Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Aw LALPA, ka Pathien i na, I hming inpâkin chawimawi ka tih. Thil mak tak tak i thaw hlak a, Tiena inthoka i remruothai chu, Ringum takin i hlen suok hlak.
Hmunhnok dèng bùmna angin, Khawpuihai chu i'n changtir a, Kul nei khuohai po po khom, Nangman i sukchim vong a. Ram danghai kulpui nghet khom, Nangman i sukram vong a, Indin thar ni ta ngai naw nih.
Chuleiin, mi hrât takhai chun, Nangma chawimawi an ti che a, Hnam tawrothai chêngna khuohan, Nangma inzà hlêng an ti che.
Thlipuiin bang a nêk anga, Thlalèr sa huom huom anga lum, Mi tawrothai thuokin a mùt, Retheihai inbìkna i na, Beidong tlasamhai ta dinga, An kulbing nghet chu i nih, Ruo le thlipui laka himna, Nisa laka an deihlim chu.
Thlalèr lum anga chawl loa, Hung nuoitu hnam dang rihau chu, Nangman i sukrè ta vong a, Sûmin ni a zàr hlim angin, A ram chu i zàr hlim a, Tawrothai rihau a rè tah.
Chu tlânga chun Iengkim LALPAN, Mi tin ta di'n ruoi hnienghnâr, A la buotsai ding a na, Sa inhnik hnik, a thlînhai leh, Uoin tha tha, a tuitling ngat leh, Ruoipui a la thè ding a nih.
Mi po po hmai tuom hlaktu, Hnam tin chunga inzâr chu, Chu ni chun hlîp kieng a tih.
Thìna chu lem song tâng a ta, A mihai mitthli hru hul a ta, A mihai hmingsietna po po chu, Hnuoi a'nthok la hmang a tih, Chu chu LALPA hril a nih.
Chu ni chun, hieng hin hril an tih:"Ama ngei hi ei Pathien a nih; Ei ringsan a, a mi sansuok tah. Ei innghatna LALPA chu a nih; A sandamna chunga hin, Hlim takin lawm ei tiu" tiin.
LALPA kut chu hi tlânga hin, A hung innghat ding a ni si a. Êk dûra bupawl sir phûm angin, Moab-hai chu sir sop a tih.
Tuia mi an inhlieu pha, Kuta an inzàp hlak ang hin, Êk khura chun kut zâp an ta, Ieng angin zâp thiem sienkhom, An chapona leh êk dûrah, Pathienin nam phûm a tih.
Kul bang insânghai khom chu, Sukchimin um vong a ta, Pilvut lai inlet rum an tih.