Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Thu intiemkamI tuolbawm aia tuor intiem a, Hmêlhriet lo leiba rulpêk dinga, Dakhama i lo insiem a ni chun,
I bau ngeiin i lo inhril awk a, I thu suoka i lo inkhit a ni chun,
I tuolbawm kutah i awk hrein, I hung intàl suok theina dingin, Ka naupa, hieng hin thaw rawh:Fe la, a kuomah inphàhnuoi la, I thû i sùt phalpèk hràm dingin, I tuolbawm chu thlût ngat ngat rawh.
I mit insîm hrim hrim naw la, I mit vun insîntir naw rawh.
Sapêltu hmaa sakhi a tlân suok ang le, Vate vètu laka vate a vuong suok angin, Nang khom intâl suok ngei ngei rawh.
Nang thabo, phaivàng kuomah fe la, An um dànhai ngàituo la, var rawh.
Lal le hotu an nei naw a, Rorêltu khom an nei bok nawh.
Nipuiah fâk ding an zong khawm a, Busîk hunah bu an sèk khawm hlak.
Mi thabo, ieng chen am i zâl ding?I zâl chu ieng tik a'm i tho ding?
La hang zâl met ka tih, La hang inhnâr met ka tih, Kut hmasuiin, hadam takin, La'n zam met ka tih' i ti sûng khan,
Pasietna chun rûkru angin, Hung nang thut a ti che a, Tlâksamna khomin râl angin, Hung nangchîng thut a ti che.
Mi hmangna bo le khawlo chun, Thu vuongva a'n virpui a,
A mitin mi a siei khum a, A kèin mi a zàizir a. A kut chalin a khîk kuol a.
A lungril a lûtinle a, Suol thaw ding ringot a phan a, Innghirnghona a chok suok hlak.
Sietnain hung nang thut a ta, Siem that ruol lo sietnain, Thawk le khatah nang rup a tih.
Thil paruk LALPAN a theida a, Thil pasari a ten èm êm bok:
Mit chapohai, khêl hril hmang hai, Poi tawk lo mi that chîng hai,
Suol thaw ding phierrûk chîng hai, Suol thaw dinga ngal hrât hai,
Hrepuitu der, khel hril hè hai, Unau kâra innghirnghona tutu hai.
Ka naupa, i pa thupêkhai zawm la, I nu zirtirna che nghatsan naw rawh.
I lungrilah vong kumkhuo la, I rîngah zem tlat hlak rawh.
I kalchawinaah thuoi a ti che a, I in chàngin vêng a ti che a, I har pha leh inbiekpui a ti che.
Hieng thupêkhai hi khawnvar a na, Hi zirtirna hi var a nih. Inthunun dinga inzilna hi, Hringna lampui a nih.
Nuhmei khawlohai lakah leNu suol kam thlum lakah vèng a ti che.
A pangti mawina inhnar naw la, A mitin kuoi thlu naw raw se che.
Beiin nawchizor a'n chawk thei a, Uirenu ruok chun i hringna a pêl a nih.
Zakuo kàng loin meiling, Tuin am a pom thei a?
Kè kàng loin meiling chungah, Mi a lawn thei hlak am a ni?
Mi nuhmeihai suolpuitu chu, Chuong ang char chu a ni a, Hrem loin suok ngai naw nih.
Tâm leia thil inrutu chun, Endong a hlaw ngai naw a,
Man suok a ni phâ ruok chu, A lêt sariin rul a tih, A nei po hù khom lo ni sien.
Mi nuhmei uirepuitu chu, Hrietna tlasam mi a na, A nun a suksiet a nih.
Hliem le hming siet tuor a ta, Dam sûngin muolpho a ta;
Thîknan a pasal lung sukling a ta, Phuba a làk pha leh zà ngai naw nih.
Suma intlâk nuom naw ni a, Ieng zât pêk khomin lungawi naw nih.