Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, Tura lal kuomah hieng hin hril rawh, 'Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: I lungril a chapo a, "Kei hi pathien ka nih, Tuipui laili lai takah, Pathien thungnaah ka'n thung"Tiin i hril a ni kha!Pathien anga var hielin, I lo inngài a ni khomin, Mihriem vê el chauh i na, Pathien i ni hrim hrim nawh.
Daniel nèkin i var lem maw? Thu thup i hriet vonga maw?
I varna le i hriet thiemnain, Hausakna i khawl khawm a, I robawmah rangkachak leTangkaruo i hlù lùt rawn hle.
I sumdawng thiemna leiin, I hung hausa ta hle a, I hung hausa ta leiin, I hung chapo tah a nih.
Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun, Hieng ang hin a ti a nih:Pathien anga var hiel a, I hung inngài ta leiin,
Nangma hung beitu dingin, Hnam dang mi tibaium tak, I kuomah hung tir ka ta, I varna chungah kawlhnâm, Inlet khum an ti che a, I ropuina sun tlang an tih.
Khurah hnûk lùt an ti che a, Tuipui rilah rawng takin, An that ding che a ni si.
A thattu che hmaa chun, "Pathien ka nih" i ti ngam ding? A thattu che kuta chun, Pathien ni naw ti ni a, Mihriem el ni lem i tih.
Ram dang mihai kuta chun, Ser tan lo thiin thîng i tih'Lalpa PATHIENIN a tih.
Chun, LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung nawk a.
"Mihriem naupa, Tura lal sûnna hla insam la, a kuomah hieng ang hin hril rawh: 'Hi hi Lalpa PATHIEN hril chu a nih:Varna le hmèl thatnaa, Famkim tling zo i ni khah!
Pathien huon Edenah chêngin, Lunghlu tinrêng i'n bel a, Rubi, topaz, emeral, Krisolit, onik le jaspi, Safir, torki le beril haiin, Lunghluhai belna ding chu, Rangkachaka siem a na, Siema i um ni ngei khan, Chuonghai chu buotsai a nih.
Vêngtu cherub ni dingin, Hriek khom ka nâl diem che a, Chu dinga namnghet i nih. Pathien tlâng thienghlimah umin, Lunghlu inling chungah i lêng.
Siema i uma inthokin, Rîtlona i thaw hma po khan, Soisel boin iIkhawsa hlak.
I sumdawngna a hung lien a, Inpawngnêknan i hung sip a, Suolah i tlu lût ta si. Pathien tlânga inthokin, Hnawlin ka hnot suok che a; Vêngtu cherub-a ka ruot ni la khom, Lunghlu ling laia inthokin, Ka hnot suok chê a ni kha.
I hmêl thatnan lungrilah, Chapona a pêk che a, I varna khom i ropuinan, A hung sukkhawlo vong a; Hnuoiah ka pei thlàk che a, Lalhai hrilfàk tling khopin, Ennuomah ka siem che hi.
Fel lo taka sumdawnga, Suol tam tak i thaw leiin, I hmun thienghlim po po chu, Tirdakumah i siem a, Chuleichun nangni sûngah, Mei ka hung insuoktir a, Chu chun a kàng hmang che a, A thlîr taphot mithmuah, Meivàmah ka'n changtir che.
A hretu che hnam tinin, Maktiin pangzat an ti che, I tawp dàn a râpthlâk êm a, I bo song ding a ni si" tiin.
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a:
"Mihriem naupa, Sidon khuo tieng ngha la, a chungthu ding hieng hin hril rawh:
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih:" Aw Sidon, ka khing che a nih; I sûngah chawimawi ni nawk ka tih. Hremna ka'n tlun zo phaa, Ka thienghlimzie ka'n entir pha, LALPA chu ka nizie hrieng in tih.
Hripui inlèngtir ka ta, Kotthlêrah thisen luong a tih. A sûngah ruong tlu phung a, Sîr tinah kawlhnâm a'n lèng pha, LALPA chu ka nih ti hrieng an tih.
"Chun, hling buk le hling zum anga Israel sûngkuohai na taka sun hlaktu tuolbawm suol um ta naw ni hai. Chu pha chun Lalpa PATHIEN chu ka nih ti hung hre tâng an tih.
"Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: An um darna ram tina inthoka Israel sûngkuohai ka thuoi khawm pha chun, hnam tin mithmuah Israelhai lai ka thienghlimna inentir ka ta, chu pha chun Jakob kuoma ka pèk, an ram ngeia chun chêng tâng an tih.
Chuongchun, him takin um tàng an ta, inhai bawlin grêp huonhai siem an ta; anni sukse tumtu, an vèla chêng hnamhai ka hrem pha chun muong takin um tàng an tih. Chu phâ chun kei hi LALPA an Pathien chu ka nih ti hre tâng an tih" tiin.