Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
jeremiah - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Bible Versions
"Juda suolna chu thîr kawlom le lunghlu hmor zum ngei taka an lungril phèka ker a na, an maichàm kia khom ker a ni bok.
An nauhai khomin thing buk hnuoi le tlâng sîp tina bawlhmun an siemna le an pathiennu Asera lem thing an phunna hmunhai chu an hung hriet kar vong a nih.
A ram dung le khanga i suolna leiin a rama ka tlânghai le i hausakna le rosum po po chu, i hmun sânga bawlhmunhai po po leh, râllâk sumah ka pêk ding a nih.
I bawsietna leiin i chanpuol ka'n rochungtir che ram hi chân i tih. I lakah ka lungsenna chu mei anga a chok zing leiin, i hriet ngai lo ramah i hmêlmahai rong bawl i tih, " tiin.
LALPA chun hieng hin a tih:"Mihriem ringsana neitu, Mihriem hrâtnaa innghattu, Lungrila LALPA nghatsantu chu, Tongsie phurin um raw se.
Thlalèr hlobuk ang a na, Vangneina a hung phâ khom, Dong ve phàk ngai naw ni a, Thlalèr ram tawl, tu hluo lo, Chi leilungah chêng a tih.
LALPAA ringna nghattu, Ama ringzotu ruok chu, Mi hamtha a va ni ngei!
Tui luongna bula thing phun, Vakama zung kei angin, Thâl tlung ding a ti naw a, A hnàhai a hring zing hlak. Khaw thâl kum a poisa naw a, Rà naw kum a nei bok nawh.
Lungril hi ieng po nèka, Mi hlèm hmang chungchuong a na, Beidongum khopin a sie a, hTu'n am hre thiem thei a ta?
"Kei hi lungril entu LALPA, Ngaituonahai fie hlaktu, Mi tin an nun dàn ang leThilthaw dàn ang phû peia, Lawmman pe hlaktu ka nih. "
Kut tling loa hausa chu, Mani tui ni lo op kêutu, Varung ang chauh hi a nih. A vànglaiin a hausaknan, Ama chu la tinsan a ta, Mi invêt la hlawng a tih.
A tîra inthoka chawi sàng, Lalthungpha anga ropui chu, Ei tempul hmun hi a nih.
Aw LALPA, Israel beisei, Nangma phatsantuhai chu, Sukmuolphoin um an tih. Nangma nghatsantuhai chu, Pilvuta hming ziek angin, An la bohmang ding a nih, Hringna tuikhur LALPA chu, An invàk hmangsan si a.
Aw LALPA, mi sukdam la, Chuongchun dam ka ta, Mi sanhim la, Chuongchun him ka tih, Ka'n pàk hlak chu nang i nih.
"Khaw'm a na LALPA thu chu?Tu'n hung hlen sien ni naw ni!"Tiin an hril an hril hlak.
Nangma zuitu berampu, Ka nìna ka'n phat ngai nawh; Sietna hung intlungtir chu, Ka dit nawh ti i hriet chieng. Ka baua thu suok hrim hrim, Nangin i hriet vong a nih.
Mi sukthlabâr naw hràm rawh, Nang chu siet tuok nikhuo a, Ka'n humhimna i ni si.
Mi sukdudatuhai chu, Nangman sukmuolpho tawl la, Kei chu mi sukmuolpho naw. Sukthlabârin um hai sien, Kei chu mi sukthlabâr naw. Sietna ni intlungtir la, A lêtin sukse tawl rawh.
LALPA chun hieng hin a mi hril: "Vàntlâng lûtna tieng kul kotkhàr, Juda lalhai lûta an suokna le Jerusalem kul kotkhàr po poa chun fein va ngîr rawh.
Chun, an kuomah, 'Nangni Juda lalhai, Juda mi po po le Jerusalema chêng, hieng kotkhâra lût hlaktuhai, LALPA thu hi lo ngaithla ro.
LALPA chun hieng hin a tih: Chawlniin thil phur lo dingin fimkhur unla, Jerusalem kul kotkhàrah thil phurin lùtpui bok naw ro.
Chawlniin in ina inthokin phur in phur suok ding a ni naw a, sin hrim hrim in thaw ding a ni bok nawh. In thlatuhai kuoma thu ka pèk angin chawlni chu in inser thienghlim ding a nih.
Chuong sà khom chun in ngaithlàk naw a, in uksak bok nawh; in insuklulul a, inthununna in ngài thei naw a, in donsak bok nawh.
LALPA thu suok chun hieng hin a tih: Amiruokchu, ka thu hi in poisa a, chawlniin ieng khom kul kotkhàr sûngah hung la lût lo a, sin ieng khom thaw loa in inser thienghlim chun,
hi khawpui kul kotkhâra hin lalhai le hotuhai, Davida lalthungphaa thunghai chu tawlailir le sakora chuonghai le an hnung zuitu mi lienhai, Judai rama mihai le Jerusalema chênghai chu hung lût an ta, hi khawpuia hin chêng song tàng an tih.
"Chun, Judai ram khawpuihaia inthok dâm, Jerusalem sèvêl khuohaia inthok dâm, Benjamin rama inthok dâm, thlang tieng tlâng thut vèla inthok dâm, sim tienga inthok dâmin hung an ta, pumraw thilhlân le inthawina hai, bu le bâl thilhlân le rimtui hai le lawmna thilpêkhai chu LALPA tempula chun hung inhlàn an tih.
Amiruokchu, phur ieng khom Jerusalem kul kotkhâra phur lût loa chawlni inser thienghlim dinga ka hril ang cheua in thaw naw vai chun, kul kotkhàrah thel ruol lo mei insuoktir ka ta, a kul po po kàng hmang vong a tih" tiin.