Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
"Tho la, i êng insuo rawh, I var chu a hung tlung ta a, LALPA ropuina i chungah, A hung suok tah a ni hi.
En ta, thimin hnuoi a'n khum a, Thim sain mipui a tuom a, Nisienlakhom, i chungah, LALPA êng a hung suok a, A ropuinan a'n khum che.
Hnamha'n i êng pan an ta, I hung var suokna tieng chu, Lalhai khomin pan an tih.
"Ngha vêlin hang thlîr vêl la, An rênga inhûi khawmin, I kuom tieng an hung pan ie. Ram hla taka inthokin, I naupahai an hung a, I naunuhai an hung thuoi.
Chu huna chun i hmêl chu, Hlimin hung êng suok a ta, Um ngaina hre lo khopin, Hlimnain sip tâng i tih. Tuifinrieta sumdawnghaiin, Hausakna hung phur an ta, Hnam tinhai hausakna chu, I kuomah hung lût a tih.
"I ramah sanghawngsei ruol, Midian le Efaa inthoka, Sanghawngsei tuoihai le chun, Hmun tinah tla khawm an ta, Seba rama inthokin, Rangkachak le rimtui phurin, Hung pan duol duol an ti che a, LALPA inpàkna thu puong an tih.
Kedarhai ran ruol po po khom, I kuomah hung thuoi an ta, Nebaiothz beramchalhai khom, Ka maichàma inthawina dingin, Pumraw thilhlânah hmang i ta, Chuonghai chu pom nîng an ta, Ka tempul chawimawi ka tih.
"Sûm anga intawl duol duol, Mani buzawl seng pana, Vathu ruol anga vuong saw, Tuhai am an ni ta le?
Thlierkâr hla taka inthoka, Israel thlahai hung phurtu, Tarsis long ruol an ni saw!Israelhai Mi Thienghlim, LALPA in Pathien ropuina di'n, An rangkachak le tangkaruo leh, An hung phur tawl a ni saw. Ama chun ropui takin, A'n thuom mawi cheu a ni hih.
"In kul bang chim tahai chu, Ram danghan rem nawk an ta, An lalhan in rong bawl an tih. Lungsenin ka vuok cheua chu, Ditsakin lunginsiet tàng ka ti cheu.
In kul kotkhàrhai sùn le zànin, Khàr loin inhong tâng a ta, Hnam tin lalhan an rosumhai, Hung tol lût zut zut an ta, An lalhan hung zui lût an tih.
Tu khom i rong bawl nuom lo, Ram le hnamhai hrim hrim chuSein bohmang letdèr an tih.
Lebanon tlâng sukropuitu, Fâr thing chi hrang hranghai chu, Ka hmun thienghlim cheimawina di'n, Hung tol thla hum hum an ta, Ka ke nghatna hmun ngei chu, Ka sukropui ding a ni si.
Nêksawrtu che thlàhai chu, In hmaah hung bokkhup an ta, A hmusittu che po po khom, I ke bulah bokkhup an ta, 'Israel Mi Thienghlim Zion, LALPA Khawpui' tîng an ti che.
"Rausan le theida changin, Tû sir hlaw naw ni la khom, Kumkhuoa khawpui suongum, Suon tin lawmah siem ka ti che.
Hnam tin nenetui tlàn i ta, Lalhai nenetui dawn i tih. Chu hun a hung tlung pha chun, Kei LALPA hi, i Sandamtu, Tlantu le Jakob Mi Thienghlim chu, Ka nizie hung hre tâng i tih.
Dâr aiah rangkachak pein, Thîr aiah tangkaruo pein, Thing aiah dâr thîr pe lemin, Lung aiah thîr pêng ka ti che. Thlamuongna chu inlal a ta, Felna chun ro rêl tâng a tih.
Inpawngnêkna rì hrim hrim, A ramah hriet ni ta naw nih. Ràuna le sietna ri hrim hrim, A ramah hriet ni bok naw nih. In kul hming chu 'Sandamna'Kotkhâr hming chu 'Inpâkna'Tiin ko ta lem in tih.
Sùna nangma èntu dingin, Ni khi hmang ta nawng i ta, Thla var ngai ta nawng i ta, LALPA chu kumkhawtluonga, I var hung ni tâng a ta, Pathien chu kumkhawtluonga, I ropuina nîng a tih.
I nisa chu tla ta naw nih, I thlà mang ta bok naw nih. LALPA chu kumkhawtluonga, I var hung ni tàng a ta, I lungngaina nihai chu, Kumkhuoin tawp tâng a tih.
Chu pha chun i mihai chu, Mi fel ni vong tàng an ta, A ram chu kumkhawtluongin, An hluo song ta ding a nih. Ka mawina târ lang dinga, A zung inder ka phun an na, Ka kutsuok lieu lieu an nih.
In laia chîn tak khom hi, A sângin la pung a ta, In laia hnam chîn tak khom, Hnam ropui la nîng a tih. Kei hi LALPA chu ka na, Hienghai hi a hun takah, Inrang takin hlen ka tih" tiin.