Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
Chun, Levi sûngkuoa mi pakhatin Levi chia mi bok nuhmeiah a nei a.
A hung inrài a, nau pasal a nei a, nau lawmum tak a nih ti a hmu chun thla thum zet a thup a.
A thup zing thei ta naw phing leh phairuongin bawm a siem a, alkatarain a zût phûi vong a, chu taka chun naute chu a'n zàltir a, Nile vakam hnaia phairuong lai chun a sie a.
Naute chunga chun iem a hung tlung hrim ti hmu tumin a unu chu hla feah a ngîr a.
Chun, Faraw naunu chu vadunga insil dingin a zu fe a, a tirtawnhai chun vadung kamah kein an zui a. Phairuong lai chun bawm a zuk hmu a, a siehlawnu chu a zu'n lâktir a.
A hang hong chun naute a hmu a. Naute chu a tap a, a lunginsiet ta êm êm a, "Hi hi Hebrai naute a ni hi tie!" a ta.
A unu chun Faraw naunu kuomah, "Hi naute don pêktu ding che hi Hebrai nuhmei ka va zongpèk ding che?" a ta.
Ama chun, "Va zong ta la" a ta. Nuhmeite chu a fe a, naute nu chu a hung thuoi a.
Faraw naunu chun a kuomah, "Hi naute hi fepui la, mi donpèk la, i don man hlaw pêng ka ti che" a ta. Chuongchun, nuhmei chun naute chu a lâk a, a don ta a.
Naute chu a hung inthang lien a, Faraw naunu kuoma chun a thuoi a, a naupain a um ta a. "Tuia inthoka ka lâk suok a ni leiin' a ta, a hmingah Mosie a sak a.
Mosie chu a hung puitling hnungin ni khat chu a mihai umna hmunah a fe a, inrim taka sin an thaw lai chu a thlîr a. Aigupta mi pakhatin a unau Hebrai mi a vuok lai chu a hmu a.
A ngha vêl a, mi dang a hmu naw phing leh Aigupta mi chu a vuok hlum a, phaiphina chun a phûm hmang a.
A zînga chun a suok nawk a, Hebrai mi le Hebrai mi insuol lai a hmu a, a thaw indik naw pa lem kuoma chun, "Ieng dinga i Hebrai chanpui i vuok am a na?" a ta.
Chu mi chun, "Tuin am kan chunga thuneitu le rorêltu dingin a ruot che a? Aigupta mi i that ang boka mi that ve iI tum a ni?" a ta. Mosie chun a lungrilin, "Ka thilthaw kha tlângin an hriet tah a ni awm de aw!" a ta, a ti thawng ta hle a.
Chu riva chu Faraw khomin a lo hriet a, Mosie chu that a tum a, sienkhom Mosie chu Faraw kuoma inthokin a tlân hmang a, Midian ram a tlung a, tuikul sìrah a'n thung a.
Chun hieng hi a na, Midian rama thiempu chun nau nuhmei pasari a nei a, anni chun an pa beram ruol chu tui pe dingin tuikula chun an hung a, taikuonga chun tui an sung sip a.
Beram vêngtu dang an hung a, anni chu an hung hnot zam a, sienkhom Mosie chun anni chu a lo san a, an beramhai chu tui a'n dawntir a.
Nunghàkhaiin an pa Reuel kuom an tlung chun, "Iem a ta voisun chu in va hung inlawi inhma ngei de?" a lo ta.
Anni chun, "Aigupta mi pakhatin beram vêngtuhai lakah a mi san suok a. Tui dâm a mi thâlpêk a, beram ruol khom tui a pêka a nih" an ta.
Ama chun, "An leh ama chu khaw la'm a um ta le? Iengtiziea in hung màksan el am a na? Va ko inla, bu dâm hung fa raw se" a ta.
Mosie chun chu pa kuoma um chu a remti a, ama chun a naunu Zipora chu nuhmeia nei dingin Mosie a pêk a.
Zipora chun nau pasal a nei a, Mosie chun, "Mi rama pêm ka lo ni ta hi" a ta a hmingah Gersom a sak a.
Chun, sawt fe hnunga chun Aigupta lal chu a thi a. Israelhai saltàng inrùm ri le thangpuitu ngaia an khêk ri chun Pathien kuom a hang tlung a.
Pathienin an inrùm ri chu a lo hriet a, Abraham le Isak le Jakob kuoma a thuthlung chu a hriet zing a.
Pathienin Israel thlahai chu a zuk thlîr a, a zuk ngaisak a.