Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung nawk a:
"Mihriem naupa, Israel ram chungthua Lalpa PATHIEN thu chu hi hi a nih: Hun tawp, tawpna chu a ram kil tinah a hung tlung ie.
Tawpna chun a hung nang ta che a, i chungah ka lungsenna ka bun thlàk ding a nih. I um dàn ang peiin i chungah ro rêl ka ta, i tirdakumna po po laka chun thungrul ka ti che.
Lunginsietna mitin en tah nawng ka ti che a, indoi nawng ka ti che a, i nungchang le khawsak dàn ang le nangni laia tirdakum thaw in chìng ang dungzuiin thungrul ka ti che. Chu phâ chun kei hi LALPA chu ka nih ti hung hre tâng i tih.
"Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Khâ hmaa sietna in la hriet ngai lo, sietna râpthlâk tak chu a hung ie!
Tawpna chu a hung tlung a, ngai ta, a hung tlung ta rup el!
Aw nang ram hluotu, sietnan a hung tlàk buok ta che ie! A hun chu a hung tlung a, a ni chu a hnai ta a, tlânga hai chun hlimna nêkin chî-àina a'n lèng.
In chungah ka lungsenna ka bun thlâk tèp a, ka hrîkthla ding a na, in um dàn ang peiin hrem ka ti cheu a, thil tirdakum in thaw dàn ang dungzuiin ka thungrul ding cheu a nih.
Lunginsietna mitin en tah nawng ka ti cheu a, indoi nawng ka ti cheu a, in nungchang le khawsak dàn ang le tirdakum thaw in chìng dàn ang dungzui peiin rul ka ti cheu. Chu phâ chun kei hi LALPA, in chunga kut thlâktu chu ka nih ti hung hre tâng in tih.
"Ngai rawh, ni chun a hung nang ta cheu a, a hung tlung dèr tah! Sietna chu a hung puok dar a, hmol chu a hung kùmùm a, chapona chu a hung pàr tah.
Rîtlona hrem dingin inpawngnêkna chu hmolah a hung inchang a, mi tu el khom a lakah him naw ni hai a, hausakna le thil hlû iengkim khom hlà bok naw nih.
A hun chu a hung tlung ta a, a ni ding chun a hung nang ta cheu. Inchawtu chu hlim naw sien, zortu chu lungngai bok naw raw se, an rênga chungah lungsenna chu a hung tlung ding a ni si a.
Ram zortu chun ama le a'n chawtu dam sûngin hmu kîr nawk ta ngai naw nih. An rênga chungthua inlàrna chu thlâk danglam ni naw ni a, an suolnahai leiin tu khom dam khawsuok um naw ni hai.
Tawtawrawt mûtin, indo dingin inpeihai sien khom, indo dingin tu khom inthok suok naw ni hai, ka lungsenna chu an rênga chungah a um si a.
"Tuolah kawlhnâm, insùngah hripui le tàm inlêng a ta, rama umhai chu kawlhnâmin thîng an ta, khawpui sùnga umhai chu tàm le hripuiin lem zo a tih.
Dama tlânga tlân suokhai chu an suolna leiin chul ram vathu angin inrieng takin um an tih.
Mi tin bân thâ chu zoi thlàng a ta, an khùphai chu tui angin innêm a tih.
Saiip sil an ta, titnain tuom vêl a ta, hmaimawknain sip an ta, an samhai tla kol vong a tih.
An tangkaruohai chu kotthlêrah pei suok an ta, an rangkachakhai chu thil tirdakumah inchang a tih. LALPA lungsen nia chun an tangkaruo le rangkachakin san suok naw ni a, suola intlûktirtu a ni leiin fâk le dawn inchawkna ding khomin hmang naw ni hai.
An inbel mawina thilhai chu an chapopui a, chuong thilhai hmang chun milem rilo le tirdakumhai an siem a. Chuleiin, an ta dinga thil tirdakumah ka siem tah a nih.
Chuonghai chu râllâka dingin hnam danghai kuomah pêng ka ta, hnuoia mi rilohai inroktir ka ta, annin lo sukporchêng an tih.
Anni chu nghatsan ka ta, ka hmun hlu chu sukporchèng an ta, a sûngah roktuhai lût an ta, sukborbâng an tih.
"A ram hi thisen insuona le a khawpui hi inpawngnêknaa a sip leiin, thîr khaidiet siem rawh.
Hnam laia khom hnam rawng tak hung thuoi ka ta, an inhai neipèk an ta, mi ropuihai chapona chu suktawp ka ta, an hmun thienghlimhai chu sukborbângin um a tih.
Tium a hung tlung pha leh muongna zong an ta, sienkhom hmu naw ni hai.
Sietna ngot sietna ngot tlung a ta, thuthang ngot thuthang ngot inlêng a tih. Zawlnei laka inthokin inlàrna zong an ta; thiempuin inchûktir ding hre ta naw ni a; upahai khomin thurawn pèk ding nei ta bok naw nih.
Lal chu lungngaiin um a ta, milienhai chun beidongna puon sil an ta, a ram mipuihai kut chu inthin hlop hlop a tih. An um dàn ang peiin an chungah thawng ka ta, an thilthaw ang peiin an chungthu rêl bok ka tih. Chu phâ chun kei hi LALPA chu ka nih ti hre tâng an tih" a ta.