Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, Seir tlàng tieng ngha la, a chungthu ding hieng hin hrilpêk rawh:
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Seir tlâng, nang hi ka khing che a, i chungah kut inlet ka ta, hmun ràusanah siem ka ti che.
I khawpuihai intlûk ramtir vong ka ta, ràusanin um i ta, chu pha chun LALPA chu ka nih ti hung hre tâng i tih.
"Tiena inthoka Israelhai i theidàna kha la pâi zingin, an ngìrhmun siet lai, hremna vawrtawp an hmasuon lai khan kawlhnâmin i lo bei lem a.
Chuleiin, thisen insuotu kutah inhlàn ka ti che a, chu chun hnot thlûr a ti che ti hi kei, Lalpa PATHIEN hin ka hringna sâlin ka hril a nih. Thisen insuo i châk a, thisen chun hnot thlûr a ti che.
Seir tlàng chu ram se tawngah siem ka ta, tu khomin sir ta naw nih.
I tlânghai chu mithi ruongin suksip ka ta, i muol hai, phai hai le ruom haia chun kawlhnâma an thathai ruong inhlum rem rum a tih.
Ràusan ram ni song i ta, i khawpuihai chu tu khomin hluo ta naw ni hai. Chu pha chun kei hi LALPA chu ka nih ti hung hre tâng i tih.
Kei LALPA hi ka um zing laiin, 'Hieng hnam pahnihai le an ramhai hi ka ta hung nîng a ta, nei ka tih' dàm i ti vèl a.
Anni chu theida a, an chungah lungsen a, an ram i'n hnar ang char hin i chunga khom thaw vèng ka ta, i chungthu ka rèl pha chu keima hi an kuomah inhriettir ka tih ti hi kei Lalpa PATHIEN hin ka hringna sâlin ka hril a nih.
Israel tlânghai diriem khum a, "Sukramin a um ta a, dol el dingin kan kuomah pèkin a um tah" i tihai po po kha kei LALPA hin ka lo hriet vong a nih ti, chu pha chun hre tâng i tih.
I mi uongkhum a, insûm der loa i mi tong khumhai kha ka hriet vong.
Hnuoi pumpui lawmah sukram ka ti che ti hi Lalpa PATHIEN hril a nih.
Israel sûngkuohai rochan ram sukrama a um khan i hlim hle a, chuong ang char chun thaw vèng ka ti che. Aw nang Seir tlâng, Edom ram po po leh sukram ka ti che. Chu pha chun LALPA chu ka nih ti hung hre tâng an tih.