Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Israel lal Davida naupa Solomon thuvarhai chu:
Varna le inchûktirna tha dong theina ding le thu inril hriet thiem theina ding dâm,
Var taka khawsak dàn dâm, indik tak le thlei bîk nei loa ro rêl thiem theina ding dâm,
Mi mawlhai sukvar a, hrietna le fîmkhur taka remruot thiemna thalaihai pe ding dâm,
Mi varhan ngàithla a, hrietna an sukpungna ding dâm, hrietthiemna nei mihaiin thuoitua an hmang theina ding dâm,
Thuvar hai, tekhinthu hai, mi varhai thu le hla khirh hai an hriet thiem theina ding dâmin.
LALPA ti hi hrietna tobul a nih, Mi invêthai ruok chun varna le inchûktirna chu an hmusit hlak.
Ka naupa, i pa zirtirnahai che hi ngàithla la, I nu inchûktirna khom nghatsan naw rawh.
I lu cheimawitu tonlairang nîng a ta, I rîng mawitu thî ni bok a tih.
Ka naupa, mi suolhai zawr thlûkin um naw rawh.
"Hung rawh, thisen insuo dingin, Anni chu inchân ei ta, Poi tawk lohai chu lambun ei ta,
Thlàn ang elin anni rawi chu, A hring pumin dol vong ei tih, Khuorkhurûma tlahai ang elin;
Ro hlu tam tak hmûng ei ta, Ei thil rokhaiin ei inhai sungsip ei tiu;
Keini tieng hin hung thang la, Poisa bawm intâwm ei tiu"Tia an zâwr chê khomin,
Ka naupa, anni lai thang ve naw la, An lampui hraw ve naw rawh.
Thil suol hnotin ke an pên a, Thisen insuo dingin an kut a tuonrang.
Vatêhai hmù lai zing a, Lèn châng kam chu a hlawk nawh.
Chuong mihaiin an inchân chu, Anni thisen bok a na, Mani inlambun an nih.
Hlawkna indik lo hnottuhai chu, Chuong ang chu an tawpna a nih, A neituhai hringna ngêi a làkpèk hlak.
Kotthlêr le tuolzawla hai, Varna chun tlâng a'n sam a;
Kotthlêr lûn lai a khêk a, Khawpui kotsuoah thu a hril:
"Mi mawlhai, ieng chen top am, In la mawl zing ding a na?angni varna deusawtuhai, Ieng chen am in deusaw ding?
Ka zilna cheu ngàithla unla chu, Ka lungril nangni tieng hongin, Ka thu ka hril ding cheu a ni bah!
Kuta hûiin ka ko cheu a, In mi ûksak nuom si nawh.
Ka thurawn la nuom lo a, Ka zilna in pom naw leiin,
Siet in tuok pha leh innui ka ta, Vàngduoinan a tlâkbuok pha cheu, Ka nuisaw ve ding cheu a nih;
A nih, thlipui anga a nuoi pha cheu, Thawngaleivir anga a làk pha cheu, Lungngai buoinan a chìm pha cheu,
Mi ko in ta, don naw ning cheu; Mi zong in ta, mi hmu naw ti niu.
Hrietna chu in theida a, LALPA in ti nuom naw a,
Ka thurawnhai pom nuom lo a, Ka zilnahai in hmusit leiin,
In nun rà chu fa tâng in ta, In remruot chun insukkhop in tih.
Mi mawlhan an mawl invaina, An la thipui ding a na, Invêthan an ngai sukngamna, An la sietpui bok ding a nih.
Ka thu ngàitu chu him a ta, Sietna hrim hrim ti ve loin, Lungmuong takin khawsâng a tih.