Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, hril lawk la, 'Hieng hin Lalpa PATHIEN chun a tih' tiin hril rawh:'E khai! Chungrikna nî tak hi chu aw!'Tiin tap khêk chèl chûl ro.
Chu nî chu a hnâi ta a, LALPA ni chu a hnâi tah, Sûmpui hung zìngna ni ding, Hnamhai sietna ni ding chu.
Aigupta chungah chemsen inlêngin, Lungngainan Ethiopia tlàk buok a tih: Aiguptaah ruong zâl thluk a, A hausaknahai tol hmangpèk a, A lungphumhai a chim ni chun.
Ethiopia, Put, Lydia le Arabia, Libya le thuthlung rama chêng po po, Aigupta leh chemsenin tlûng an tih.
LALPA chun hieng hin a tih:Aigupta inkoppuihai po po khom, An rêngin tlu vong an ta, A tha hràt a suong hlak chu, Chàuin hung zûr thlàng a ta, Migdol a'nthok Aswan chenin, Kawlhnâmin tlu vong an tih'Lalpa PATHIEN chun a tih.
Ràusana um ramhai lai, Ram râusan ni vêng an ta, An khawpui ràusanhai khom, Khaw chul ram chang tàng an tih.
Aigupta ka raw phaa, A thangpuituhai ka rawt ram pha, LALPA chu ka nih ti hrieng an tih.
"Chu ni chun ngai tha deua um Ethiopia mihai chu thawng tho dingin zuolkohai chu longin suok an tih. Aigupta siet tuok ni chun beidongnan hung nang tawl a tih; a hung tlung ngei ding a ni si a.
"Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Babulon lal Nebukadnezzar kut hmangin, Aigupta hausakna chu suktawp ka tih.
Hnamhai laia tìbàium tak, Ama le a sipai ruolhai chu, Ram sukse dingin hung an ta, Aigupta lakah chemsen inlèn an ta, A ram chu ruongin sip a tih.
Nile vadung hnàrhai po po, A rêngin sukkang ka ta, Ram chu mi suolhai kuomah, Ka zor hmang vong ding a nih. Ram dang mihai kut hmangin, A ram chu sukram ka tih, A sûnga um po po leh, ti hiKei LALPA hin ka puong a nih.
"Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih:A lembiekhai suksieng ka ta, Memfis-aq a milemhai po po khom, Sukbohmang vong ka tih. Aiguptaah lal um ta nawng an ta, A ram pumah titna inlêng a tih.
Aigupta chuonchung sukram ka ta, Zoanr chu meiin raw hmang ka ta, Thebes khom hrem bok ka tih.
Aigupta kulpui Pelusium chungah, Ka lungsenna buok khum ka ta, Thebe ruol chu rawt tawl ka tih.
Aiguptaah mei insuong ka ta, Pelusium chu na tuorin inkon a ta, Thebe chu thlipuiin nuoi a ta, Memfis chu buoinan tlung chil a tih.
Heliopolis le Bubastis tlangvàlhai chu, Kawlhnâmin tlu phung an ta, A khaw mihai chu salah thuoi an tih.
Aigupta ringkol ka suktliek pha, A chapopui hràtna ka suktawp pha, Tahpanhest chan chu inthim a tih; Ama chu sumpuiin chìm khum a ta, A khaw mihai chu salin thuoi an tih.
Chuong ang chun Aigupta chungah, Hremna chu intlungtir ka ta, LALPA chu ka nih ti hrieng an tih.
Babulon sala lal Jehoiachin intànga inthoka kum sawm le kum khatna, thla khatna le ni sarinau chun LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, Aigupta lal Faraw bàn chu ka suktliek ta a, a hung dam nawk theina dinga tuom a ni naw a, kawlhnâm chel thei khopa hung hrât nawk thei dinga ngar khuo a ni bok nawh.
Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Ngai rawh, Aigupta lal Faraw chu ka khing a nih. A bân tliek nawna tieng khom suktliek ka ta, kawlhnâm chel thei ta naw nih.
Aigupta mihai chu hnam tin lai sukdar ka ta, ram tinah dêng dar ka tih.
Babulon lal bân chu sukhrât ka ta, a kutah ka kawlhnâm inchawitir ka ta, Faraw bân ruok chu vaw bong ka ta, a hmaa chun thi suola na tuor inrûm angin inrûm a tih.
Babulon lal bàn chu sukhrât ka ta, Faraw bàn chu zûr tlep a tih. Babulon lal kutah ka kawlhnâm sie a, Aigupta lakah a vilik pha chun, LALPA chu ka nih ti hre tâng an tih.
Aigupta mihai chu hnam tin lai sukdar ka ta, ram tinah um dar an tih. Chu phâ chun LALPA chu ka nih ti hrieng an tih" tiin.