Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
Bezalel chun sitim thingin Thuthlung Bawm a siem a, a dung chu meter khat le centimeter sawma sei, a khang chu centimeter sawmruk le paruka lien le a'n sângzie chu centimeter sawmruk le paruk a nih.
A sûng tieng le puo tieng chu rangkachak hlîr tuia inluon suok vong a na, a tlâng chu a vela rangkachaka kawm vong a nih.
A zawnfung rol lûtna dingin rangkachak naval pali a sung a, bawm sîr khing tieng khing tieng chun pahni ve ve a'n bûk a.
A zawnfung dingin sitim thing tluon pahni a siem a, rangkachak tuiin a'n luon khum a.
A zawnfunghai chu a khing a khinga rangkachak naval a'n bûka chun a rol lût ve ve a.
Rangkachak hlîrin zangàina thungpha sìn, a dung meter khat le centimeter sawma sei, a khang centimeter sawmruk le paruka lien a siem bok a.
A sìn hmawr tieng ve vea chun rangkachaka siem cherub lim, a sera ser chu a'n ngìrtir a.
A hmawr khing tieng chun cherub pakhat a ngìr a, a khing tieng hmorah pakhat dang a ngìr bok a, an ke chu zangàina thungpha sìn leh sakhata inzom a nih.
Cherubhai chun thla an zâr a, an thla chun Thuthlung Bawm sìn chu a zâr khum a. Inhmatonin an ngìr a, zangàina thungpha sìn chu an bi ve ve bok a.
Chun, sitim thingin dawkàn a siem a, a dung centimeter sawmriet le parieta sei, a khang centimeter sawmli le palia lien, a'n sângzie centimeter sawmruk le paruk a nih.
Chu chu rangkachak hlîrin a'n luon khum vong a, a tlâng chu rangkachakin a kawm vong bok a.
Millimeter sawmsari le pangaa lienin a kawm a siem a, chu chu rangkachakin a tlâng kawm vong a.
A zawnfung rolna ding rangkachak naval pali a sung a,
A zawnfung chu sitim thingin an siem a, rangkachak tuiin a'n luon a.
Chu taka hmang ding chun rangkachak hlîrin thleng dâm, berbu dâm le uoiin thilhlàn bun thlàkna ding no tung dâm an siem a.
Chun, rangkachak hlîrin khawnvar siena a siem a, a ngul le a bulthut chu a sera ser ngot a na, a lu bawk hai, pâr kumùm lai le vul lai lim hai le chun rangkachak tlang khata inthoka ser zom vong a nih.
A ngula inthok chun kau rukin a pêng suok a, sîr khatah kau thum, sîr khing tieng kau thum indotin a um thlie a.
A kau hmawr sîp, a lu chu ruon pâr lim, no rei parh ang a na, a kuonga chun ruon pâr kumum lai le pâr lai lim pathum a um a; chuong ang bok chun khing tieng kaua khom chun a um bok a.
Khawnvar siena ngul sîpa chun a lu bawk a um a, chu hnuoia chun a kumum lim le a pâr vul parh lai lim pali a um a.
Chuonghai chu zâr chunghnung le hnuoihnung pêngna inkâr ngula um a nih.
A kumum le kauhai chu a ngul le a thut leh rangkachak hlîra ser zom vong a nih.
Chun, chu taka sie ding chu khawnvar pasari a siem a, khawnvar phita chep ruolna le hmangruo danghai khom rangkachak hlîra siem vong a nih.
Khawnvar siena le a hmangruo po po siemnain rangkachak hlîr hlak kilogram sawmngat vel a hmang zo a nih.
Sitim thingin rimtui rawna maichâm kil li nei, a dung centimeter sawmli le panga, a khang centimeter sawmli le panga bok, centimeter sawmkuoa insâng a siem bok a, a kila a kihai le chun sakhata inzom vong a nih.
A chung le a sîr po po le a kihai chu rangkachak hlîr tuiin a'n luon a, a ko tlâng sir tuokin rangkachakin an kawm vong bok a.
A zawnfung rolna ding a tlâng sîr hnuoi puo tieng ve veah rangkachak naval a'n bûk a.
A zawnfung khom sitim thingin a siem a, rangkachak tui an inluon khum a.
Chun, hriek nàl chi, hriek thienghlim le raw chi rimtui inhnik tak el chu rimtui siem thiemhaiin an siem bok a.