Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Mi rilohai inhnar naw la, Anni lai thang ve châk bok naw rawh;
Inpawngnêkna ding ngot an dap a, Poi tawk dàn ding ngot an hril hlak.
Varna hmanga sûngkuo chu indin a na, Inhrietthiem tonnaa suknghet a nih.
In sûng chu ro hlu le mawi tinrênga, Hrietna hmanga sung sip a nih.
Pasaltha var chun mi hrât khawkhêng nêkin, Nasa takin thil a thaw thei lem a, Hrietna hi awmkhau nêkin a tha lem.
Râl do dingin râl rêl thiem a ngai a, Remhre hauhai chun hmèlma an hnè hlak.
Kul kota mipui pungkhawmnaaThupui vai phâk lo mi invêthai ta dingin, Varna hi ban phâk ruol a ni nawh.
Thil tha lo thaw ding phier hlaktu chu, Mihaiin mi khel siet hmangah an ngai.
Thil tha lo phier hi suol a na, Hmusittu chun mi hnâm a kai.
Buoi mangang huna i châu tlep el chun, Hràtna i nei tlawm hlê a nih.
Indik lo taka thi dinga an thuoihai chu san lo a, That dinga an fen dawr dawrhai chu ensan a,
"Kan lo hriet ve rêng rêng lem ie!"Tia inhril tlip in tum tâl dâm a ni chun, Lungril bûktu'n a hmu naw ding cheu maw?In thlarau vêngtu chun a hriet kim vong a, Mi tin an thil thaw angin a rul ding a nih.
Ka naupa, khuoizu dawn rawh, a tha si a, A thlâra inthoka far ngei chu inhnik i ti kha.
Varna hi i hringnun khuoizu a nih ti hre la, I man fûk chun hma tieng beisei ding nei i ta, I beiseina chu thlawn ngai hrim hrim naw nih.
Suomhmang angin mi fel in inchân naw la, A chêngna in chu rok ngai naw rawh,
Mi fel chu voi sari tlu sienkhom, A hung tho nawk pei hlak a, Mi rilohai ruok chu sietnain a chim nel hlak.
I hmêlma a tlùkin diriem naw la, A'n sui chângin i lungril lawm naw raw se.
LALPAN hmuin dit nawng a ta, A chunga a lungsenna rè hlau rawi a tih.
Thil suol thawtuhai leiin insukhnûr nuom naw la, Mi rilohai chu inhnar ngai bok naw rawh
Mi suol chun beisei ding hrim a nei naw a, Mi rilo khawnvar chu sukmit vak nîng a tih.
Ka naupa, LALPA le lal chu ti la, Anni laka helhai chu inkoppui naw rawh;
An chungah sietna intlungtir thut an tih, Sietna intlun theitu an ni ve ve si a.
Mi var chun hienghai khom hi a hril:Rorêlnaa thlei bik nei hi a tha nawh.
Mi rilo kuomah, "Poi i tawk nawh" titu chu, Miin tongsie inphur an ta, Hnam tinin tirdak an tih.
Thiem naw inchangtirtu ruok chu lawm an ta, Malsawmna tam tak vûrin um bok a tih.
Donna indik tak pêk chu, Hmûra infawp ang a nih.
Puo tienga i sin chu thaw zo la, I lohma iengkim rêl fel diem la, Chu zoah i in ding indin rawh.
A san boin i tuolbawmhai thubuoiah, A kal zawngin hrepuituah thang ngai naw la, Khêl hrilnan i hmûr hmang naw rawh.
"Amân ka chunga a thaw ang charin, Hang thungrul vèng ka tih" ti ngai naw rawh.
Mi thabo lo ka hraw tlang a, Rem hre lo grèp huon ka sir bok a,
Hmun tin hlingin a bawm sip a, A hnuoi thûlin a tuom phui vong a, A dâi lung bang a chim thla vong.
Ka thil hmu ka ngaituo neu neu chun, Inchûk ding thil ka hmu suok a:
La hang zâl met ka tih, La hang inhnâr met ka tih, Kut hmasuiin, hadam takin, La'n zam met ka tih' i ti sûng khan,
Pasietna chun rûkru angin, Hung nang thut a ti che a, Tlâksamna khomin râl angin, Hung nangching thut a ti che.