Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
"Inring takin khêk unla, In rawl ren hrim hrim naw ro. Tawtawrawt ri ang elin, Inring takin khêk suok ro. An bawsiet le helna chu, Ka mihai kuoma chun hril la, Jakob sûngkuohai kuomah, An suolnahai chu hril rawh.
An Pathien thupêkhai chu, Zamsan naw ni awm takin, Ka lampuihai hre châk a, Thil indik thaw nuom angin, Ni tin tin an mi zong a; Pathien hung hnai châk angin, Rorêlna fel an mi hnih.
Nangin i mi hmu si naw chun, Ieng leiin am bu ka nghei ding?I mi hriet fûk si naw chun, Ieng leiin am ka'n sukrimsi ding?'Tiin in hril hlak a ni kha. Bu in nghei ve chàng hlak chun, Nuom ang angin in che a, Sinthawtu in sorhai hlak, In nêksawr a rè chuong nawh.
In bu nghei ve nihai chu, Inhal insuolin a tawp a, Kuttum in inthlàk khum a, Tuta in bu nghei dàn hi, Chung tieng hriet tlàk a ni nawh.
Insukrimsik nia ngaiin, Thli mût kùr luong ang elin, In lu in kei kûn tawl a. Saiip sila zâl thlep a, Vut laia in inbuol hi, Bu nghei dàn ding chu a ni?LALPA a lawm in ring maw?
Bu nghei dàn dinga ka dit chu, Indik lo taka hrènhai, An hrêngthir sùtthlakpêk dâm, An ringkol hrui sùtpêk dâm, Nêksawrhai chu insuo a, An ringkol suktliekpêk dâm,
Retheihai fâk ding sem dâm, Vâkvaihai ina thuoi dâm, Saruokhai silfên pèk dâm, Laichinhai nghatsan lo dâm, Ka dit dàn chu a ni lem.
Chu phâ zet chun in var chu, Zîngkhuo angin var a ta, In natna dam nghal a ta, Mi Dik chun in hma thuoiin, LALPA ropuina chun somin, In hnung dàltuah thang a tih.
Chu huna chun ko in ta, LALPAN hung don a ti cheu. Thangpui dinga in ko pha, 'Hi taka hin ka um ie'Tiin don nghàl a ti cheu. "Nêksawrtu ringkol thè thla a, Mi khîksaw chîng mihai leHrilsetuhai in thè thlàk phâ,
Phingtâmhai chu ngàisak a, Nêksawrhai in suktlai pha chun, In var chu inthim mup lai, Hung varin êng suok a ta, In zàn chu sùnchang angin, Hung var phût lem tàng a tih.
LALPAN thuoi a ti cheu a, Ni intèng le ram tawlah, In mamaw phuhrûk a ta, In rurèlhai sukhrât a ta, Tui chawm zing huon ang el leTuihnàr kang lo ang nîng in tih.
Khaw ram hnunghai bawl thâng in ta, A lungphûmhai rem sâng in ta, 'Bang tlu hnung tungdingtuhai, Umna ding le kotthlêr siemthatuhai'Ti hming la hung put in tih. Sabat inser lawmman
"Ka Chawlni bawse lo ding leNuom thawnaa hmang lo dinga, In kèhai in vêng tlat chun, Ka Chawlni chu lawmum ti a, LALPA ni thienghlim chu inzà a, Nuom thawnaa hmang lo a, Titinaa in hmang naw chun,
LALPA-a chun lawm in ta, Hmun sângah sieng ka ti cheu a, In pu Jakob ka rochung thilhaiin, Ka hrâi tlai ding cheu a nih"Tiin LALPA bàuin a hril. Suol, puongna le tlanna