Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Chunghnungtak thla hnuoia khawsa, Iengkimthawthei bula chêngtu'n,
"Ama chu ka'n bîkna kulpui, Ka ring Pathien ngei chu a nih"Tiin LALPA thu puong ka tih.
Châng a'nthokin san suok a chê, Hripui tium lak a'nthokin.
I chung zawnah thla zâr a ta, A thla hnuoiah inbîng i ta, A ringumna chu i phaw leI kul dài lo ni tâng a tih.
Zàn thim râpum ti nawng i tih, Sùna thal inlêng velhai khom;
Zàna vètu che hrilênghai, Sûn changa hripui lêng lakah, Sietna ieng khom ti naw ti nih.
I voi tieng a sâng têl tluin, I chang tieng sîng têl tlu sienkhom, Tawk ve naw hrim hrim a ti che.
Mi rilohai a hrem dàn chu, I mit ngeiin la thlír i tih.
Chunghnungtak rûnpuiah chêng a, Ka bêl LALPA i bêl ve chun,
Thil tha loin nang nawng a che, Sietnan tlâkbuok bok naw ni che.
Vântirkohai thu pêng a ta, I lam tinah vêng an ti che;
Kutin chawi kâng an ti che a, Lungah i kè sui naw ti nih.
Sakeibaknei le rûlriel hai, I kèin la sir dêng i ta, Sakeibaknei vânglai ngei chu, Rûlpui leh la sir dèng i tih.
LALPA chun hieng ang hin a tih:"Aman a mi hmangai leiin, Ama chu san suok ngei ka ta, Ka hming a pom tlat hlak leiin, Ama chu humhal tlat ka tih.
Mi ko a ta, lo don ka ta, Harsatnaah umpui ka ta, San suok ka ta, chawimawi ka tih.
Dam sawtnan suklungawi ka ta, Ka sandamna chu hmûng a tih. "