Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, i hnam chanpuihai kuomah hieng hin thu hril rawh: 'A ram sûnga indona ka'n tlungtir ding pha leh, mipuihaiin anni laia mi pakhat râlvêngtuah ruot sien la,
ama chun râl hung a hmu pha leh mipui inrâlringna dingin tawtawrawt a mût ding a nih.
Tu khom tawtawrawt ri chu hrea, poisa nawtu chu râl kuta a lo thi a ni khomin a thisen maw chu ama chungah tlâng a tih.
Tawtawrawt ri chu a hriet a, a poisak naw leiin a thisen maw chu amain a phur a nih; poisa sien chu thi pumpel thei a tih.
Amiruokchu, râlvêngtu chun râl hung a hmu a, mipui inrâlring theina dinga tawtawrawt a mût si naw chun, râlin mi pakhat khom that sien, chu mi chu râlvêngtu suol leia thiah ngai ka ta, a thisen phuba chu râlvêngtu chungah lâng ka tih.
"Chuong ang chun nang mihriem naupa, Israel sûngkuo ta dingin râlvêngtuah ka ruot che a, chuleiin ka thu suokhai hi ngàithla la, an inrâlringna dingin hril tawl rawh.
Chun, keiin mi rilo chu thi ngêi ngèi a tih ti lang, inlamlèt a, a hringna hum dinga i hril si naw chun mi rilo chu a suolnaah thîng a ta, a thisen phuba chu i chungah lâng ka tih.
Amiruokchu, mi rilo chu inlamlèt dingin i hril a, a poisa si naw chun a suolnaah thîng a ta, nang ruok chu fihlîm i tih.
"Chun, mihriem naupa, Israel sûngkuohai kuomah hieng hin hril rawh: 'Ei bawsietnahai le suolnahai chun an mi del a, chuonghai lei chun ei ongrop zo tah a nih. Hieng ringot hin chu iengtin am ei hring zo ding a na?' in ti hlak a.
Chuleiin an kuomah, 'Mi rilo thi hin lawmna hrim ka nei naw a, inlamlèta a dam hi ka lawmna lem chu a nih ti hi kei Lalpa PATHIEN hin ka hringna sâlin ka hril. Chuleiin, inlamlètin, in nun dàn suola inthokin kîr ro! Aw Israel sûngkuohai, ieng leiin am in thi el ding a na?' tiin hril tawl rawh.
"Mihriem naupa, i hnam chanpuihai kuomah hieng hin hril rawh: 'Mi fel felna chun a bawsiet niah san him naw ni a, mi rilo rîtlona chun a lamlêt niah sukse bok naw nih. Mi felin a bawsiet chun a hmaa a felna leiin hring naw nih.
Mi fel kuomah, 'Hring ngei i tih' ti ka hril a, a felna ringa thil suol a thaw chun a thil tha thaw tah pakhat khom hriet zing ni naw ni a, a thil suol thaw lei chun thi lem a tih.
Chun, mi rilo kuomah, 'Thi ngêi i tih' ti ka hril a, a suolna inlamlèt a, thil tha le indik thaw a,
a thil inpùktir leia dakhama a làk chu pe kîr a, a thil inrùk thak kîr a, hringna petu dàn thusuokhai chu zawm a, thil tha lo ieng khom thaw loa a um chun hring ngei a ta, thi naw nih.
Suol a lo thaw tahai po po khom hriet zing ni ta naw nih. Thil tha le indik a thaw leiin, matheiloin hring a tih.
"Amiruokchu, i hnam chanpuihaiin, 'LALPA thaw dàn hi a felfàk nawh' an ti a, sienkhom anni thaw dàn a nih a felfàk naw lem chu.
Mi felin felna lampui nghatsana suol a thaw chun thi ngei a tih.
Mi riloin a rîtlona nghatsana thil tha le indik a thaw chun, a thilthaw leiin hring a tih.
Chuong sà khom chun, aw Israel sûngkuohai, 'LALPA thaw dàn hi a felfàk nawh' in la ti zing tho. Mi tinin in thilthaw dàn ang peiin in chungthu ka rèl ding a nih' tiin hril rawh" a ta.
Babulon sala kan intànga inthoka kum sawm le pahnina, thla sawmna, ni nganaay chun Jerusalema inthoka hung tlân suok mi pakhat a hung a, "Khawpui chu an làk tah!" tiin a mi hung hril a.
Chu mi hung tlung ni zàn tieng chun ka lu chungah LALPAN kut a hung innghat a; a tûk zîngkàra mi tlân suokin a mi hung hmu hma chun ka bàu a mi hongpêk a, ka hung tong thei ta a.
Chun, LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, Israel rama khawpui tlu ram hnunga chênghai chun, 'Abraham chu màkhât chauh khom ni sien ram pumpui a pêk a, eini ruok chu tam tak ei ni ta a, ram chu ei rochung dingin a mi pêk ngei chu a lo nih' an ti a.
Chuleiin an kuomah, 'Sa thisen in fàk a, milem biekna tieng mit in inlèn a, thisen in insuo si chun nangnin ram chu in chang dinga maw?
In kawlhnàm in ringsan a, thil tirdakum tam tak in thaw a, in tuolbawmhai nuhmei in sukporche a. Chuong sà khom chun ram chu in hluo ding maw? ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih' tiin hril rawh.
"Hieng ang hin an kuomah hril rawh: 'Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Hmun ram ta hnunga chênghai chu kawlhnâmin thîng an ta, ram hnuoia umhai chu sakolhai fàk zo dingin pêng ka ta, kul nghet le pûka umhai chu hripuiin thîng an tih ti hi kei Lalpa PATHIEN hin ka hringna sâlin ka hril.
Ram chu ràusan ramah siem ka ta, an hràtna an suong èm êm hlak chu suktawp ka ta, Israel tlânghai chu ràusan an ta, tu khomin sir ta naw ni hai.
Thil tirdakum tak tak an thaw leia a ram ka suktlaran pha chun LALPA chu ka nih ti hung hre tâng an tih.
"Chun, nang, mihriem naupa, i mihai chun kul bang bul le kotkhàr bula hai an intuokna taphotah i chungchàng thu an hril nak nak a, mi tinin an unauhai kuomah, 'Hung ro, LALPA thu a hril chu va ngaithlâng ei tiu' an tih.
An thaw dàn pangngaiin a hon honin i kuomah hung an ta, ka mihai ni awm takin i hmaah inthung an ta, i thu ngaithlâng an ta, sienkhom a takin zawm chuong naw ni hai. An bàu chun an inpèk zozie hril an ta, an lungril ruok chun hlêprûka hausak dàn ringot a nih an ngaituo.
A nih, rawl mawi taka hla lênglawng sak thiem le rimawi tum thiem tak ang lekah an ngai chê a nih. I thuhai chu an hriet a, sienkhom anniah a takin hmang an tum nawh.
Hieng thilhai po po hi a hung tlung pha, a hung tlung ngei bok ding a na, anni lai zawlnei a lo um takzet a nih ti hung hre chauh an tih' a tih, tiin hril tawl rawh" a ta.