Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
Babulon sala lal Jehoiachin intànga inthoka kum kuona, thla sawmna le ni sawma, h chun LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung nawk a.
"Mihriem naupa, voisun, voisun tàrik ngei hi inchik rawh, Babulon lalin Jerusalem a'n huol tan ni a nih.
Hi hel hmang sûngkuo kuoma hin tekhin thu hril la, "Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih'" tiin hril tawl rawh:'Bêl inchuon rawh, thlai suongna bêl, A sûnga chun tui bur rawh.
Sa chan sahai kha thlâk la, A'n hnikna lai, a mal le a dàrhai leh, A ru tha tha khom thlâk sà rawh.
Ran ruol laia a thá thà thlang la, Thukah thingher rol teu la, Soin intlok but but sien la, A rù khom hmin vong raw se.
Lalpa PATHIEN chun a hril:Thisen insuo hmang khawpui, Sa bêl anga kang dum tah, A khir rè thei lo ang chu, A chung a va hang pik ngei!A sâ kha luok teu loin, A mal malin thur dok ro.
" 'A thisen insuohai chu, Amaah a kai zing a; Pila vur hmang el theina, Hnuoiah bun thla ta nèkin, Lung chungah a bun thlàk a.
Phuba ka làk theina dinga, Lungsenna chok thotu dingin, Tu khom vur khum lo dinginLung chungah ka buok vè a nih.
" 'Lalpa PATHIEN chun a hril:Thisen insuona khawpui chu, A chung a va hang pik ngei!Thing tam tak buk khum ka tih.
Thing her buk khum teu unla, Meiin raw hlut hlut unla, Sa chu hmin taka suongin, A bawlhlohai thlâk unla, A rù tawl rakin ur ro.
Bêl ruok chu meiling chungah, Suon loin inchuon zing ro, Bêl chu hung inling vong a, A panga kophai zop thla a, A khir a kâng vong chenin.
Sienkhom a kàng khirhai chu, Nghok khopa thaw hnung khomin, A kàng hmang thei hrim hrim nawh.
"Hur hi i porchèna a na, Tlèng fâi ngiel ka tum che a, Sienkhom i fâi thei chuong nawh; I chunga ka lungsenna hi, Ka hrîkthlàk vong hma khat chu, Tlèng fàiin um naw ti nih.
"Kei LALPA hin ka hril ta a. Ka chèt hun a hung tlung ta a, ka kut kei ta nawng ka ta, lunginsiet ta nawng ka ta, inhnûk kìr ta bok naw ning. I nungchang le thilthaw angin i chungthu chu rêl ka tih' ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih" tiin.
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung nawk a.
"Mihriem naupa, i dit lai ngawi ngawi ka làkpêk thut ding che a nih. Sienkhom, i sûn ding a ni naw a, i tap ding a ni bok nawh.
A rûkin inrûm la, sienkhom sûn naw rawh. I lukawm kawm zing la, pheikhok bun zing bok rawh. I hmùr hup naw la, ruokngha sa khom kîl bok naw rawh" tiin a mi hril a .
Chun, zîng tieng chun mipuihai kuomah thu ka hril a, zàn tieng chun ka nuhmei chu a thi el ta a. A zînga chun hrila ka um ang charin ka thaw a.
Mipui chun, "Hieng thil i thawhai hin kan ta dingin inentir iem an nei a?" tiin an mi'n don a.
Chuongchun, an kuomah hieng hin ka hril a. "LALPA thu ka kuomah a hung tlung a.
Lalpa PATHIEN chun hieng ang hin a tih: 'Ka Hmun Thienghlim, in thlamuongpui le suong êm êm, in en nghok ngai lo le ngàinat tawp ngai lo chu ka sukporchè ding a nih. Judai rama in màksan in naunuhai le naupahai chu kawlhnâmin sâm an tih.
Ka thaw ang char hin in thaw vè ding a nih. In hmùr tuom naw unla, ruokngha sa fa bok naw ro.
Lukawm kawm zing unla, pheikhok bun zing bok ro. Sùn naw unla, mitthli intlàktir bok naw ro. Amiruokchu, in suolna lei le in lusùnna leiin zûr hmang in tih.
Chuong ang chun Ezekiel hi in ta dinga entirna nîng a ta, a thaw dàn ang peiin in thaw ve ding a nih. Hi hun hi a hung tlung pha chun kei hi Lalpa PATHIEN chu ka nih ti hung hre tâng an tih' tiin.
"Chun, nang, mihriem naupa, an kulpui nghet, an hlimpui le suong, an en nghok ngai lo le lungdum chu làkpèk ka ta, an naunuhai le naupahai khom la hmang bok ka tih.
Chu ni ngei chun Jerusalema inthoka tlân suok um sun chu Babulon-ah i kuomah hung a ta, thil tlung chanchin hung hril a ti che.
Chu pha chun i bau hung inhong a ta, ama chu inbiekpui i ta, to zing ta nawng i tih. Chuong ang chun an ta dingin entirna nîng i ta, LALPA chu ka nizie hung hre tâng an tih" a ta.