Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
LALPA thu chu ka kuomah a hung tlung a:
"Mihriem naupa, Israelhai zawlnei ruol, zêldin thu hmanga thil hril lawkhai chungthu chu hril la, LALPA thu ngàithla dingin hril tawl rawh.
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Zawlnei invêt, ieng khom hmu nei si loa mani zêldin thu khêkpuituhai chung chu a pik ie!
Aw Israel, i zawlneihai chu khaw ram sihal ang chauh an nih.
Israel sùngkuo ta dinga LALPA nia indonaa ngîr zo dinga siem tha dingin kul chimna lai an va paw ngam nawh.
An inlàrna hmu chu a lem a na, thum vawra an hril lawkhai chu thukhèl vong a nih. LALPA tir ni rêng rèng loin, "LALPA thu suok a nih" an ti ve a, an thu hrilhai chu hung tlung kim dingin an ring nawk nghal a!
Keiin in kuomah thu hril si loa, 'LALPA thu suok a nih' in ti chun inlàrna hmang lo hmuin thu indik lo in hril lawk a ni naw am a ni?
"Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hi hi a hril a nih: In khêl hril lei le inlàrna tehlem hmua in inhril leiin ka khing cheu a nih ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih.
Inlàrna tehlem hmutu le thu khêl hmanga thil hril lawktu zawlneihai chu ka kutin dodal a ta, ka mihai inrawn khawmnaah thang naw ni hai a, Israel sûngkuo hming zieknaah ziek sa ni naw ni hai a, Israel ramah lût bok naw ni hai. Chu pha chun Lalpa PATHIEN chu ka nih ti hung hre tâng an tih.
"Muongna um si loin, 'A muongum' tiin ka mihai an thuoi hmang a; bang lem an bawl a, chinaiin an zût vàr a.
Chuleiin, bang nàl vârtuhai kuoma khan an bang nàl vàr kha a tlu tho ding a nih ti hril rawh. Ruopui vànawn hung tir ka ta, riel inhrolin hung dêng a ta, thlipui hràtin hung nuoi bok a tih.
Bang chu a chim thla pha leh mihaiin, 'Chinaia i nàl vàr bang kha khaw lai am a um ta leh?' tiin indon ngei an tih.
"Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: 'Ka lung inlingin thlipui na tak insuong ka ta, ka lungsenin riel inhrol le ruopui vànawn tir thlâng ka ta, sukse rem rum a tih.
I bang nàl vàr chu sukchim ka ta, hnuoiah tlu sop a ta, a lungphumhai hung dawk vong a tih. A chim pha leh thi vêng in ta, chu pha chun LALPA chu ka nih ti hung hre tâng in tih.
Chuong ang chun bang le a nàl vàrtu chungah ka lungsenna hrîk thlàng ka ta, 'Bang chu a um ta naw a, a nàl vàrtuhai khom an um ta bok nawh' la tîng ka tih.
Chuong ang chu Israel zawlneihai, Jerusalem chungthu hril lawk a, muongna um si loa muongna um anga inlàrna hmutuhai chan chu nîng a tih" ti hi Lalpa PATHIEN thu suok a nih.
"Tuhin nang mihriem naupa, mani zêldinna hmanga hril lawktu i mi, nuhmeihai hi hmason la, anni kal zawngin an chungthu hril lawk rawh.
Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Kut rînga zawldi-ai bânbun bun a, mihai zawl thlûkna dinga hmai dier chi hrang hrang khumtu nuhmeihai chung chu a va pik ngei! Ka mihai awkin nangni in him bik ding maw?
Barli tlawmte le bei phèk tlawmtein ka mihai zawr hmangin ka hming in suksiet a. Khêl ngàithla chàk ka mihai chu khêl inbain, thi lo dinghai chu in sukhlum a, dam tlâk lohai kuomah damna thu in tiem hlak si a.
"Chuleiin, Lalpa PATHIEN chun hieng hin a tih: Mihai awkna dinga vate tokdar anga bâna zawlaidi in bun hi ka theida a, in bàna inthokin pot thlâng ka ta, vate anga awk ka mihai chu insuoktir ka tih.
In hmài dierhai pot thlêr ka ta, in kuta inthokin ka mihai insuoktir ka ta, in nuom nuomin awk thei ta naw ti niu. Chu phâ chun LALPA chu ka nih ti hung hre tâng an tih.
Suklungngai ka nuom lo mi indikhai chu khêl thuin an lungril in sukhnuol a, mi rilohai inlamlèttir tum nêkin suolna lampui nghatsan lo dingin in infuipor lem hlak si.
Chuleiin, inlàrna tehlem in hmuhai hi suktawp ka ta, thumvawra aisan khom thaw ta naw bok in tih. In kuta inthokin ka mihai ka san suok ding a nih. Chu pha chun kei hi LALPA chu ka nih ti hung hre tâng in tih' tiin hril rawh" a ta.