Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ezekiel - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Bible Versions
A kum sawmthumna, thla lina, ni nganaaa Juda saltànghai lai Kebar vadung kama ka um laiin vàn a hung inhong a, Pathien inlàrna ka hmu a.
Chu thla a ni ngana chu sala lal Jehoiachin intànga inthoka a kum ngàna a nih.
Kei thiempu Ezekiel, Buzi naupa kuoma hin Babulon rama Kebar vadung kamah LALPA thu chu a hung tlung a, LALPA kut chu ka chungah a um a.
Ka hei en a, hmar tienga inthoka thlipui hung inthok ka hmu a, sûmpui intûr ngula inthok chun kawl a hung inphe zor zor a, a kawl vèl chu a el var phût el a. Kawl inphètnaa mei chu thîr inling ang a nih.
Chu meilinga chun thilhring pali ni awm tak, mihriem ruongâm put ni si hi, ka hmu a.
Thilhring tin chun hmai pali le thla pali an nei seng a.
An ngal a tlûn a, an ke tin chu bawng ke tin ang a na, dâr nawt tlèt angin a tle phût a.
Hmai pali le thla pali bâkah an thla hnuoia chun kut, mihriem kut ang hi an nei seng a.
An thlàhai chu intawk phak vongin an zàr a. Chu thilhringhai chu inhêm ngai loin khaw tieng tieng khom an vuong suok thei nghal a.
Thilhring palihai inlang dàn chu an hmà tieng mihriem hmêl, an chang tieng sakeibaknei hmèl, an voi tieng bawngchal hmêl, an hnung tieng mupui hmèl ang a nih.
Chu chu an hmêl put dàn a nih. An thla pahni seng chu an thla ki intawk phàkin an zâr a, an thla pahni dang chun an taksa an inkhum a.
Thilhring palihai chu khaw tieng khom inhèm kuol ngai loin thlarau fèna tieng tieng chun an fe nghal thei a.
Thilhringhai hmèl chu meiling amanih meiser chok lai amanih ang a na, anni lai chun mei var tak a lawn kuol a, chutaka inthok chun kawl a hung inlep a.
Thilhringhai chu kawlphê anga hrâtin an invir ton zok zok a.
Thilhring pali, hmai li seng neihai chu ka en zing laiin, an sîr senga chun tawlailir, hnuoia innghat ka hmu bok a.
Tawlailirhai chu an inang vong a, lunghlu krisolit angin an var phàt seng a, tawlailir ke kuol sûnga tawlailir ke dang um ang hi a nih.
Inher loin khaw tieng ngha khomin an inlir thei a.
Tawlailir ke kuol chu lien tak le râpum tak a na, a rei kuol tlàng chu mit ngotin a sip a.
Thilhringhai chu an che son pha leh tawlailirhai khom chun an zui pei a, an tho leh an tho ve pei a.
Thilhringhai chu thlarau fèna tieng tieng an fe a, tawlailirhai khom chun an zui pei a, tawlailir kea chun thilhringhai thlarau chu a um a nih.
Thilhringhai chu an fê pha tawlailirhai khom an fe a, an ngîr pha an ngîr ve a, hnuoia inthoka an inkàng pha an inkàng ve pei a, tawlailir kea chun thilhringhai thlarau chu a um si a.
Thilhringhai lu chunga chun boruok inkûm ang zâu tak, râpum deu el, vûr anga tle sur el hi a'n zàr duoi a.
Chu inchung zâu tak hnuoia chun thilhringhai chun an thla ki intawkin an thla pahni seng chu an zàr a, an thla pahni dang chun an taksa an inkhum a.
An vuong laia an thla zàp ri chu tuipui insok ri ang le sipai ruol hawhaw ri le Iengkim Pathien rawl ang a nih. An vuong naw pha leh an thlahai chu an inkhup a.
Vuong loa thla inkhupa an chung inkhumna zau tak hnuoia an um lai chun an lu chung tienga inthok chun rawl a hung suok a.
An lu chunga chun lalthungpha ni awm tak, safir lunghlu ang ela inlang hi a um a, chu hmun insâng tak chunga lalthungphaa chun mihriem ni awm tak hi a'n thung a.
A kawnga inthoka chung tieng chu dâr tle sût angin ka hmu a, a kawng hnuoi tieng chu mei chok angin ka hmu bok a, var ropui takin a tuom vèl a.
Raw sûr zoa sumrisàng inzàm ang phûtin a vêla chun a'n zàm a. Hi hi Pathien ropuina inlang dàn chu a nih. Chu chu ka hmuin bokkhupin ka tlu a, a mi betu rawl chu ka hriet a.