Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
"Chun, puonhlap thlè sawm hmangin biekbûk siem la, chuong puonhlaphai chu patzâi inhmi thlur kop, a dumpawl, a senduk le sendâng inpola siem, puon khawng thiemhaiin cherub lim thiem taka an zep chei a ni ding a nih.
Puonhlap po po chu a sei tieng meter sawmpahni, a khang tieng meter hni seng, a ni ding a nih.
Puonhlap panga chu thui zom phot la, chu zoah panga dang chu thui zom nawk rawh.
Puonhlap thui zom hmasak sîr hmora chun a naval ding a dum pawlin siem la, chuong ang bokin a dang i thui zoma khom chu siem bok rawh.
Puonhlap pakhata chun a naval sawmnga siem la, a danga khom chun sawmnga siem bok la, a navalhai chu an inep tuo vong ding a nih.
Chu zoah rangkachakin a chep dèna ding sawmnga siem la, a chepdèna chun a naval tinah chep de la, biekbûk chu pindan pakhat a hung ni ding a nih.
Chun, biekbûk chung inkhumna dingin kêl hmula inthoka khawng puonhlap thle sawmpakhat i siem ding a nih.
Puonhlap chu a sei tieng meter sawmpathum, a khang tieng meter hni nîng a ta, thle tin chu an intiet vong ding a nih.
Puonhlap panga chu phêk khata dingin thui zom la, puonhlap paruk chu phêk danga dingin thui zom bok rawh. Puon in kot tieng chun puonhlap paruk thui zom chu zar la, a sîr tak chu thlep ding a nih.
Puonhlap pakhat hmor tieng tlànga chun a naval sawmnga siem la, chuong ang bokin puonhlap danga chun siem bok rawh.
Chun, an inkei bât tonna ding dâr kom sawmnga siem la, a naval tin ve veah puonhlap pahnihai chu dar kom chun kom de la, biekbûk chu pindan pakhat hung nîng a tih.
A chung inkhumna sahmul puon chenve lor chu biekbûk chawr tieng inkhâi thla raw se.
Chun, a chung sîr tuoka puonhlap, centimeter sawmngaa lor ve ve khom chu inkhâi thla el raw se.
Chun, beramchal vun, rong sena nam chun puon in chung chu inkhum i ta, chu chunga chun tui bawng vunin i la'n khum nawk ding a nih.
"Biekbûk banga intung ding sitim thing phêk tlûn tak rem khawm rawh.
Phêk tin chu a dung meter lia insâng le a khang centimeter sawmruk le paruka hlaiin i rem ding a nih.
Phêk tin chu phêk dang leh phui taka an inman nghet theina dingin phêk tinah mantu pahni i siem vong ding a nih. A bang phêk po po chu chuong ang vonga siem ding a nih.
Biekbûk sim songa dingin phêk sawmhni siem i ta,
a mongpha ding tangkaruo phêk sawmli siem bok la, bang phêk khat pei chu a mongpha pahni peiah innghat a tih.
Biekbûk hmar songa ding khomin phêk sawmhni siemla,
a mong phaa hmang ding tangkaruo phêk sawmli siem bok la, bang phêk khat pei chu a mong pha pahni peiah innghat a tih.
Biekbûk chawr, thlang tienga dingin phêk ruk siem la,
phêk hni chu a kila thang ding a nih.
A kila phêk hni hi a thuta inthoka a lêr chen kil zom thlap ding a nih.
Chuong ang chun, phêk riet um a ta, tangkaruoa siem a mong pha sawmparuk um bok a ta, a mong pha pahni pei chu bang phêk pakhat peia hmang ding a nih.
"Chun, sitim thing tluonin bangru ding sawmpanga siem la, biekbûk bang khing tienga bang phêk rem tlara chun bangru panga bel la,
a khing tieng khom panga bel bok la, biekbûk chawr thlang tienga bang phêk rem tlara chun panga bok bel rawh.
A bangru lailung taka mi, bang chenvea insânga bel chun biekbûk chu a vêl tuokin a man khawm ding a nih.
Bang phêk po po chu rangkachak tuiin inluon khum vong la, a bangru man khawmna dingin rangkachak naval siem la, a bangru po po chu rangkachak tui inluon vong bok rawh.
Tlânga a ruongâm ka'n entir che ang charin biekbûk chu i bawl ding a nih.
"Biekbûk sûng pindana zar ding chu patzâi inhmi thlur kop, a dumpawl, a senduk le senlâr inpola khawng, puon khawng thiemhaiin cherub lim thiem taka an zep chei a ni ding a nih.
Sitim thing ban pali, rangkachak tuia inluon le tangkaruo phêk pali thuta phuna chun rangkachak navalah puonzâr chu khàiin i zar ding a nih.
Puonzâr chu i zar zo pha leh Thuthlung Bawm chu a sûng tieng sie lût i ta, puonzâr chun Hmun Thienghlim le Hmun Thienghlim tak chu a daidan ding a nih.
Hmun Thienghlim taka chun Thuthlung Bawm le a sintu Zangàina Thungpha chu sie rawh.
Puonzâr puo tienga dawkân kha hmar tieng sie la, khawnvar innghatna kha sim tieng sie rawh.
"Biekbûk lûtna kotkhàra zar ding chu patzâi inhmi thlûr kop, a dumpawl, a senduk le a senlâr inpola khawng, puon khawng thiemhai kutsuok a ni ding a nih.
Puonzâr khaina dingin sitim thing ban panga, rangkachak tuia inluon vong chu phun la, puonzâr chu rangkachak navala chun khai rawh. Ban panga thuta hmang ding dâr phêk panga sung bok rawh.