Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
"Chu bâkah, Israel hotuhai sùnna hla hieng ang hin phuok rawh:
I chûnnu kha sakeibaknei laia, A keipui tak a ni hlak kha!A te hruoihai lai bokin, Chawmin a keitlei tawl a.
A tê laia pakhat chu, Hrât takin a keitlei a; Sa sè dàn inchûktirin, Mihriem sâ a fâk hlak a.
Hnam danghan an hung hriet chun, An tlâkkhurah an awk a, Hrêngthîr kol inbuntirin, Aigupta tieng an thon a.
A chûnnu beiseina chu, A hung hlamzui tak leiin, A tê laia pakhat chu, Chawmin a keitlei nawk a.
Keichal hrât tak hung niin, Sakeibakneihai lai a tla a, Sa se dànhai hung thiemin, Mihriem sâ a fâk hlak a.
An kulhai chu baw chimin, An khuohai a sukram a. A'n rûm ri an hang hrietin, Ram le a mi chênghai chu, Tiin an inthin hawp a.
A sè vêla hnamhai chun, Pung khawmin an bei hron a, A vêlin châng an kam khum a, An tlàkpùmah a tla a.
Thîr khaidietin an khit a, A bawm sùngah an thun a, Babulon lal an pêk a, Lung in sùngah a khum a, Israel muol le tlângah, A'n rûm ri an hriet ta ngai nawh.
I chûnnu kha grêp huon, Tui tamna hmun sìra phun, Grêp kungpui ang a na, Tuiin a chawm hnè leiin, Inbukin a râ luoi a.
Lal hmola hmang thei hielin, A kâuhai khom a'n uoi a, Thing buk danghai a khûm a, An chungah a dawk lûr a, A kâu a'n zâr duoi bok a, Insângin a langsàr hle.
Nisienlakhom lungsenin, An phawi a, an pei zap a; Sak thliin a nuoi kon a, A rà a mût til vong a, A kàuhai a rop thla a, Meiin a kàng hmang zo tah.
Thlalêr tui um nawnaah, A kûngpui chu an phun a.
A kàu pakhata inthokin, Mei suokin a kàng dar a, A ràhai a kâng vong a, Lal hmola hang hmang tlâk ding, A kâu hrim hlà a nei ta nawh'tiin. Hi hi lusûnna hla a na, lusûn chànga hmang hlak ding a nih", a ta.