Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
Chun, LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, Jerusalem hmason la, an hmun thienghlimhai kal zawngin thu hril la, Israel ram chungthu ding hril lawk rawh.
Hieng hin hril rawh: 'LALPA chun hieng hin a tih: Ka do che a nih. Ka kawlhnâm chu a pâia inthokin phawi ka ta, mi fel le mi rilohai inang rongin rawt ka tih.
Sim le hmar inkâra um mi fel le mi rilohai ka rawt ding a ni leiin ka kawlhnâm chu phawi zing ka tih.
Chu pha chun mi po poin, kei LALPA hin ka kawlhnâm chu ka phawi a nih ti hung hre tâng an ta, a pâiah lût nawk ta naw nih.
"Chuleiin, mihriem naupa, inrûm rawh! An hmaah lung na tak le beidong takin inrûm ngawi ngawi rawh.
Ieng leia inrûm am i na?' an ti chê chun, 'Chanchin pangzatum hung tlung ding leia inrûm ka nih. Lungril tin intui zop a ta, bân po po zoi thlàng a ta, ngàituona po po chàu tlep a ta, khûp po po tui angin zop thlâng a tih' ti rawh. Ngai rawh, a hung tlung mêk ie! Tlung ngei a tih, ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih, ti rawh" tiin.
Chun, LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a.
"Mihriem naupa, hril lawk la, hieng hin ti rawh: 'LALPA chun hieng hin a tih:'Kawlhnâm chu, kawlhnâm chu, Tàt ngei le nawt tler a ni tah:
Mi sâtna dinga tàt ngei, Tle lep dinga nawt tlêt chu!Ka naupa Juda lal hmol ringin, Ei la hlim zing ding am a ni?Kawlhnâm chun ieng ang hmol khom, Tham naw hrim a nei dêr nawh.
Kawlhnâm chu vai vèl dinga, An innawt tlèttir a na, Thattu kuta vilik dinga, An intàt ngeitir a ni si a.
Mihriem naupa inrûm la, Inring takin khêk suok rawh, Ka mihai tuor ding a ni si a; Israel mi lien po pohai khom. Ka mihai leh a ruolin, Kawlhnâm kuomah an pèk suok; Chuleiin, awm inchum rawh.
Fiena hung tlung ngei a tih. Kawlhnâmin ienga a ngai naw, Juda lal hmol chu lo tawp ta sien, Iengtin am ni tâng a ta?Lalpa PATHIEN chun a tih.
"Chuleiin, mihriem naupa, Kut benin thu hril lawk rawh. Kawlhnâm chun voi hni sât sien, Voi thum khom sât non raw se; Mi thatna kawlhnâm a na, Tam tak thatna ding a na, Sîr tinah inlêng raw se.
An lungril zopna ding le, Mi tam tak vai thlûkna di'n, Kotkhàr bul tina hai chun, Kawlhnâm ka sie vong a nih. Kawlphe ang inlep zok zokin, Thìna chemsen chu an vilik.
Aw kawlhnâm, chang tieng sat la, Voi tieng khom sât zot zot rawh, I be nghatna tieng tieng chu.
Kei khomin kut ben ka ta, Ka lungsen rè tâng a tih, Tiin LALPA chun a hril'tiin hril tawl rawh" a ta. .
Chun, LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung nawk a.
"Mihriem naupa, Babulon lal kawlhnâm chu a hung tlung theina dingin lampui pahni sât la, chu lampuihai chu ram pakhata inthoka hung suok a ni ding a nih. Khawpui lùtna kotsuoa chuong lam pahnihai pèngnaa chun lam kawkhmuna kawkbâr siem rawh.
Kawkbâr pakhat chun kawlhnâm lûtna ding Amon mihai khuo Raba chu inkawktir la, kawkbâr dang chun kawlhnâm lûtna ding Judai ram le Jerusalem kul tieng chu inkawktir bok rawh.
Babulon lal chu lam thuoma chun chawl a ta, a thal bawma thalhai chu vawrin âi sân a ta, a milemhai rawn a ta, inthawinaa ran an inhlànhai thin chu en a tih.
A âisânna thal vawr, Jerusalem tieng kawka tlu po chu a kut chang tiengin lâng a tih. Kul sut hongna dinghai siem a ta, mihai chu suom dingin thu pêng a ta, haw hawa kul kotkhàr chu sut hong dingin hril a ta, kul inhuolna dingin a vêlin muol dêng pawngin, thamte daw kuol a tih.
Jerusalem mipuihai chun Babulon lal chu thu an thlungpui ta sâ a ni leiin a âisân chu thil thlawn elah ngai an ta, sienkhom a laka an suolnahai inhriettir dingin anni chu bei a ta, man tawl a tih.
Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'In tuol helna chun in lungril suolzie le in thilthaw taphotah in suolzie in suklang leiin, chu thil in thaw lei chun sala thuoiin um in tih ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih.
Aw nang Israel hotu, mi tirdakum le rilopâ, i suolna leia hremna tawpkhawk i hmûna ni ding chu a hung tlung tah ie!
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: I lukawm kha hlîp la, i lallukhum kha la thla rawh. A hma ang kha ni ta naw nih: mi hnuoihnunghai chawi sàng nîng an ta, mi lienhai suktlawm nîng an tih.
Sietna maw! Sietna maw! Ni e, sietna chu intlungtir mol ka tih! A neitu indik tak a hung hma chun indin thar ni ta naw nih; ama kuta chun pêng ka tih.
"Nang mihriem naupa, Amon mihai chungthu le an mi hril sietna thua chun hieng ang hin hril rawh: 'Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Nangma thatna dingin ka kawlhnâm chu phawi saa um a ni ta a, mi thatna ding le sukbohmangna dinga kawlphe anga nawt tlêt a nih.
I zawlnei tehlèm le âisân thiemhaiin inlàrna tehlèm an hmupèk che a, khêlin âi an sànpek bok che a. Mi rilo le mi suol i ni leiin, i chunga hremna tawpkhawk tlung ding chu a hung tlung mèk a, i rîngah kawlhnâm inbûr a tih.
"Kawlhnâm chu a pâiah khum nawk el rawh. I pi le pu chèngna ram, i pieng le murna ram ngeiah i chungthu chu rêl ka tih.
I chungah ka lungsenna mei buok ka ta, ka lungsen chokin hlieu ka ti che a, mi suksiet thiema chemkal mi tawrothai kutah pe suok ka ti che.
Meiah tìng an ti che a, i ram ngeiah i thisen luong a ta, tu khomin hre zui ta naw ni hai che' ti hi LALPA thu suok chu a nih, ti rawh" a ta.