Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
exodus - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bible Versions
Chun, LALPAN Aiguptaa chun Mosie le Aron a biek a, "Tuta thla hi in ta dingin thla hmasa tak nîng a ta,
kum khat sûnga thla in tiem tanna nîng a tih.
Hi thla ni sawmnaa hin sûngkuo tinin mani sûngkuo ta ding seng beram tuoi pakhat la chit dingin Israel thlahai po po hril rawh.
Chun, beram tuoi thatna khop ni loa tlawm sûngkuo an um chun an tuolbawmhai leh an sûngkuo tamzie ang peiin beram pakhat intlàng raw hai se. Mi tin fâk khop tawk ang peia hisapin beram tuoi that ding zât chu ruot ro.
Ran tuoi in thlang dinghai chu kum khata upa, hmel hem lo nîng a ta, kel amani beram amani laia mi a ni ding a nih.
Chu thla ni sawm le ni lina chen chu kol inta, chu zàn tieng thimbut chun Israel sûngkuo tinin in that seng ding a nih.
A thisen iemani zât làng in ta, chu chu a sa in fàkna in kotkhâr bieng chung le sîr ve veah in tàt ding a nih.
Chu zân lá là chun a sa chu meiah em hminin, chol thang lo bei le thlai hna kha leh in fâk ding a nih.
A selin fa naw unla, tuiin suong naw unla, a lu le a ke le a sûng thang vongin in em hmin ding a nih.
A zînga ding ieng khom hla naw ro; a tûk chena fâk bâng la um chu meiah raw hmang ro.
Chun, hieng ang hin in fâk ding a nih: thuom inbel sa diema pheikhok bunin, hmol chawiin, inhmaw takin fa ro, LALPA fekàn kût a ni si a.
"Chu zân ngei chun Aigupta ram fang ka ta, mihriem le sa, nau lutîr po po chu sukhlum ka ta, Aigupta rama pathienhai po po chu an chungthu rèlpêk ka tih; kei hi LALPA chu ka ni si a.
Thisen chu in ta dingin in umna inchikna nîng a ta, thisen ka hmuna taphot chu fe kân pei ka tih. Aigupta ka hrem ni chun nangni sukse thei hri rêng rèng inlèng ve naw nih.
"Hi ni hi theinghil loa in inser hlak ding ni, thang la hung thar peihai khomin LALPA ta dinga kût hmanga an inser kumkhuo ding chu a nih.
Ni sari sûng chu chol thang lo bei in fâk ding a nih. A ni hmasa takah chol hrim hrim ina inthokin in inthiel fai vong ding a nih. Tu khom hi ni sari sûnga chol thang bei fàtu chu Israel sûngkuo laia inthokin in thlauthlàk ding a nih.
A ni hmasa tak le a tawpna takah inkhawmna hun ser in nei ding a nih. Hi ni hin mani fâk siem ti chauh naw chu sin dang hrim hrim in thaw ding a ni nawh.
"Chol Thang lo Bei Kût hi in inser ding a nih, chu ni ngei chun Israel mipuihai chu Aigupta rama inthokin ka thuoi suok a nih. Thangthar peihai khomin dâna neiin hi ni hi an inser hlak ding a nih ti hi kumkhaw thupêk a nih.
A thla hmasa tak ni sawm pali zân tienga inthoka ni sawmhni pakhat zân tieng chen chol thang lo bei in fâk ding a nih.
Ni sari sûng chu in inah chol hrim hrim a um ding a ni nawh. A rama pieng le mikhuol tukhom chol thang bei fâtu chu Israel sûngkuo laia inthokin in thlauthlàk ding a nih.
Chol thanga siem ieng khom fa naw ro. Khaw lai khom um inla, chol thang lo bei in fâk ding a nih' tiin hril rawh" a ta.
Mosie chun Israel upahai chu a ko khawm vong a, an kuomah, "Fe vat unla, in sûngkuo tin ta ding beram tuoi va thlang unla, Fekân Kûta ding beramte chu that ro.
Husop kau thliek unla, maihùna beramte thisena chun phum unla, in kotkhâr chung le bieng ve veah thisen chu tât seng ro. A tûk khuo a var hma chun tu khom mani ina inthokin suok naw ro
LALPAN Aigupta mihai hrem dinga a ram a hung fang pha, in kotkhâr chung le bieng intona thisen kai chu hmung a ta, fe kân a ta, sukhlumtu chu nangni sukhlum dinga a hung lût phal naw nih.
"Ka thupêkhai hi nang le i thlahaiin in hung zawm kumkhuo ding a nih.
