Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
"Israelhai kuomah hril la, ka kuomah thilhlàn hung chawi raw hai se. Lungrila an phal ang ang thilpêk an hung chawihai chu ka ta dingin i lo lâk khawm ding a nih.
Thilpêk i lâk khawm dinghai chu hienghai hi nîng a tih: rangkachak dâm, tangkaruo dâm le dâr dâm;
patzài dumpawl, senduk le senlâr dâm, puon zài inhmi dâm, kèl hmul dâm,
beramchal vun, rong sena nam dâm, tui bawngvunj dâm, sitim thingk dâm,
khawnvara sit ding oliv hriek dâm, hriek nàl phaa pol chi mawsawla dâm le rimtui raw ding dâm,
Efod le awmbela bel ding onik lung le lunghlu dang dang hai chu an nih.
Chun, anni laia ka chêng ve theina ding in thienghlim mi bawlpêk rawh.
A ruongam ka'n entir ang che khan biekbûk chu bawlin a sûnga hmangruo ding po po khom i siem ding a nih.
"Chun, sitim thingin bawm insiemtir la, a dung chu centimeter za le sawmpakhat, a khang chu centimeter sawmruk le paruk le a'n sâng tieng centimeter sawmruk le paruk nîng a tih.
A sûng le puo tieng rangkachak hlîr hlakin inluon khum vong la, a tlâng po po chu rangkachakin i kawm bok ding a nih.
Rangkachak kuol pali siem la, a ke thutah khing tieng pahnih, a dang tieng pahnih, inbûk rawh.
Sitim thing bokin a zawnna ding zawnfung siem la, chu chu rangkachak tuiin inluon rawh.
Bawm zawnna ding zawnfunghai chu rangkachak kuola chun a khing a khingin rol lût ve ve rawh.
Rangkachak kuola zawnfung i rol lût chu um zing a ta, lâk suok ta lo ding a nih.
Chun, bawm sûnga chun lungphêka Thuthlung inziek ka la pêk ding che chu i sie ding a nih.
"Rangkachak hlîrin zangàina thungpha, l a dung centimeter za le sawm, a khang centimeter sawmruk le paruka lien i siem ding a nih.
Chun, zangàina thungpha sin hmor intona inthut ding rangkachak cherub lim, a suta sut ngei i siem ding a nih.
A sin hmor khing tieng chun cherub lim pakhat sie la, a khing tieng chun pakhat dang sie bok la, zangàina thungpha leh an inmat ding a nih.
Cherubhai chu inhmatonin zangaina thungpha tieng nghâng an ta, an thlain zangàina thungpha chu zâr khum an tih.
Bawm chunga chun zangàina thungpha chu innghat i ta, bawm sûnga chun Thuthlung ka la pêk ding che chu i sie ding a nih.
Chu taka chun intuokpui hlak ka ti che a, thuthlung bawm chunga cherub pahni inkâra zangàina thungpha chunga inthok chun Israel mihai kuoma thu ka pêk ding taphot chu pe hlak ka ti che.
"Chun, sitim thingin dawkân siem la, a dung chu centimeter sawmriet le pariet, a khang chu centimeter sawmli le pali le an sângzie chu centimeter sawmruk le paruk a ni ding a nih.
Chu chu rangkachak hlîr tuiin inluon vong la, a tlâng chu rangkachakin kawm rawh.
Milimeter sawmsari panga tieta lienin a kawm siem i ta, chu chu rangkachakin i kawm ding a nih.
Rangkachak naval pali siem i ta, chuonghai chu dawkân ke pali kil tina chun inbûk rawh.
A zawnfung rol lûtna dingin rangkachak navalhai chu dawkân kawm sîra inbûk ding a nih.
Sitim thingin dawkân zawnna ding zawnfung siem la, rangkachak tuiin inluon rawh.
Chu taka ding chun rangkachak hlîra siem thlèng dâm, no dâm, uoiin thilhlàn bun thlâkna ding no tung le maihùn dâm i sie ding a nih.
Dawkàn chunga chun ieng lai khomin ka hmaah hlànbeim i sie rop ding a nih.
Chun, rangkachak hlîrin khawnvar siena i siem ding a nih. A ngul le bulthut chu a sera ser ding a na, a lu tienga a kumùm le a pâr vul lai limhai leh ser inzom vong ding a nih.
A ngula inthok chun kau ruk, sîr khatah kau thum, sîr khing tieng kau thum a pêng suok ding a nih.
A zâr tinah ruon pâr kûmùm lai le a pàr lai lim pathum um a ta, a kau nawka chun chuong ang bok chu um a tih. Chuong ang chun khawnvar siena pêng paruk chu i siem ding a nih.
Khawnvar siena ngula chun ruon kûmùm ang pàr vul lai lim pali a um ding a nih.
A zâr chung le hnuoi inkârah pâr kumum pakhat pei a um ding a nih.
A kumum le pârhai po po le a ngul le thut hai chu rangkachak hlîr tlang sakhata inthoka ser ding a nih.
Chu taka sie ding chu khawnvar pasari siem i ta, i sit pha leh a vel chu a elvar vong ding a nih.
Khawnvar phita chep ruolna le hmangruo danghai khom rangkachak hlîra siem ding a nih.
Khawnvar siena le a hmangruo ding po po siemna dingin rangkachak hlîr hlak talenn khat i hmang ding a nih.
Tlânga a ruongam kan entir ang che khan iengkim i siem ding a nih ti hre rawh.