Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
1 peter - 1 2 3 4 5
Bible Versions
Bible Books
ఆలాకె ముత్తెకినిరే , మీరు మీ సొంత ముత్పలోరికి లోబరిసి మంథాటి. అస్కె ఓరమటె బేనోండన్న థేమటె మాటతికి లోబరవకుండ మతుకు మరియూదగల మీ మంచి నడకతిని ఓరు ఊడి,
మీరు థేమటె కుసేలి కబుటిని ఓరికి కెల్లోకన్న మీ నడకతిన్ ఊడి ఓరు థేమటిని నమ్మొచ్చు గథా.
జడ అల్లటమ్, బంగార వస్తుకు వాటటమ్, కరిదుగల గుడా ఉత్తటమ్ ఇంథాని బయుథె సోకు మీకు మన్నోకా,
నిమ్మలంగ మంజి బెస్కెటికి పాడాయకుండ మంథాని రుదయ సోకు అత్త మెత్త మనుసిని కెర్ముటు. ఈ సోకె థేమటె ఊపింకి సేన విలువత్తదు.
ఆలాకె పూర్వతె థేమటె పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త సుబ్బరమత్త నాటోకు ఓరి ముత్పలోరికి లోబరిసి మందటమ్ థోరింపినె వాంటికి అవ్వె సోకు పరస్కుట్ట.
ఆలాకె సారా థాని ముత్పాలు అత్త అ్రబగామిన్, ఎజమాని ఇంజి కెచ్చి ఓనికి లోబరిసి మత్తె. ఆలాకె మీరు బేనోనికి వెర్వకుండ, మేలు తుంగ్తుకు థానికి పిల్లాకాసి మంత్తీరి.
ఆలాకె ముత్పలోరె, మీ ముత్తేకు మీక్కన్న బలయున్నంగ మందనమ్వ గాబటి, మీ పాదనతికి అమ్వ అడ్డంగ మందకుండ మీరు సేన తెలివితోటె వాటితోటె కాపరమ్ తుంగాటి. అమ్వ గూడ బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని మీతోటె కలియు బమమానమ్ ఏంథితా గాబట్టి వాటికి గుడ మరియూద తోపిసాటి.
సిట్ట సివరతికి, మీరంథోరు ఒరోటె మనసుగలవారాస్వి మంథాటి. ఒరోంకొరొ దయ ఊపిసి, ఒరోని పొం్రొ ఒరొ పేమ తోపిసాటి. ఒరోంకొరొ తగ్గిసి, జాలి కలియు మంథాటి.
మీకు కీడు తుంగనోరికి గిరుడి కీడు తుంగకుండ మంథాటి. మీమిని సాపిసనోరిని గిరుడి మీరు సాపిసకుంట, థానికి బదులుగ మీరు ఓరిని థీవిసాటి. బారితుకు థేమటె థీవనతె పాలివారాసి మందనాంకి మీరు కరంగబరిసి మినీర్ గాబట్టి ఓరిని థీవిసాటి.
బేనొ అతుకు కుసేల్దె బతికి మంచి రోజుకు ఊడవాలింజి అనుకుంటోండో, ఓండు ఓని నాలికతె వేరెవారి పొం్రొ సెడ్డ మాట కెత్తగూడొ. ఓని పెదవతె అబద మాట కెత్తగూడొ ఇంజి థేమటె పుస్తకతె రాసి మింథె.
ఓండు కీడు తుంగటమ్ సాలిసి మేలు తుంగవాలె. అంథోరుతోటె సమా కలియు మందనాంకి థాని పెరికె ఓండు అర్దవాలె.
బారితుకు పెబుని కండ్కు నీతిమంతుర్కిని ఊడనా. ఓని కెమకు ఓరు తుంగాని మొరకిని కేంజనా. కీడు తుంగనోరికి పెబుని మొకమ్ కోపంగ మంత్తెె.
మీరు మంచి పనుంగు తుంగనాంకి థాంటె, పట్టుదల కలియు మతుకు బేనొ మీకు కీడు తుంగితో?
మీరు మంచి తుంగి థానిసెంక బాద పరతుకు థేమటె మున్నె మీరు గొప్ప అయుతీరి. మీకు బథావాటి తిప్ప వాటనోరిన్ గురుంచి మీరు వెర్తకీరి, కంగారు పరతకీరి.
గోని కిరిస్తుని మీ రుదయూతె పెబు ఇంజోరె ఓనిని గొప్ప తుంగాటి. యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ మీకు మంథాని నమ్మకతిని పెయుసి బేనోండన్న మీమిని తలప్తుకు ఓరికి సేంతంగ, నిమ్మలంగ జవాబిదనాంకి బెస్కెటికి తయూరుగ మంథాటి.
మీరు కిరిిస్తునితోటెె నడథాని మంచి నడకతిని ఊడి, ఈరు సెడ్డ పనుంగు తుంగనోరింజి మీకు వెత్రేకంగ కెత్తాని విసయూతె ఓరు సిగ్గు పరదనాటు మీరు మంచి మనసు కలియు మంథాటి.
మీరు బాద పరదటమ్ థేమటె ఇస్టమ్ అతుకు సెడ్డ తుంగి బాద పర్దటంకన్న, మేలు తుంగి బాద పరదటమ్ సేన మంచిగ మంతె.
బారితుకు పాపమిల్లొ కిరిస్తు పాపిర్కత్త మనసెంక ఒరొ పట్టె డొల్లి అత్తొ. మనాని థేమటగ్గ నడిపిసనాంకి ఓని ఒల్లు అమకబర్తె గోని ఓని ఆత్మా బథికి మత్తె.
ఆ ఆత్మాతె ఇంజె జెయుల్దే మంథాని ఆత్మాకినగ్గ అంజి ఓరికి కుసేలి కబురు కెత్తొ.
ఎనక, నోవా ఇందనోండు ఓడ తుంగ్త రోజుకిని థేమటె మాటాతికి లోబర్దిల్లొ జనాకిని ఆత్మాకె అమ్వ. ఓరు లోబర్తోరోబోనో ఇంజి ఓరిసెంక థేమండు సేన ఓపిగతోటె ఎదురూడ్తో్త. అ ఓడాతె కొథ్దిమంథే, ఇతుకు, ఎనిమిథి మంథె ఏత్తెనుంచి కాపాడబర్తో్తరు.
అ ఏరు, బాప్తీసతికి గురుతుగ మింథె. యేసు కిరిస్తు గిరుడ్డి తేదటమ్ థోరింపినె మనాడు రచ్చిసబర్తాడు. ఆ బాప్తీసమ్ మన ఒల్దే మురికితిిని నొరదనదయ్యొ. గోని అద్దు, మనాడు థేవ
ఓండు పరలోకతికి అంజి థేమటె తిన పక్కాతె మినొ. థేమటె దుతాకు, పరలోకతె మంథాని అథికారాకు, ఆత్మాకిని సక్తి అంత ఓనికి లోబరిసి మినా.