LALPAN pêk a tiem cheu ram in lût pha khom hi ni hi inser hlak ro.
In nauhaiin, "Hi ni in inser hin ieng am in ta dingin umzie a nei a?" tia an indon pha che chun,
Hi hi LALPA Fekân leia inthawina a nih, ama chun Aigupta mihai a sukhlum lai khan kan inhai fekânin ami hlà a, Aigupta rama Israel nauhai in chu a hung fe kân pei lei a nih' tiin in hril tawl ding a nih" tiin. Chu zoah mipui chun kûnin Pathien an chawibiek a.
Mosie le Aron kuoma LALPAN thu a pêk ang charin Israelhai chun an thaw a.
Zân rila chun LALPAN Aigupta rama nau lutîr po po, lalthungphaa inthung Faraw naupaa inthoka rip sûnga intâng nau lutîrhai le ran pieng hmasa tak po po chenin a sukhlum ta vong a.
Faraw chu a thoktuhai po po le Aigupta mi po po le chun zânah an tho a, Aigupta chu lusun tap riin a sip a, mithi um nawna in hrim a um si nawh.
Faraw chun Mosie le Aron chu a zân a zânin a'n kotir a, an kuomah, "Tho unla, nangni le Israel thlahai po po hi ka mipuihai laia inthok hin suok ro. In mi hni ang khan fe unla, LALPA chu va chawibiek ro.
In ti ang khan, in ran ruolhai khom thuoi unla, fe ta ro. Chun, mal mi sawm bok ro" a ta.
Aigupta mihai chun Israelhai kuomah, "In suok vat naw chun kan thi fai zo hman ding a nih" tiin an ram suoksan inhmaw dingin an nor a. .
Chuongchun, mihai chun an bei hmet lai khom chu chol pol hman loin, an hmetna thlêng le chun puonin an fûn a, liengkoah an inchuon a.
Mosien a hril tawl ang khan Israelhai chun Aigupta mihai chu tangkaruo le rangkachaka siem incheina thilhai le silfènhai chu an hni a.
LALPA chun anni chu Aigupta mihai lunginsiet a'n phurtir a, an hní hnì an pêk a; chuong ang chun Aigupta mihai thil chu an rokpèk tah a nih.
Israel thlahai chun Ramases khuoa inthokin Sukoth an tlung a, naupang tiem loin, puitling, kea lawn ringot khom nuoi ruk lai an nih.
Anni ruol chun hnam dang mi tam tak an fe ve a, beram ruol le bawng ruol an som teu bok a.
Aiguptaa inthoka chol thang lo bei hmet sa an chawihai chun chol thang lo bei an siem a. An bei hmeta chol an pol hman nawna san chu inhmaw taka hnaw suoka an um lei a nih, an fâk ding buotsaina hun takngiel khom an nei hman si nawh.
Aigupta rama Israel thlahai an um sûng chu kum zali le sawmthum a nih.
Kum zali le sawmthum an voi ni charin LALPA mihai chun Aigupta ram chu an suoksan ta vong a nih.
Chu zân, Aiguptaa inthoka a thuoi suok zân chun LALPAN a vêng zing tawl angin, hi zân hi inserin, Israel mi po po chun, suon la hung pei ding chena khom, LALPA chawimawi dingin an meng khawvar ve ding a nih.
LALPA chun Mosie le Aron kuomah, "Fekân Kût in hmang dàn ding chu hieng ang hin a nih: Hnam dang mihan kût sa hi an fâk ve ding a ni nawh.
Amiruokchu, tangkaa bawi in inchawk tah, ser in tanpèk tahai ruok chun fa thei an ta,
mikhuol lènglak le sinthawa mi in sorhai ruok chun fa thei naw ni hai.
In insûng ngeiah in fâk ding a nih; puo tieng chawi the phal a ni naw a, a ru in suktliek ding a ni bok nawh.
Israelhai po poin chu ni chu an inser ding a nih.
Nangni laia chêng ram dang miin LALPA Fekân Kût hmang ve an nuom chun an sûngkuoa pasal poin ser an intantir ding a nih; chuonga an thaw chun a rama pieng ang thoin thang ve thei an tih. Sertan lo tu khomin kût sa an fâk ding a ni nawh.
Chu dàn chun a rama pieng le ram dang mi, nangni laia khawsahai khom a huop vong a nih" a ta.
LALPAN Mosie le Aron a hril ang takin Israel thlahai po po chun an thaw a.
Chu ni chun LALPAN Israel thlahai chu Aigupta rama inthokin a thuoi suok tah vong a nih.