Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
obadiah - 1
Bible Versions
Hi hi Obadia inlârna hmu chu a nih. Edom chungthua Chunghnungtak LALPA hril chu hieng hi a nih:LALPA thucha chu kan lo hriet. Hnamhai kuoma a palai tir chun, "Edom do dingin inthok ei tiu"Tiin anni chu a hril a.
Edom chungthua LALPA thu chu:"Ngai ta, hnam lai sukchîn ka ti che a, Nasa takin hmusit an ti che.
Nang, lungpui kak kâra chêng, Hmun sângah umhmun khuora, 'Tu am hnuoia mi keithla ding?'Tia lungrila inhàntaw hlaktu, I lungril chapona chun, A hlèm letdèr chê a nih.
Mû anga vuong insàngin, Arasi lai bu sep la khom, Chutaka inthok khom chun, Hung kei thla tho ka ti che"Ti hi LALPA thu suok a nih.
" I kuomah rûkru hungin, Zànah roktu hung sien chu, I va se nasa awm de aw!An thil dithai po lain, An rok hrep naw ding che maw?Grêp lotu hung hai sien, Lo bâng an hla met naw ding?
Esau, an suosàm pha che chu, I rosum thup an dithai po lain, An va rok nasa ding che de aw!
I tienga thang po poin, Ramri chen hung hnot an ti che. Inrem taka i khawsakpuihan, Hlèmin hnèng an ti che a, I bei fatuhaiin châng, I awkna ding kam an ta, Sienkhom hre si naw ti nih.
"Chu ni chun Edom mi varhai, Esau tlànga mi thiemhai chu, Ka sukbohmang naw ding maw?"Ti hi LALPA thu suok a nih.
"Aw Teman, i pasalthahai chu, Tiin inthin hawp an ta, Esau tlànga mi po po chu, Sàt hlumin um vong an tih.
"I unaupa Jakob chungahTharum i lo thaw leiin, Inzaknan inkhum a ti che a, Kumkhuoa suksiet nîng i tih.
Mikhuolin a hausakna, Roka an phur suok ni khan, Nang chun i lo ràl thlìr a, Kul kotkhàrah an lùt a, Jerusalem chungthua thum, An vawr lai khan nang ruok chu, Anni ang charin i um.
I unau vângduoi tuok ni'n, I diriem ding a ni naw a, Juda thlahaiin sietna, An tuok niin hlim naw la, Harsatna an tuok niin, I'n iem rak ding a ni nawh.
Ka mihai siet tuok niin, An kotkhàrah lût naw la, Vàngduoina an tuok niin, An rinum tuor thlîr naw la, An rosumhai la naw rawh.
A tlân suokhai that dingin, Lam thuomah inchàn naw la, Buoina an tuok nikhuo a, A dam sun la umhai khom, Mi kutah inmantir naw rawh. Hnamhai chunga Pathien hremna
LALPA ni chu hnam tin chungah, A hung tlung hnai ta si a; I lo thaw dàn ang charin, I chungah thaw vèng a ta, I thilthaw dàn ang charin, I lu chungah tlâng a tih.
Ka mihan ka tlâng thienghlimah, Ka hremna no an dawn angin, Hnam tinin dawn rop an ta, Dawn an ta, lem thlàng an ta, Pieng lo angin la um an tih.
Sienkhom Zion tlànga chun, Hung tlân suokhai la um an ta, Tlâng thienghlim tak nîng a ta, Jakob le a thlahaiin, Chu tlâng chu rochung an tih.
Jakob sûngkuo chu mei ang, Josefa sûngkuo chu meichok ang, Esau sûngkuo chu bupawl ang, An la ni ding a ni leiin, Esau sûngkuo chu kàng hmang an ta, Tu khom hlà um naw ni hai"Ti hi LALPA thu suok a nih.
Judai ram sim tieng mihan, Esau tlàng chu hluong an ta, Phai zawl thut hluotuhai chun, Filistinhai ram chang an ta, Efraim le Samaria ram khom, A rêngin hluo sa'ng an ta, Benjamin-in Gilead chang a tih.
Israel saltàng hung kìrhan, Kanan ram hung hnêng an ta, Zarefa chen hluong an tih. Jerusalema inthoka saltâng, Sefarad-a chênghai chun, Sim tieng khuohai chu chang an tih.
Zion tlàng san suoktuhan, Edom ram chu rûn an ta, Esau tlàng chu op khum an ta, LALPA ram ni tâng a tih.