Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Ka naupa, ka varna thu hi ngàiven la, Thu ril ka hril hi ngàithla rawh,
Fîmkhur thiem theina nei a, I hmûrin hrietna a vong theina dingin.
Uire nu hmûrah khuoizu a far a, Sahriek nêkin a dang a'n nàl lem.
Sienkhom, a tawp tieng ruok chu, Sairam khâkin a tong a kha a, Kawlhnâm ngeituo angin a ngei.
Thìna tieng panin ke a pên a, A lampui chun thlàn khur a sun.
Hringna lam hraw a tum naw a, Lam kikawi indik lo a hraw a, Ama hlak chun a hriet si nawh.
Chuong chun tu hin ka naupahai, Ka hril cheu hi ngàithla unla, Ka hril cheu hi pêtsan naw ro.
A kawl hnaiah fe naw unla, A tuol kot khom va hnai naw ro.
In hrâtna tak chu mi dang pein, Nunrawng kutah thi pal rawi in tih;
Mi dangin in hausakna tlân an ta, Mi insûng ta dinga inrim ni rawi in tih.
In taksa le thá zûr hnungah, In thi tawm ruoiin inrûm in ta,
" Thununna ngài thei lo a, Zilna ka lo hnawl el kha aw!
Mi zirtirtuhai thu zawm lo a, An zirtirna ka ngàithlàk naw leiin,
Vàntlâng pungkhawmhai hmaah, Ka se let dèr an ta hih" la tîng in tih.
I tuibêla tui ngei chu tlàn rawh, I tuikula tui tharlâm ngei chu.
I tuikhur chu kotthlêrah luong suokin, Tuol zawlah a luong dar ding maw?
I tuikhur chu nangma tlân ding chauh ni sien, Mi dang leh intawm naw ro.
I tuikhur chu malsawmin um sien, I vânglai nu-thâia chun hlim rawh.
Zukpui sen anga ditum, Zuk latuoi anga nal chun, A tângah inbei tlaitir rop sien che, A hmangainan hîp tâng zing che raw se.
Ieng leiin am nang ka naupa, Uirenu zùnah intângin, Lawithlèmnu tàngah i'n bei ding a na?
Mihriem khawsak dàn po po hi, LALPA chun a hmu fai vong a, A lampuihai a enthlithlai hlak.
Mi rilohai chu an suolnan a awk a, An suolna hruolin a vêt tàng hlak.
In thununna tlasamin thîng a ta, An invèt bilingna chun fen hmang a tih. Fîmkhur ngàina dang