Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
A felna zîngkhuo anga var a, A sandamna chu meiser anga, A hung var suok hmakhat chun, Zion leiin to nawng ka ta, Jerusalem leiin to naw ning.
Hnam tinin i felzie hmûng an ta, Lalhan i ropuizie hmûng an tih. LALPA ngeiin i hming thar ding, A la sakpèk ding chè a nih.
LALPA ta din lallukhum mawi, Pathien ropuina lukhum nîng i tih.
Màk hnung' ti ta naw ni hai a, 'Ràusan ram' ti ta bok naw ni hai. 'Ditlai' tiin ko tâng an ti che a, I ram khom 'Pomlai' ti tàng an tih. I chungah LALPA lawm a ta, I ram chu neiin hluo tâng i tih.
Tlangvàlin nunghak a nei angin, I nauhaiin hluong an ti che a, Moneituin mo a lawm angin, I chungah i Pathien lawm tâng a tih.
Aw Jerusalem, i kul chungah, Râlvêngtuhai chu ka sie a, Sùn le zàn ieng lai khomin, An rì chu rè ngai naw nih. Nangni LALPA kotuhai, Chawl loin ko zing hlak ro,
Jerusalem hung tungding a, Hnam tin inpâk tlàk dinga, A hung siem nghet hma khat chun, A thutiem kha hre zing dingin, Chawl loin LALPA chu ko ro.
A chang tieng bân tha hràtin, LALPA chun thu a'n khàm a:"Ienglai khomin in buhai chu, Hmêlma fâk di'n pe ta naw ning, Hnam dangin in uoin tharsuok, Dawn zopêk ta naw ni cheu.
Bu sîktuhan an bu fa tâng an ta, LALPA chu inpâk an tih; Grêp rà lotuhai khomin, Ka in thienghlim tuolzawlah, An uoiin dawn tâng an tih" tiin.
Fe suok ro, fe suok ro, Ka mihai ta di'n lam siem ro; Sung pawng ro, lamlien siem ro, Lunghai inthiel fai unla, Hnam puonzâr chu khâi kâng ro.
LALPAN hnuoi kil tawp chenin, Hi thu hi a puong dar a:"Zion naunu kuoma chun, 'En ta, i Sandamtu a hung!A san suokhai a hung thuoi a, A'n tlàn suokhai a hung som.
Anni chu 'Mi thienghlimhai, LALPA tlanhai' tîng an tih. Nang khom, 'Khawpui Ditum, Hnawl lo khawpui' tîng an ti che.