ఓథార్సవాలో ఇంజి మమ్మ తెలుసుకునుంజనామ్. గాబట్టి మమ్మ కస్టాకు అరదనాటు, మీరు గూడ కస్టాకు అర్తుకు ఓపిగ పెయుసి మందనాంకి ఈ ఓథార్పు మీకు సాయమ్ తుంగితె.
మీ గురించి మమ్మ గెట్టి నమ్మకమ్ కలియు మినామ్. బేలాయుతుకు, మీరు మాతోటె కస్టాతె పాలివారాసి మందనాటు, మాతోటె కలియు ఓథార్పినె గూడ పాలివారాసి మినీర్ ఇంజి మమ్మ పున్ని, మీసేంక గెట్టి నమ్మకమ్ కలియు మినామ్.
గాబట్టి జతగాక్కినీరె, ఆసియూ పరాంతాతే మాకు జరగ్త బాథాకిని గురుంచి మీరు తెలుసుకునకుండ మందటమ్ మాకు ఇస్టమిల్లె. అద్దు బాతథితుకు: మా సకితికి మింస్త బాథాకు మాకు వత్తా గాబట్టి; మమ్మ బతికితామ్ ఇంథాని నమ్మకమ్ అసలే మాకు మంథిల్లె.
నిజంగా మమ్మ డొల్లి థెయుతామ్ ఇంజి అనుకుట్టామ్, గోని మమ్మ మా పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసకుండా, డొల్లి అత్తోరిని తేత్తని థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసనాంకి ఇవ్వంతా జరగ్తా.
ఓండు అసువంటి సావినుంచి గూడ మామిని తప్పిస్తో, ఇంజెటికి గూడ తప్పిసోరె మినొ; ఇంక మున్నెటికి గూడ తప్పిసితో ఇంజి ఓనిని నమ్మి మినామ్.
మీరు గూడ మాసేంక పాదన సాయమ్ తుంగవాలె. అస్కె థీబె మంథి థేమండు మాకు ఇత్త దయతిని పెయుసి మాసెంకా ఓనికి దండాకు వాటిత్తోరు.
ఇంకా మమ్మా మీతోటె సుబ్బరమ్ మందనోరుగా, నిజాయుతి మందనోరుగా బతక్తామ్ ఇందంథాని గురించి కుసేలి పరసనామ్. మమ్మ ఈ లోకతికి చెంత తెలివితోటె నడదకుండా, థేమటె దయతోటె నడతామ్ ఇంజి మా రుదయమ్ కెత్తాని సాచ్చెమ్ నిజంగా మందనమ్వ.
బారితుకు, మీరు సథివి, సామంతంగ తెలుసుకుండాని కబురుకినె గోని, ఇంకా వేరె కబురు మమ్మ రాసటమిల్లామ్. చివరిథాకా వీటిని ఒప్పుకుంటిర్ ఇంజి నమ్మనాన్.
మల్ల, మన పెబు అత్త యేసు గిరుడ్డి వాథాని థినాతె, మీరు మాకు గొప్పంగ మందనాటు, మమ్మ గూడ మీకు గొప్పంగ మంతామ్ ఇందంథాని కొథ్దివరికన్నా మీరు పున్ని మినిరి.
నాకు ఈలాంటి నమ్మకమ్ మింథె గాబట్టి, మీకు రొండోవ సారి గూడ పయోజనమ్ కలగవాలె ఇంజి, మొథొటే మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి అనుకుట్టామ్.
నన్న మీయగ్గనుంచి మాసిథోనియూ నాటెంకి థాయవాలె ఇంజి, మాసిథోనియూతెనుంచి గిరుడి మీయగ్గ వాదవాలె ఇంజి, మల్ల మీ కయుథె యూథేయూ థేసతికి రొత్తిసవాలె ఇంజి అనుకుట్టాన్.
నన్న మొథొటే అనుకుటస్కె అడ్డగోలె అనుకుట్టానా? ఇల్లుకు ఈ లోకతికి చెంత మనుసుర్కు కెత్తాటు, నన్న గూడ బాత తలసకుండా యూ యూ ఇంజి అయ్యో అయ్యో ఇంజోరె కెత్తనోనిగ మినానా?
గోని థేమండు నిజాయుతి మందనోండు గాబట్టి నన్న మీకు కెత్తనద్దు గూడ నిజమె. నన్న యూ ఇతుకు అద్దు యూయె; నన్న ఇల్లె ఇతుకు అద్దు ఇల్లే ఇత్తాటె.
బారితుకు నన్న, సిల్వాను, తీమోతి మూమరమ్ థేమటె మర్రి అత్త యేసు కిరిస్తుని గురించే బోథిసనామ్; ఆ యేసు కిరిస్తు యూ ఇంజి, అయ్యో ఇంజి అడ్డగోలు మాట కెత్తనోండుగా మందకుంటా, బెస్కెటికి యూ ఇంజి కెత్తనోండుగానె మినొ.
గాబట్టి మావల్ల థేమటె పెథేరు గొప్ప ఆదవలే ఇంజి, థేమండు ఇత్త మాటాకు అంత కిరిస్తునమటె యూ ఇంజోరె, ఓనమటె ఆమెన్ ఇంజొరె మింథె.
గోని మమ్మ గూడ మీతోటె కలియు కిరిస్తునితోటె నిలకడగ మందవాలె ఇంజి థేమండే మనాని తెలుసుకుట్టో.
ఓండే ఓని ఆత్మతిని మన రుదయూతె బయూనిగ ఈసి, మనాడు ఓనికి చెంతోరింజి మన పొం్రొ ముద్ర వాటి మినో.
మీకు బాద వర్రగూడో ఇంజి మీ పొం్రొ జాలి పరసనాన్ గాబట్టి ఇంజెటిథాకా కొరింతు పటనాతికి వాథిల్లాన్; థానికి థేమండే సాచ్చిగా మందవాలె ఇంజి నా రుదయూతె కోరనాన్.
మీకు మందని నమ్మకాతె పొం్రొ మమ్మ పెత్తనమ్ తుంగవాలె ఇంజి ఈలా కెత్తటమిల్లామ్. గొని మీరు నమ్మకాతె నిలకడగా మందవాలె ఇంజి, కుసేలిగ మందవాలింజే, మీకు సాయమ్ తుంగనోరుగ మినామ్.