Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
Mi chun tempul kotkhàrah a mi thuoi kìr nawk a, suo tieng ngha tempul kotkhàr bula inthok chun tui a hung luong suok a, tempul chu suo tieng ngha a ni hrim a; tui chu tempul sim tienga luongin maichàm chang tieng sîra chun a hung luong thla a.
Hmar tienga inthoka lùtna kotkhàra chun a mi thuoi suok a, sak tienga inthoka lùtna kotkhàr bul chen a mi thuoi a, chang tieng koa chun tui chu a hung luong suok a.
Mi chun inkhìna hmol chawiin sak tieng a pan a, meter zanga a'n khi chun tui chu a mi'n pal kàitir a, kemit chen a nih.
Chun, meter zanga a'n khì nawk a, tui chu a mi'n pal kàitir nawk a, khûp chen a ni ta a. Meter zanga a'n khì nawk a, tui chu a mi'n pal kàitir nawk a, kawng chen a ni ta a.
Chun, meter zanga a'n khì nawk a, tui chu ka pal kài ruol loa lien le inhlieuna khopa inthûk, tû pal kai thei lo ding a hung ni ta a.
Mi chun ka kuomah, "Mihriem naupa, hi hi i hmu am?" a ta, vakam tieng chun a mi thuoi kîr nawk a.
Vakam ka tlung chun a kam tuoka thing zîng khup el chu ka hmu a.
Ama chun ka kuomah, "Hi tui hi khaw sak tieng a luong a, Jordan vadung a zuk fin a, Tuipui Thi-ah a luong lût a, tuipui tui chu tui thienghlimah a siem a nih.
Vadung hi a luongna taphotah thilhring chi tinrêng pung an ta, nga hung tam èm êm an tih; hi tui hi tuipui al sukthienghlimna ding le a luongna taphota hring tinrêngin an dam phàna dinga hung luong a ni si a.
A kama chun ngamantuhai ngîr khup an ta, Engedi kaia inthoka Eneglaim kâi chenin lèn dèngna hmun nîng a ta, nga chi hrang hranghai chu Mediterranean tuipuia nga ang elin hung tam an tih.
Vakam chirdûp le dûmhai ruok chu chi khura hmang dingin la al zing tho a tih.
​Vadung kam tuoka chun thei kung chi tinrêng to a ta, a hnà vuoi ngai naw ni a, kûr tukin rà insuo zing an tih. Tempula inthoka tui luong suokin a chawm leiin thla kipin ràng an tih. An rà chu bu ding a na, an hnà chu damna ding a tih" tiin.
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: "Hieng ang hin Israel hnam sawm le hnam hnihai rochan ding ram chu thepêk i ta, Josefa chun chan hnih chang a tih.
Ram chu chan inang sengin i sem ding a nih. In pi le puhai kuoma kut phar meua pèk ka tiem tah a ni leiin, ram chu in rochan nîng a tih.
Hi hi an ramri inthè dàn ding chu nîng a tih: Hmar tieng ramri chu Tuipui Lienaf inthoka Hethlon fe thlengin Hamat lùtna kawnah Zedad khuo chen fèng a ta,
Hamat le Berotha-a fe pei a ta, Hamat kawn le Damaska inrìna laia um Sibraim fe thlengin, Hauran ramri bula um Hazer Hatikon chen fêng a tih.
Chuongchun, hmar tieng ramri chu Tuipui Liena inthokin Damaska hmar tieng ramri bula Hazar Enan chen le Hamat ramri bul chen fèng a ta, chu chu hmar tieng ramri chu nîng a tih.
Sak tieng ramri chu Hauran le Damaska inrìnaa inthokin sim tieng panin fèng a ta, Jordan vadung zui a ta, thlang tieng chu Jordan vadung nîng a ta, sak tieng chu Gilead ram nîng a ta, ramri chu Tuipui Thiah fein Tamar chen tlung a tih. Hi hi sak tieng ramri chu nîng a tih.
Sim tieng ramri chu Tamar-a inthokin sim tieng panin Meriba-Kades chen fèng a ta, chu taka inthokin Aigupta Ruom hrawin Tuipui Lien chen tlung a tih. Hi hi sim tieng ramri chu nîng a tih.
Thlang tieng chu Tuipui Lien leh inrìng an ta, Hamat lùtna kawn zawn chenin fèng a tih. Hi hi thlang tieng ramri ding chu a nih.
"Chuongchun, ram hi Israel hnam lai a chî chiin in insem ding a nih.
Nangni ta dinga rochan ding le nangni laia in sà phuna chêng ram dang mi, nau le tè neia khawsahai khom an chan ding ram in sem ding a nih. Anni chu Israelhai anga a ram mi hrim anga ngaiin, Israel hnamhai lai nangni ang bokin chan an nei ve ding a nih.
Hnam dang mihai chu tu hnam laia lo khawsa khom ni hai sien, an khawsakna hmuna chun an chan ding ram in ruotpèk ding a nih" ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih.