Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Nipui laia vûr tlâk le busik huna raw sûr chu, Thil inhmè lo a ni ang bokin, Mi invêt le chawimawina hi thil inhmè lo a nih.
Chongzong vuong kuol le peleu inlêng angin, A san boa tongsie inphur chu a'n leng kuol hlak.
Vuokna hruol chu sakor ta ding a na, Thîrbar chu sabengtung ta ding a na, Hmoltum chu mi invêt ruongzànga ding a nih.
Zawna invêt tak tak i don pei chun, A zawna indontu anga invêt ni vêng i tih
Invêt chu a'n vêt dàn ang chauhin don rawh, Chuong naw chun varah inngai hlauh rawi a tih.
Mi invêt zuolkoa tirtu chu, Mani ke tan bong a, Nunrawngna tui dawntu ang a nih.
Thuvar hi mi invêt baua ding chun, Ke zeng thên ang mei mei a nih.
Chawimawina mi invêt inkhumtir chu, Saihlia saihlûm khit de ang a nih.
Thuvar hi mi invêt bâua ding chun, Zurui kuta hling lût ang a nih.
Mi invêt le mi lênglak sor hlaktu chu, A hmû hmù kâp hliem hlak thal kâptu ang a nih.
A luoka bok kîr nawk hlak ui angin, Invêt chun thil invêt a thaw non rop hlak.
Var si loa vara inngai nêkin, Mi invêt chun beisei ding a la nei lem.
Thabo chun, "Lampuiah keipui a um, Kotthlêrah keipui a'n vâk" a ti hlak.
Kotkhâr chu kopzaa inthlung a ni angin, Mi thabo khom a khum leh an inmat hlak.
Mi thabo chun buthlêng a pur a, Bu beng dingin kut a hlàng pei si nawh.
Fîmkhur taka thu hril hlak mi pasari nêkin, Mi invêt chun var lem daiah a'n ngai.
Lam laka mi buoinaa inroltu chu, Ui tuol leng lai naa lo mantu ang a nih.
Mi invêt, thingthu hringa mi nor a, Thi theina thala mi kâptu chu,
Mani tuolbawmhai hlêm a, "Ka fiemthu a nih" titu ang char a nih.
Thingthu bo chun mei a rêm ang hin, Inlawt tuo a um nawnaah inhal a rè hlak.
Meihol a tam leh mei a'n ling tha a, Thing a tam leh mei a chok tha ang bokin, Inhal hmang tamnaah buoina a pung hlak.
Inlawt indem hi bu inhnik tak ang a na, Mihriemin ei dol lût zung zung el hlak.
Hmûr thiem, lungril suol put si chu, Dâr tuia pil bêl zût tlêt ang a nih.
Mi vervêkin theidàna a pài ruk chu, Tongkam thain a thup thiem hlak.
Thu hril thiem hlè sien khom awi naw rawh, A lungrilah tirdakum pasari a pâi si a.
A theidàna chu hlêmna thuin thup sien khom, A rîtlona chu tlâng hrieta phor lang ni tho a tih.
Tlâkkhur chotu chu ama khur choa chun tlâng a ta, Lung inhlumtu chu a chungah hung inhlum lêt a tih.
Lei khêlhlip chun a'n hliemhai chu a theida a, Inpâk derna hmûr chun sietna a'n tlun hlak.