Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Ka naupa, ka thuhai hi vong tlat la, Ka thupêkhai hi khawl khawm rawh.
Ka thupêkhai zawm la, hring i tih. I mit naulêng ang topin, Ka zirtirna hi hum tlat rawh.
I kutpâra hai zem tlat la, I lungril phêkah ziek rawh.
Varna chu, "Ka farnu i nih" ti la, Hrietthiemna chu laibungah nei rawh.
Uirenu lakah hum a ti che a, Lawithlêmnu lakah vêng a ti che.
Ka tukver zawngdaikal awngahTuol tieng saw ka hei thlìr a,
Mi mawl ruol lai tlangvâl pakhat, Lungvar tlasam hi ka hmu a.
Chu nu chèngna kotthlêr chu hrawin, A in tieng chu a pan a;
Unau hmêl hai lai hi a na, Thimin a hung nang mêk a.
Nawchizor thuoma inchei, Lungril vervêk tak put mi, Nuhmeiin a'n tuokpui a.
Nu zakmaw huoisâr a na, Inah a'n khum ngai naw a,
Kotthlêr le tuolzawla dâm, Kil tinah mi a'n chàn hlak.
Tlangvâl chu kuoin a fawp a, Hmai intìmna hrim nei loin, Tlangnêl takin a kuomah,
"Voisun inthawina ka'n hlân a, Ka thu tiem khom ka hlen tah.
Chuleiin, nang hmu dingin, Ka hung a, ka zong che a, Ka hmu ta che a ni hi!
Aigupta patzâia khawng, Khumpha mawi tak ka pha a,
Beraw, aloi, thingzungthak, Rimtuiin khum ka chûl a;
Hung rawh, zîng khaw var chenin, Hmangaina tuitling dawnin, Hmangaina nun chèn ei tih.
Ka pasal inah a um naw a, Ram hla taka inzin a nih.
Tangka ip sip a chawi a, Thla lir hma chu hung naw nih" a ta.
A kam thlumin a lêm hne a, A kam nâlin a zawl thlûk a.
Chuongchun a zui ta nghal a:That dinga bawngchal an kei angin, Sakhiin châng a sir chim a,
Thalin a lung a dawt tlang a, Vaten a thipui ding hre dêr loaChâng a baw ang el hi a nih.
Tu hin ngai ro, ka nauhai, Ka thu suok hi bengkhon ro.
Nuhmei tieng chun ngha naw unla, A lampui tieng invâk lût naw ro.
Mi tam tak a suksiet tah a, Sukhlum khom a hau ta hle.
A in chu Seol panna lam a na, Chu chun thìna pindan a sun.